Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Hallintosäännön muutos 1.6.2021 alkaen; Kaupunginhallituksen jaostojen perustaminen, Liikunta- ja kulttuurineuvoston lakkauttaminen ym.

KAJDno-2018-1022

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti osa-aikaisena luottamushenkilönä. Osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata omasta työstään, ellei työnantajalla ole painavia perusteita kieltäytyä vapaan myöntämisestä. Osa-aikaiselle luottamushenkilölle maksetaan palkkaa ja hänellä on oikeus vuosilomaan, sairaslomaan ja muihin vastaaviin etuisuuksiin kuin viranhaltijalla. Hallintosääntöön tehdään muutos, joka mahdollistaa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle toimimisen joko osa-aikaisena luottamushenkilönä tai  "tavanomaisena" luottamushenkilönä. Päätöksen siitä, kummalla roolilla kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävää hoidetaan, tekee kaupunginvaltuusto ennen kaupunginhallituksen valintaa.   

Kaupunginhallituksen toimialan organisaatiota uudistetaan muuttamalla sekä luottamustoimielinten että viranhaltijaorganisaation rakennetta.

- Kaupunginhallituksen alaisesta toimialasta käytetään jatkossa nimeä Konsernipalvelut. 

- Kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan uusi konsernijaosto, jonka tehtävänä on kaupungin omistamien tytäryhteisöjen toimintojen seuranta, ohjaus ja valvonta. Jaoston perustamisella vahvistetaan kaupungin konserniohjausta, omistajapolitiikan toteutumista ja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumista. Jaoston jäsenet ovat kaupunginhallituksen varsinaisia tai varajäseniä. 

- Kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan uusi osallisuus- ja hyvinvointijaosto, jonka tehtävänä on kaupungin asukkaiden osallisuuden lisääminen, yhteistyö kolmannen sektorin ja järjestöjen kanssa sekä avustusten jakaminen. Jaoston jäsenet ovat kaupunginhallituksen varsinaisia tai varajäseniä. Samalla lakkautetaan ympäristöteknisen lautakunnan alaisuudessa toiminut Liikunta- ja kulttuuriasioden neuvosto, ja sille kuuluneet asiat siirtyvät jaoston tehtäväksi. Uudistuksella korostetaan hyvinvoinnin edistämistyötä ja sen laaja-alaista ymmärrystä koko konsernin tehtävänä ja parannetaan kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. 

- Kaupunginhallituksen alaisen toimialan viranhaltijaorganisaatiota muutetaan siten, että toimiala muodostuu jatkossa neljästä tulosyksiköstä: elinvoimapalvelut, henkilöstöpalvelut, hallintopalvelut ja talouspalvelut. Tulosyksiköiden johtajat ovat suoraan kaupunginjohtajan alaisia. 

Vuolijoen aluelautakunnan toiminta on vakinaistettu vuoden 2021 alussa. Hallintosääntöön täsmennetään lautakunnan toimivaltaa määrärahojen käytössä ja hankintapäätösten tekemisessä. 

Poikkeusolojen toimivallankäytöstä on hallintosääntöön lisätty uusi luku. Koronapandemian takia Suomessa otettiin maaliskuussa 2020 käyttöön valmiuslaki ja sen perusteella annettiin määräyksiä mm. kuntien toimintojen sulkemisesta. Hallintosäännön mukaan toimivalta asiassa on lautakunnilla, mutta asian kiireellisyyden vuoksi tarvittavat päätökset tuli tehdä välittömästi viranhaltijapäätöksinä. Uudessa luvussa kaupunginjohtajalle, toimialajohtajille ja liikelaitosten johtajille annetaan toimivalta kiireellisissä, äkillisesti ilmaantuneessa tilanteessa tehdä tarvittavat päätökset ihmisten terveyden, taloudellisten etujen yms. suojaamiseksi. Kaupunginhallitus voi antaa ao. oikeuden henkilöille määräajaksi. 

Tiedonhallintalain vastuut on kirjoitettu hallintosääntöön aiempaa kattavammin. 

Sivistyslautakunnan kokoonpanoon on lisätty teatterin henkilöstön oikeus osallistua kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeudelle silloin, kun lautakunnassa käsitellään teatteria koskevia asioita. Lisäys perustuu teatterihenkilökunnan työehtosopimuksen määräykseen. 

Ympäristöteknisen lautakunnan ja toimialan tehtäviin esitetään muutoksia ja stilisointia: 

-  Asemakaavat luokitellaan Maankäyttö-ja rakennuslaissa vaikutuksiltaan merkittäviin, tavallisiin ja vähäisiin. Vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat hyväksyy voimassaolevan hallintosäännön mukaan ympäristötekninen lautakunta, kaikki muut kaavat ovat kaupunginvaltuuston päätettäviä. MRLään vuonna 2017 tehty muutos mahdollistaa toimivallan siirtämisen valtuustoa alemmalle tasolle myös muissa kaavoissa. Hallintosääntöön esitetään tehtäväksi muutos, jonka mukaan vain vaikutukseltaan merkitykselliset asemakaavat hyväksyy valtuusto, muut kaupunginhallitus ja väikutuksiltaan vähäiset edelleen lautakunta. Toimivallan siirrolla sujuvoitetaan kaavoituksen päätöksentekoa. 

- Ympäristöteknisen toimialan kohtaa hallintosäännössä on yksinkertaistettu ja selkeytetty poistamalla säännöstä tarpeettomia, suoraan lainsäädäntöön perustuvia määräyksiä. 

Omaisuuden luovuttaminen, vuokraaminen ja ostaminen

Sekä kiinteän että irtaimen omaisuuden luovuttamista, vuokraamista ja ostamista koskevat säädökset esitetään koottavaksi yhteen pykälään asian selkeyttämiseksi. Samalla toimivalta kiinteän omaisuuden luovuttamiseen sidotaan luovutuksen arvoon siten, että valtuusto päättää yli 500.000 euron ylittävistä luovutuksista, kaupunginhallitus 150.000 euron ylittävistä ja ympäristötekninen lautakunta 50.000 euron ylittävästä. 

Pykälässä täsmennetään omaisuuden luovuttamiseen liittyviä periaatteita siten, että kaikki omaisuus myydään aina julkisella menettelyllä. Poikkeavalla tavalla omaisuutta voidaan luovuttaa yleishyödylliseen tarkoitukseen käytettäväksi.  

Muutoksessa esitetään, että kaikkien kaupungin toimialojen tarvitsemien tilojen vuokraamisesta ulkopuolisilta toimijoilta huolehtii ympäristötekninen lautakunta / tilapalvelut. Vain liikelaitoksille jätetään omaa toimivaltaa asiassa. 

Koulutusliikelaitos 

Toisen asteen koulutusliikelaitoksen johtokunnan tehtäväksi määritellään Oppivelvollisuuslaissa määritelty tehtävä toimia ns. kuntavalvojana. Tehtävä liittyy oppivelvollisuuden laajentamiseen ja kunnan velvoitteeseen seurata oppivelvollisuuden toteutumista ja viime kädessä määrätä oppilaalle opiskelupaikka, joka tämän tulee vastaanottaa. Kajaanin kaupungille ao. tehtävään osoitetulla laskennallisella valtionosuusrahoituksella korvataan Koulutusliikelaitokselle tehtävästä aiheutuvia kustannuksia. 

Muuta

Esitykseen sisältyy muita pienenmpiä tarkennuksia ja stilistisiä korjauksia. Liitteessä uudistetut kohdat merkitty sinisellä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Sääntö tulee voimaan 1.8.2021. 

Päätös

1. Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösesityksen: Hallintosäännön 28 § lisätään talousjohtajalle päätösvalta myös pitkäaikaisen lainan nostoon ja 61 § muutetaan siten, että käyttösuunnitelmia ei laadita.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

2. Tero Paukkeri Markku Oikarisen kannattamana teki esityksen, että hallintosäännön 8 §ää muutetaan seuraavasti: 

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto

Kaupunginhallituksen alaisena toimii osallisuus- ja hyvinvointijaosto, johon kuuluu viisi (5) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja. Sivistyslautakunta nimeää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja hänelle varajäsenen, ympäristötekninen lautakunta nimeää yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi ja hänelle varajäsenen, kaupunginhallitus nimeää keskuudestaan yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen, loput jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallitus valitsee valtuutetuista.

Kaupunginhallitus hyväksyi Tero Paukkerin esityksen yksimielisesti.

3. Päivi Fonselius Markku Oikarisen kannattamana teki esityksen, että hallintosäännön 13 §ään ja 27 §ään lisätään:

13 § Teatteri- ja kulttuurijaosto

Sivistyslautakunnan alaisessa teatteri ja kulttuurijaostossa on viisi (5) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto nimeää  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla sivistyslautakunnan jäseniä. Lisäksi kahdella kulttuurilaitokset ja nuorisopalvelut tulosalueen työntekijällä on läsnäolo ja puheoikeus jaoston kokouksissa. 

27 § Lautakuntien tehtävät ja toimivalta

Teatteri- ja kulttuurijaosto

Sivistyslautakunnan alainen teatteri- ja kulttuurijaosto vastaa kulttuurilaitokset ja nuorisopalvelut tulosalueen toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita sekä ohjaa tulosalueensa suunnittelua ja toteutusta, kehittää poikkihallinnollisesti kaupungissa harjoitettavaa taide- ja kulttuuripolitiikkaa, vastaa korkeatasoisesta teatteritoiminnasta Kajaanissa ja alueteatterin kiertuealueella sekä laadukkaasta teatterikasvatuksesta ja yleisötyöstä eri kohderyhmille, koordinoi taiteen ja kulttuurin vapaan kentän kanssa tehtävää yhteistyötä, laatii kaupunkiin valtuustokausittain kulttuuriohjelman, myöntää kulttuurin palkinnot ja stipendit, vastaa nuorisotyön järjestämisestä sekä kehittämisestä, valitsee teatterin johtajan teatterin henkilökuntaa kuultuaan, valitsee kirjastotoimenjohtajan, museonjohtajan ja taidemuseon johtajan. 

Kaupunginhallitus äänesti esityksestä (kaupunginjohtajan esitys JAA, Päivi Fonselius EI). Äänestyksen tulos 5 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä, 1 poissa. Puheenjohtajan äänen ratkaistessa kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Äänestystulokset

  • Jaa 5 kpl 50%

    Tero Paukkeri, Minna Partanen, Johanna Rantala, Toivo Sistonen, Teuvo Hatva

  • Ei 5 kpl 50%

    Päivi Fonselius, Anne Kemppainen, Markku Oikarinen, Helena Ohtonen, Vesa Kaikkonen


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §