Kaupunginhallitus, kokous 16.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta

KAJDno-2022-802

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta. Rauhoitussäännökset on tarkoitus tuoda ajan tasalle ja lain tasolle. Lausuntoja voi antaa 23.8.2022 saakka. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13817/2022. https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=aa603296-8d0a-4961-b6a1-f65345250cd8.

Taustaa

Päivitettävät rauhoitussäännökset on tarkoitus kirjata perustuslain edellyttämällä tavalla lakiin. Tällä hetkellä ne on annettu asetustasolla. Rauhoitussäännökset myös päivitetään vastaamaan uudistettavana olevan luonnonsuojelulain säännöksiä. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä uudeksi luonnonsuojelulaiksi ehdotetaan nykyisen luonnonsuojelulain nojalla perustettujen 13 kansallispuiston rauhoitussäännösten päivittämistä uuden lain mukaisiksi. Ympäristöministeriö on valmistellut tähän liittyvää ehdotusta vanhan, vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettujen kansallis- ja luonnonpuistojen ja muiden valtion suojelualueiden rauhoitussäännösten päivittämisestä. Lakiehdotus koskee 28 kansallispuistoa, 19 luonnonpuistoa ja 12 muuta valtion luonnonsuojelualuetta. Ehdotukseen sisältyy esitys laiksi Talaskankaan luonnonsuojelualueesta annetun lain muuttamisesta. 

Kajaanin kaupungin lausunto 

Kajaanin kaupunki esittää, että esityksestä laiksi Talaskankaan luonnonsuojelualueesta annetun lain muuttamisesta poistetaan 2 a §:n rauhoitussäännöksistä 3. momentti malminetsinnän sallimisesta alueella metsähallituksen luvalla.

Talaskankaan luonnonsuojelualue sijaitsee Kajaanin kaupungissa sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnissa Maaselän vedenjakaja-alueella. Talaskankaan luonnonsuojelualueen perustamistarkoitukseksi on alkuperäiseen lakiin Talaskankaan luonnonsuojelualueesta (258/1994) kirjattu seuraavaa: ”Pohjois-Savon ja Kainuun rajoilla lähes luonnontilaisena ja erämaisena säilyneen metsä-, suo- ja pienvesistöluonnon suojelemiseksi ja uhanalaisten eliöiden elinpaikkojen säilyttämiseksi osana maamme luonnon monimuotoisuuden suojelua perustetaan valtion omistamille alueille luonnonsuojelulain (71/23) mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi Talaskankaan luonnonsuojelualue - - -.  Alue palvelee myös luonnon- ja ympäristöntutkimusta sekä opetusta.

Talaskangas on ainoa Kajaanin kaupungin alueella sijaitseva valtion luonnonsuojelualue, jonka luonnon monimuotoisuuden ja suojeluarvojen turvaaminen edellyttää suojellun alueen säilyttämistä yhtenäisenä ja nykyisen laajuisena. Alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 3 500 ha. Talaskankaan luonnonsuojelualuetta, lähes luonnontilaisena säilyneenä metsä- ja suoalueena, voidaan pitää Kainuun eteläisimpänä erämaisena alueena. Muut seudun suojelualueet ovat soidensuojelualueita, joten Talaskankaan merkitys metsäluonnon suojelussa korostuu. Hallituksen esityksessä (298/1993) Talaskankaan alueen on todettu olevan verrattain hyvin säilynyt, poikkeuksellisen laaja metsien ja soiden verkosto, jonka suojelulla on valtakunnallista merkitystä. Kajaanin kaupunki ei näin ollen tule sallimaan kaivostoimintaa Talaskankaan alueella missään määrin.

Uuden luonnonsuojelulain (HE 76/2022 vp) mukaisesti kaivostoiminta ei ole mahdollista valtion luonnonsuojelualueilla (49 §), vaikkakin malminetsintää voi tehdä metsähallituksen luvalla (52 §) edellyttäen, että alueen perustamistarkoitusta ei vaaranneta eikä aiheuteta suojelun perusteena oleville lajeille, luontotyypeille, vesitaloudelle taikka maisemalle vähäistä suurempaa haittaa (51 §). Näin ollen malminetsinnän salliminen Talaskankaan alueella on jo lähtökohtaisesti tarpeeton, joten Kajaanin kaupungin mielestä se voidaan poistaa lakiehdotuksesta.

Kajaanin kaupungilla ei ole muilta osin huomautettavaa lakiehdotuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa Ympäristöministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta esittelytekstin mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Ympäristöministeriö 

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §