Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Kaupungin edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle 2021 - 2023

KAJDno-2021-819

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen tulee nimetä kaupungin edustajat eri yhteisöihin ja samalla velvoittaa valitut henkilöt ottamaan hyvissä ajoin ennen kokousta tarvittaessa yhteyttä kaupunginjohtajaan kaupungin kannan muodostamiseksi päätettävänä oleviin asioihin. Kaupunginjohtaja ratkaisee, onko asia syytä viedä kaupunginhallituksen keskusteltavaksi.

Yhtiö- ja vuosikokousedustajien tulee keskustella talousjohtajan kanssa yhtiön tai yhteisöjen taloudellista tilannetta koskevista seikoista.

 

 

 

 


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

 - nimeää kaupungin edustajat yhteisöihin,

 - velvoittaa valitut henkilöt ottamaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen kokousta tarvittaessa kaupunginjohtajaan kaupungin kannan muodostamiseksi päätettävinä oleviin asioihin

 - päättää, että eri yhtiöiden yhtiökokouksissa ja yhteisöjen vuosikokouksissa kaupunkia edustaa hallintojohtaja tai talousjohtaja tai heidän määräämänsä henkilö ja

 - antaa kaupungin kokousedustajille ohjeet yhtiö- ja vuosikokouksissa hallitukseen ja tilintarkastajiksi valittavista henkilöistä.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi edustajat eri yhteisöihin liitteen mukaisesti.

Kajaanin Ammattikorkeakoulun hallitus täydentyy muiden tahojen edustuksella ja Kainuun Soten, Kainuun liiton ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymien valinnat jätettiin pöydälle. 

 

Tiedoksi

Valitut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.