Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan osa-aikaisen tehtävän hoitaminen

KAJDno-2018-1358

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hllintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi toimia osa-aikaisena luottamushenkilönä. Kaupunginvaltuusto päättää ennen kaupunginhallituksen jäsenten valintaa, toimiiko puheenjohtaja osa-aikaisena luottamushenkilönä.

Hallintosäännön 154 a § mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimiessa osa-aikaisena luottamushenkilönä osa-aikaisuuden suuruus on 25 - 50 % työajasta. Ennen toimikautensa alkua puheenjohtajan on ilmoitettava kirjallisesti kaupunginhallitukselle kuinka hän tulee luottamustoimeaan hoitamaan. Kaupunginhallitus vahvistaa osa-aikaisuuden suuruuden.

Puheenjohtajan hoitaessa tehtävää 50 %:n työajalla maksettavan kuukausipalkan suuruus on 2.000 €. Osa-aikaisuuden ollessa pienempi kuukausipalkan määrä suhteutetaan osa-aikaisuuden suuruuteen. Osa-aikaiselle kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota. Muut palkkiot maksetaan tämän säännön mukaisesti. Työaikaan lasketaan kuuluvaksi ilta- ja viikonloppuaikaan liittyvät edustustehtävät ja muut sidosryhmätapaamiset eikä niistä suoriteta erillisiä työaikakorvauksia.  

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan hallinnollisena esimiehenä toimii kaupunginhallitus, joka hyväksyy puheenjohtajan lomat, sairaslomat ja tekee muut vastaavat päätökset.

Osa-aikaiselle puheenjohtajalle laaditaan tehtäväkuvaus, jonka hyväksyy kaupunginhallitus.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on kuntalain mukaisesti oikeus samoihin työhön liittyviin virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin etuisuuksiin kuin kaupungin palveluksessa olevalla työntekijällä. 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 päättänyt, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii osa-aikaisena luottamushenkilönä. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva ehdottaa kaupunginhallitukselle, että hän tulee hoitamaan tehtävää 50 %:n työajalla. 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatvan työajaksi 50 % 17.8.2021 alkaen. 

Päätös

Hyväksyi.

Hallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. 

Tiedoksi

Teuvo Hatva, HR 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.