Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Katajamäen tuulivoimapuiston osayleiskaava

KAJDno-2021-120

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Siltavuori, Kaupunginarkkitehti, anne.siltavuori@kajaani.fi

Perustelut

Fortum Oyj suunnittelee Kajaanin lounaisosiin Katajamäen alueelle tuulipuiston rakentamista ja on tehnyt Kajaanin kaupungille aloitteen osayleiskaavan laatimisesta sitä varten. Voimassa olevassa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa suunnittelualueelle ei ole osoitettu tuulivoimaloiden aluetta. Kainuun liitto on vuonna 2019 päättänyt käynnistää Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen, jossa tutkitaan uudet potentiaaliset alueet tuulivoimalle. Voimassa olevissa maakuntakaavoissa alueelle ei ole esitetty sellaisia merkintöjä tai määräyksiä, jotka olisivat ristiriidassa suunnitellun hankkeen kanssa.

Hankkeelle laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA), jossa vastaavana viranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. Alustavien suunnitelmien mukaan Katajamäen alueelle voitaisiin sijoittaa noin 50 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus maanpinnasta lavan kärkeen olisi korkeintaan 300 metriä. Yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho olisi 5–10 megawattia.

Hankkeessa on tehty alustavia selvityksiä ja mallinnuksia, joita päivitetään erillisinä toteutettavien YVA- ja kaavaprosessien edetessä. Hankkeen suunnittelun käynnistämisestä on tiedotettu paikallismedialle osoitetulla tiedotteella sekä erillisellä asukastiedotteella helmikuun 2021 alussa.

Fortum Oyj esittää seuraavaa menettelyä:
·    Kajaanin kaupunki käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain 44§ ja 77§ mukaan siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella.
·    Fortum Oyj esittää, että kaavakonsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy.
·    Fortum Oyj vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- yms. kuluista. Lisäksi Fortum Oyj korvaa Kajaanin kaupungille kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71) 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Fortum Oyj:n kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Katajamäen tuulivoimapuistoa varten siten, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella, mikäli kaava hyväksytään ja se saa lainvoiman.

Fortum Oyj vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- yms. kuluista. Lisäksi Kajaanin kaupunki perii kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71) Fortum Oyj:ltä 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta. Kaavanlaatijaksi kaupunki hyväksyy FCG Finnish Consulting Group Oy:n.

Päätös

Hyväksyi.

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Valmistelija

  • Anne Siltavuori, Kaupunginarkkitehti, anne.siltavuori@kajaani.fi

Perustelut

Fortum suunnittelee noin 50 voimalan tuulivoimapuiston rakentamista Kajaanin lounaisosaan Oulujärven eteläpuolelle. Hankealue rajautuu etelässä Sonkajärven kunnanrajaan, idässä Iisalmentiehen (vt 5), lännessä Fingridin voimajohtoon ja pohjoisessa Otanmäen rataan. Etäisyys Kajaanin keskustaan on noin 21 km. Hankkeen sähkönsiirtoa varten suunnitelmana on rakentaa noin 10–15 km pituinen 110 kV tai 400 kV voimajohto Fingridin Järvilinja -voimajohdon itäpuolelle.

Pääosin metsätalouskäytössä oleva osayleiskaava-alue on laaja ja korkeusvaihtelut ovat alueella noin 145–200 mpy. Lähimmät asutuskeskittymät ovat Hatulanmäki, Koivukylä, Mainuanvaara ja Piiraala.  Alue kuuluu pääosin Oulujoen vesistöalueeseen sekä eteläosassa pieneltä osin Vuoksen vesistöalueeseen. Alueella ei sijaitse Natura- eikä pohjavesialueita. Kaava-alueen pinta-ala on noin 86 km2.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan laatimisen alueelle. Osayleiskaava laaditaan MRL §77 a-c sekä §44 mukaisena siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Kaavahankkeen rinnalla laaditaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Ympäristövaikutusten arviointia varten tehdyissä selvityksissä huomioidaan yleiskaavoituksessa tarvittavat selvitystarpeet, jolloin osayleiskaava voidaan laatia YVA menettelyn selvitysaineiston pohjalta.

Seudullisesti merkittävät, yli 10 voimalaa käsittävät, tuulivoimahankkeet tulee osoittaa maakuntakaavassa. Vireillä olevassa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistuksessa hankealuetta on esitetty tarkasteltavaksi tuulivoimatuotannolle sopivana alueena.

Osayleiskaavan tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Tavoitteena on myös toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Kaavoitusta varten laaditaan mm. luontoselvitykset sekä maisema- ja näkemäalueanalyysit sekä melu- ja vilkkumismallinnus, arkeologinen inventointi sekä yhteisvaikutusten arviointi.

Lisätietoja asiasta antaa kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori, p. 044 7100 834 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus käynnistää Katajamäen tuulivoimapuiston yleiskaavan laatimisen kuuluttamalla sen vireille ja asettaa samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Päätös

Hyväksyi.

Asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan olivat Anne Siltavuori ja Kristina Salomaa FCG Oy.

Tiedoksi

kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori, ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, kristina.salomaa(at)fcg.fi

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §