Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäväkuvaus

KAJDno-2018-1358

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen tulee vahvistaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänkuva. Kuntalain 40 §:n mukaan hallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kaupunginhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Lain esitöissä poliittisen yhteistyön johtamiseen katsotaan kuuluvan mm. ennen asioiden käsittelyä käytäviä poliittisia keskusteluja poliittisten ryhmien välillä ja yhteydenpitoa kunnan asukkaisiin, palvelujen käyttäjiin, yrityksiin ym. Täsmällisen tehtäväsisällön laatiminen ei ole mahdollista, vaan kuntalain säännöksen tarkoituksena on korostaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan asemaa kunnan poliittisena johtajana ja vetää rajaa suhteessa ammatilliseen, kaupunginjohtajan hoitamaan johtamiseen.

Hallintosäännön 4 §:ssä kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät on määritelty:

1. johtaa kaupunkistrategian sekä kaupunginhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä kunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin

2. vastaa kaupunginjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kaupunginhallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla

3. vastaa siitä, että kaupunginjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut; keskustelut käydään yhdessä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien kanssa

4. hyväksyy kaupunginjohtajan vuosiloman, virkavapaudet, virkamatkat, osallistumisen koulutuksiin sekä kaupunginjohtajaa koskevat laskut sekä

5. hoitaa valtuuston ja kaupunginhallituksen määräämät muut tehtävät.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa osa-aikaisen kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäväkuvan: Kaupunginhallituksen osa-aikainen puheenjohtaja hoitaa Kuntalaissa ja hallintosäännössä määrätyt tehtävät.

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.