Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Veikko Sinisalon stipendirahaston siirtäminen Kajaanin kaupungin rahastoksi

KAJDno-2021-768

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Veikko Sinisalon stipendirahaston hoitokunta esittää Kajaanin kaupungille, että se ottaa hoitaakseen Veikko Sinisalon stipendirahaston varat.

Veikko Sinisalon stipendirahasto on professori Veikko Sinisalon 6.4.1978 perustama stipendirahasto, jonka tarkoituksena on lausuntataiteen vaaliminen ja yleisen mielenkiinnon vireillä pitäminen sitä kohtaan. Rahaston kotipaikka on Kajaanin kaupunki. Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt omalta osaltaan rahaston säännöt kokouksessaan 5.6.1978 § 1342, lahjoittanut rahastoon 2.500 markkaa sekä nimennyt kaksi jäsentä rahaston hoitokuntaan.

Tehtävänsä toteuttamiseksi Veikko Sinisalon stipendirahasto yhdessä Suomen Lausujain Liiton ja Kajaanin Runoviikon kanssa järjestää joka toinen vuosi Veikko Sinisalo -kilpailun ja palkitsee kilpailun voittajan apurahalla. Stipendirahasto järjestää Kajaanin Runoviikolla kirkkoillan, josta se saa tuottoja rahaston varojen kartuttamiseksi. Rahasto voi ottaa vastaan myös lahjoituksia ja testamentteja.

Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetyn lain mukaisesti kulttuuripalvelujen järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä (laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019. Lisäksi rahaston toiminta liittyy kiinteästi Kajaanin Runoviikon tapahtumiin, joiden järjestämisessä Kajaanin kaupunki on päävastuussa. Näin ollen Veikko Sinisalon stipendirahaston varojen hallinnointi on tarkoituksenmukaista järjestää Kajaanin kaupungin toimintana.

Asiasta on keskusteltu myös Kajaanin kaupungin tilintarkastajan kanssa, eikä varojen hoidon siirrolle nähdä esteitä. Veikko Sinisalon stipendirahaston hallinnon ja talouden tarkastus tapahtuu jatkossa osana Kajaanin kaupungin tilintarkastusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki ottaa vastaan Veikko Sinisalon stipendirahaston varat ja vastaa jatkossa varojen hallinnoinnista rahaston sääntöjen mukaisesti. Säännöt uusitaan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Rahaston hoitokunta vastaa edelleen rahaston varsinaisesta toiminnasta.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Veikko Sinisalon rahaston hoitokunta, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.