Kaupunginhallitus, kokous 16.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Korkosuojaukset

KAJDno-2022-805

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungilla on pitkäaikaisia lainoja 90,9 milj. euroa, josta 45,6 milj. euroa on sidottu kiinteään korkoon ja 45,3 milj. euroa on vaihtuvakorkoista lainaa. Lisäksi kaupungilla on käytössä 35,0 milj. euroa kuntatodistuksia. Kaupungin lainasalkun koko on yhteensä 125,9 milj. euroa (tilanne 31.7.2022).  Lainasalkkua varten kaupungilla on 79,0 milj. euroa korkosuojauksia. Kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan (KH 26.5.2020) tavoitteena on, että lainakannan suojausaste on 30-70 %.Tällä hetkellä lainakannan suojausaste on yli 70 % ja kaupungin on tarkoituksenmukaista muokata tai päättää nykyisiä korkosuojaussopimuksia huomioiden tuleva lainakannan kehitys. Tulevina vuosina Kajaanin kaupungin tavoitteena on hillitä lainakannan kasvua muun muassa hillitsemällä investointeja.

Korkosuojausten markkina-arvot muuttuvat markkinatilanteen mukaan ja sopiva ajankohta olemassa olevien korkosuojaussopimusten muokkaamiselle tai päättämiselle riippuu markkinatilanteesta ja voi muuttua nopeasti. Hallintosäännössä ei  ole  delegoitu olemassa olevien korkosuojausten muokkausta tai päättämistä, joten päätösvalta on kaupunginhallituksella. 

Kaupungilla on sijoitusvarallisuutta, josta osa on sijoitettu pitkäaikaisesti (pääoma 150 milj. euroa) ja osa on ns. lyhytaikaisia kassavaroja (pääoma 35 milj. euroa), joita on mahdollista käyttää kassatarpeisiin ja muun muassa investointien rahoittamiseen (Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024). Lyhytaikaisten kassavarojen käyttäminen lainanoton sijaan on tarkoituksenmukaista kaupungin lainakannan kasvun hillitsemiseksi. Päätösvaltaa lyhytaikaisten kassavarojen käytöstä kassatarpeisiin ei ole hallintosäännössä delegoitu, joten päätösvalta on kaupunginhallituksella. 

Hallintosäännön 28 §:n mukaan talousjohtaja päättää rahatoimen hoitamisesta. Olemassa olevien korkosuojausten muokkaus tai päättäminen sekä lyhytaikaisten kassavarojen käyttö lainanoton sijaan on tarkoituksenmukaista liittää talousjohtajan toimivaltuuksiin tehtävien sujuvuuden varmistamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan 

1. muokkaamaan tai päättämään olemassa olevia korkosuojaussopimuksia ottaen huomioon kaupungin tuleva lainakannan kehitys sekä

2. lainanoton sijaan tarvittaessa nostamaan kassavaroja lyhytaikaisesta sijoitussalkusta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.