Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Kaupunginhallituksen edustajat eri toimielimiin toimikaudelle 2021–2023

KAJDno-2017-742

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 133 §:n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja.

Edustajaa ei voida määrätä tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin toimielimiin.

Hallintosäännön 132 §:n mukaan läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksessa on valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, toimialajohtajilla ja talousjohtajalla. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksessa (pl. em. lain asettamat rajoitukset). Toimielimet päättävät muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee edustajansa seuraaviin toimielimiin:

- sivistyslautakunta

- ympäristötekninen lautakunta

- ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto

- pelastuslautakunta

- Vuolijoen aluelautakunta

- Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta

- Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta

- Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta

- Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen eri toimielimiin seuraavat henkilöt.

- sivistyslautakunta Marjatta Immonen

- pelastuslautakunta Pasi Kilpeläinen

- ympäristötekninen lautakunta Päivi Fonselius

- koulutusliikelaitoksen johtokunta Auli Halonen

- Mamsellin johtokunta Helena Ohtonen

- Kajaanin Veden johtokunta Silja Keränen 

- Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta Tero Paukkeri

- Vuolijoen aluelautakunta Tea Heikkinen

- ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Miikka Kortelainen

 

Tiedoksi

Valitut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.