Kaupunginhallitus, kokous 16.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Perusopetuksen hallintoasiantuntijan viran perustaminen

KAJDno-2022-848

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin perusopetuksen hallinnossa on jatkuvasti lisääntynyt velvoitteiden määrä mm. valtion taholta. Niin ikään oppilaiden tuen tarve sekä siihen liittyvä valmistelun ja päätösten määrä on kasvanut.  

Perusopetukseen on määräajaksi rekrytoitu maaliskuusta 2021 lähtien hallintoasiantuntija, jotta on voitu tarkastella ja tarkentaa tehtävänkuvaa. Tehtävään kuuluu mm. perusopetuksen oppilaspäätösten valmistelua, opetussuunnitelma-asioita, oppilastietojärjestelmien hallinnointia ja kehittämistä, täydennyskoulutusasioita, eri työryhmissä perusopetuksen edustajana toimimista, www-sivujen hallinnointia, hankkeiden hallinnointia sekä toimiminen tarvittaessa perusopetuksen kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijan sijaisena.  

Tehtävien hoitamista varten tulee perustaa virka, koska tehtävän hoitoon tulee kuulumaan julkisen vallan käyttöä. Virka sijoittuu sivistyslautakunnan alaiseen perusopetuksen yhteiset/hallinto -​tulosyksikköön. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus perustaa perusopetuksen hallintoasiantuntijan viran 1.9.2022 alkaen.

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTESin mukaan.

Päätös

Auli Halonen Eero Suutarin kannattamana esitti, että virkaa ei perusteta, vaan tehtävään palkataan määräaikainen työntekijä.

Äänestyksen tulos 5 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Auli Halosen esityksen ja päätti, että virkaa ei perusteta.

 

Äänestystulokset

  • Kyllä 5 kpl 45%

    Miikka Kortelainen, Päivi Fonselius, Teuvo Hatva, Helena Ohtonen, Silja Keränen

  • Ei 6 kpl 55%

    Tero Paukkeri, Auli Halonen, Eero Suutari, Marjatta Immonen, Pasi Kilpeläinen, Tea Heikkinen


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.