Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Kajaanin kaupungin valmiussuunnitelma, yleinen osa

KAJDno-2018-123

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Varautuminen on osa kaikkien hallinnonalojen perustoimintaa. Varautumisvelvollisuus kunnissa perustuu useisiin lakeihin, erityistilanteissa valmiuslakiin. Varautumisen painopiste on normaaliolojen häiriötilanteissa ja kriisijohtamisessa (esim.vedenjakelun turvaaminen, tietojärjestelmien toiminta, ym.), ei enää niinkään sodanuhkassa.

Kajaanin kaupungin valmiussuunnittelu koostuu kaupungin valmiussuunnitelman yleisestä osasta, toimiala- ja liikelaitoskohtaisista valmiussuunnitelmista, evakuointisunnitelmasta ja kriisiviestintäsuunnitelmasta.  

Kajaanin kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa on tiivis kuvaus kaupungin varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, yhteenveto yksiköiden valmiussuunnitelmien tavoitteista ja toimenpiteistä, kuvaus kaupungin elintärkeistä toiminnoista, uhkamalleista ja linjaus kriisijohtamisesta eri tilanteissa.

Turvallisuustilanteet ovat normaaliolot, häiriötilanteet ja poikkeusolot. Kaupungin organisaatioiden valmiusasteet ovat perusvalmius, tehostettu valmius ja täysvalmius. Normaalioloissa rekennettavat järjestelmät ja varatumistoimenpiteet luovat perustan toiminnalle poikkeusoloissa. Normaaliaikaisten häiriöiden sisällyttämisellä varautumiseen saavutetaan se merkittävä etu, että järjestelyistä saadaan joustavat ja tilanteiden vakavoituessa portaattomasti toimivat. Viranomaiset joutuvat kaikissa olosuhteissa vastaamaan niille kuuluvista tehtävistä. Hyvän hallinnon ja valmiuslain periaatteiden mukaan kaupungin toiminta tulee hoitaa mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa olosuhteissa.

Varautuminen on ymmärrettävä riittävän laajasti ja varautumistehtävät ovat osa normaaleja työtehtäviä, jotka parantavat kansalaisten turvallisuutta. Normaalioloissa esiintyvät häiriötilanteet hallitaan viranomaisten tavanomaisin toimivaltuuksin ja voimavaroin. Poikkeusolojen yleisenä edellytyksenä on, että viranomaiset tarvitsevat tilanteiden hallitsemiseksi lisävaltuuksia. Poikkkeusolojen lisävaltuudet on lisätty kaupungin hallintosääntöön. 

Keväällä 2020 koko maailmaa ja myös Suomea koskettanut korona-pandemia (covid 19) testasi kaupungin valmiuskykyä todellisessa tilanteessa, ilman ennakkovaroitusta. Tilanteen aktualisoitua otettiin käyttöön olemassa olleet käytännöt joustavasti. Tilannekuvan luominen yhteistyössä Kainuun Soten ja muiden viranomaisten kanssa onnistui hyvin. Kaupungin omat toimialat ja liikelaitokset osoittivat ketteryyttä toimintojen uudelleen järjestelyissä. Tilanteen hallinnasta saadut opit on otettu huomioon jatkosuunnittelussa. 

Valmiussuunnitelman yleinen osa on laadittu siten, että varsinainen tekstiosa on julkinen, julkisuuslain perusteella salattava aineisto on koottu liitteisiin. Julkisuuden lisäämisen tavoite palvelee mm. kuntalaisten turvallisuuden tunteen lisäämistä ja henkilöstön perehtymistä varautumiseen kaupungissa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan valmiussuunnitelman yleisen osan. 

Päätös

Hyväksyi.

Teemu Korhonen oli kokouksessa asiantuntijana asian esittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.