Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti 1.1.-30.4.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin vuoden 2021 talousarvio (sisältää liikelaitokset) ajalta 1.1.–30.4.2021 on toteutunut toimintatuottojen osalta 31,2 prosenttia ja toimintakulujen osalta 32,9 prosenttia. Toimintatuottojen ja toimintakulujen koko vuoden toteutuminen tulee edelleen jatkuvan koronapandemian ja rajoitustoimien vuoksi muuttumaan alkuperäisestä talousarviosta.

Toimintakuluissa suurin poikkeama ja riski sisältyy sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän  kuluvan vuoden tilikauden tulosennuste tammi-maaliskuun toteuman perusteella on -26,9 milj. euroa alijäämäinen. Vuodelle 2021 kohdentuu lisäksi vielä palkkaharmonisointikuluja: KVTES, Tekniset ja Lääkärit -henkilöstöryhmien osalta, joten alijäämäennuste tulee oletettavasti vain kasvamaan.

Verotulot toteutuvat huhtikuun lopussa arvioitua paremmin 52,3 milj.€ (TA 50,5 milj.€). Verotulojen ennustetaan toteutuvan 145,4 milj. € koko vuoden osalta (TA2021 144,2 milj.€). Verotulojen ennustetta parantaa edellisen vuoden verotulojen hyvä kehitys, joka johtui muun muassa odotettua paremmasta palkkasumman kehityksestä, verovuoden 2020 parantuneesta jako-osuudesta ja yritysten verojen maksujärjestelyistä sekä vuoden 2019 verokorttiuudistuksen takia syntyneen kertymävajeen korjaantumisesta.

Valtionosuuksia on saatu huhtikuun loppuun mennessä 28,6 milj. € (TA 28,4 milj. €). Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti vuodelle 2021 eli n. 117,2 milj. €. Valtionosuuksien kertymää voi kasvattaa erilliset kohdennetut valtionavustukset ja mahdolliset pandemian rajoitustoimenpiteisiin liittyvät kompensoinnit valtiolta.

Rahoitustuottojen ja kulujen toteumaan tulee vaikuttamaan sijoitussalkun kehittyminen. Sijoitussalkun arvo 30.4.2021 oli 202,2 milj. € (sijoitettu alkuperäinen pääoma 185 milj. €). Sijoitussalkun arvo oli kasvanut vuoden 2021 alusta 5,1 %.

Sopeuttamissuunnitelman keinot vuodelle 2021 on otettu huomioon toimialojen ja liikelaitosten talousarvioissa. Talouden sopeuttamissuunnitelman seuranta oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 1.1.–30.4.2021 ja talouden sopeuttamissuunitelman katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §