Kaupunginhallitus, kokous 16.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen päivittäminen

KAJDno-2017-1088

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi
  • Teemu Korhonen, Riskienhallintakoordinaattori, teemu.korhonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen on lisätty luku 12 valtionosuuksien hakemisesta ja valvonnasta. Ohjetta on päivitetty luvun 2 osalta ja lisätty muun muassa kuva sisäinen valvonta osana kaupungin valvontajärjestelmää.

Lisäksi ohjeeseen on lisätty luku 15 väärinkäytösten ilmoituskanavasta. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta ja siihen liittyviksi laeiksi oli lausuntokierroksella 2.7.–27.8.2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022.  Väärinkäytösten ilmoituskanavan käyttöön liittyvää ohjeistusta täsmennetään, kun kansallinen lainsäädäntö on vahvistettu.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjetta on tarkennettu vastuiden osalta. Hallintosäännön 81 §:n mukaan kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje ja sisäisen tarkastuksen toimintaohje liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

1. hyväksyy liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja 

2. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §