Kaupunginhallitus, kokous 16.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Kajaanin kaupungin muutettu rakennusjärjestys

KAJDno-2021-1205

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha M Moilanen, Rakennustarkastaja, juha.ma.moilanen@kajaani.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 § mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. MRL 15 § mukaan rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 §:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville.

Kajaanin kaupungin rakennusjärjestys 2015 on ollut virallisesti nähtävillä 6.2 - 7.3.2014 välisenä aikana ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.9.2014 § 35.

Pieni osa rakennusjärjestyksen määräyksistä on vanhentunut ja niitä on katsottu tarpeelliseksi muuttaa. Muutoksen tarkoituksena on huomioida nyt havaitut epäkohdat ei lähteä uudistamaan koko rakennusjärjestystä. Koko rakennusjärjestyksen päivitys tulee joka tapauksessa olemaan lähivuosien asia vireillä olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaistarkastelun seuraamuksena, joten nyt tehdään vain merkittävää vähäisempiä muutoksia ja tarkennuksia.

Tarkennettavia asioita nykyisessä rakennusjärjestyksessä on muun muassa:

- aurinkopaneelit ja -keräimet

- jätekatoksien ohjeistus

- tontinkoko

- rakennnusoikeuden määrä

Rakennusjärjestyksen muuttaminen on tarkoituksenmukaista valmistella samanaikaisesti ympäristönsuojelumääräysten laatimisen kanssa. Valmistelu tehdään viranomaistyönä ja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Lisätietojen antaja rakennustarkastaja Juha Moilanen puh. 040 678 3224 tai sähköposti juha.ma.moilanen(at) kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää käynnistää Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen muutostyön. Valmistelutyö suoritetaan rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -tulosyksikössä ja valmistelua johtaa johtava rakennustarkastaja Kari Huusko.

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Kari Huusko, Rakennustarkastaja, kari.huusko@kajaani.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 § mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. MRL 15 § mukaan rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 §:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. 

Kajaanin kaupungin rakennusjärjestys 2015 on ollut virallisesti nähtävillä 6.2 - 7.3.2014 välisenä aikana ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.9.2014 § 35. 

Pieni osa rakennusjärjestyksen määräyksistä on vanhentunut ja niitä on katsottu tarpeelliseksi muuttaa. Muutoksen tarkoituksena on huomioida nyt havaitut epäkohdat ei lähteä uudistamaan koko rakennusjärjestystä. Koko rakennusjärjestyksen päivitys tulee joka tapauksessa olemaan lähivuosien asia vireillä olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaistarkastelun seuraamuksena, joten nyt tehdään vain merkittävää vähäisempiä muutoksia ja tarkennuksia. 

Liite: Kajaanin kaupungin rakennusjärjestys 2022 luonnos 30.3.2022

Seuraavia asioita esitetään tarkennettavaksi tai muutettavaksi: 

1.1 Tavoite  
- Poistettu kaksi viimeistä lausetta tarpeettomina. 
 
2.2 Talousrakennuksen luvanvaraisuus 
- Ranta-asemakaava-alueet lisätty saman arvoisiksi muun haja-asutusalueiden kanssa talousrakennusten rakentamisen suhteen. 
- Tarkennettu määräystä tulisijojen osalta. 
- Poistettu rajoitus rakoseinäisten varastojen osalta. 
- Lisätty muistutus mahdollisista kaavamääräyksistä. 
- Lisätty kirjaus sallittujen talousrakennusten määrästä. 
 
2.3 Toimenpiteiden luvanvaraisuus 
- Taulukko 1: lisätty jätekeräysvälineiden luvanvaraisuus. 
- Taulukko 7: Aurinkokerääjien ja -paneelien osalta poistettu luvanvaraisuus asennuspinta-alan ja katolle lappeen suuntaisesti asennuksen suhteen. 
- Taulukko 8: Poistettu mainostoimenpiteiden osalta luvanvaraisuuksia. 
- Taulukko 11 ja 12: Tarkennettu LVI järjestelmien luvan tarvetta. 
- Taulukko 13: Lisätty hulevesien luvanvaraisuus. 
- Parvekelasien paloluokka tarkennettu. 
 
2.4 Purkamislupa ja purkamisilmoitus 
- Tarkennettu ilmoitusvelvollisuutta. 
 
3.2 Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset 
- Pienennetty uuden rakennuspaikan pinta-alavaatimusta. 
- Lisätty käyttötarkoituksen muutokset uudestaan rakentamisen, peruskorjauksen ja lisärakentamisen rinnalle.  

 3.3 Rakentamisen määrä 
- Tarkennettu maksimi rakennusoikeutta rakennuspaikalle. 
 
4.1 Yleistä  
- Muutettu nykyistä lainsäädäntöä vastaavaksi. 
 
4.2 Rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön ranta-alueella 
- Tarkennettu rantaviivan määritelmää. 
 
4.3 Lomarakentamisen ja asuinrakentamisen määrä ranta-alueella 
- Tarkennettu maksimi rakennusoikeutta rakennuspaikalle. 
 
5.1 Rakennuksen etäisyys naapurista sekä yleisestä tiestä 
- Lisätty esimerkki palovaarallisesta rakennuksesta. 
 
5.2 Rakennuksen sopeutuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 
- Lisätty RKY lyhenteen selitys. 
 
5.3 Rakennuksen korkeusasema, perustaminen ja rungon kuivuminen 
- Muutettu alustäytön kerrosvahvuus- ja materiaalimääräystä. 
 
7.1 Vesihuolto 
- Muutettu nykyistä lainsäädäntöä vastaavaksi. 
 
7.2 Hulevesien johtaminen 
- Muutettu kappaleen otsikko sekä sisältö nykyistä lainsäädäntöä vastaavaksi. 
 
7.4 Jätevesien käsittely viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella 
- Lisätty viittaus ympäristönsuojelumääräyksiin. 
 
7.5 Jätehuolto 
- Täsmennetty määräystä jätekeräysvälineiden osalta. 

8.2  Rakennuspaikan liikennejärjestelyt ja ajoneuvoliittymä

- Lisätään viittaus pysäköintistrategiaan (Liite) ja vanhasta liitteestä karsitaan pysäköinnin ohjeistus pois


8.3 Aidat 
- Täsmennetty määräystä aitarakenteen huollon suhteen. 
 
10.2 Rakennetun ympäristön valvonta 
- Täsmennetty toimenpide termiä. 
 
12.2 myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteet sekä markiisit 
- Lisätään kappalenumerointi 
- Tarkennettu mainoslaitteiden luvanvaraisuutta. 
 
Liitteet, Suunnittelutarvealueiden rajausten perustelut 
- Poistettu viittaus ns. sellun tonttiin, koska keskustaajama 2035 osayleiskaava on lainvoimainen ja toimeenpantu ko. alueen osalta. 

 

Rakennusjärjestyksen muuttaminen on tarkoituksenmukaista valmistella samanaikaisesti ympäristönsuojelumääräysten laatimisen kanssa. Ympäristönsuojelumääräykset on viety Kajaanin kaupungin hallintosäännön mukaisesti ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston käsiteltäväksi kuluvan vuoden huhtikuun kokoukseen. 

Lisätietoja antaa johtava rakennustarkastaja Kari Huusko puh. 044 710 0246 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy rakennusjärjestysehdotuksen ja asettaa sen nähtäville 30 päivän (MRA 6 §) ajaksi ja pyytää siitä kirjalliset lausunnot Kainuun ELY- keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, naapurikunnilta, ja Kainuun liitolta. Muut osalliset voivat jättää kirjallisia muistutuksia ehdotuksen nähtävänä oloaikana. Nähtävänä olosta kuulutetaan Koti-Kajaani -lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin verkkosivuilla.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Kari Huusko, Rakennustarkastaja, kari.huusko@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen muutosehdotukset on ollut nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot aiemman päätetyn mukaisesti. Lausunnon antoivat Kainuun ELY-keskus, Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun Liitto, Sonkajärven kunta ja Vieremän kunta.

Kainuun ELY-keskuksen lausunnon tarkennukset ja vastineet rakennusjärjestykseen.

Maalämpö

Rakennusjärjestyksessä on määrätty maalämpökaivon lämmönkeruuputkiston asentamisesta (s. 5). Sen lisäksi mitä voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä on määrätty, Kainuun ELY-keskus esittää seuraavaa täydennystä asiaan: Maalämpökaivon eli energiakaivon ja lämmönkeruuputkiston rakentaminen tarvitsee nykyisen lupakäytännön mukaan pohjavesialueella pääsääntöisesti vesilain (597/2011) mukaisen vesitalousluvan. Luvantarvetta voi tarvittaessa tiedustella Kainuun ELY-keskukselta. Luvan myöntämisen edellytykset riippuvat muun muassa sijoittumisesta pohjavesialueelle.

Vastine: Rakennusjärjestystä täydennetään Ely-keskuksen esityksen mukaisesti.

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Ehdotuksen mukaan "rakennusvalvontaviranomainen voi myös edellyttää …". Tulee huomioida, että MRA 55 § on kuitenkin velvoittava. Tästä syystä kappaleesta saattaa saada ristiriitaisen mielikuvan, mitä viranomainen voi edellyttää purkamissuunnitelmalta ja mitä vaaditaan asetuksen perusteella. Tätä asiaa on hyvä täsmentää rakennusjärjestystä muutettaessa.

Vastine: Ei aiheuta toimenpiteitä.

Maisematyölupa

Ehdotuksen mukaan maisematyölupaa edellytetään asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään. Lupamenettelyssä ranta-asemakaavat yleensä rinnastetaan asemakaavoihin. Tulee Lausunto 2 (3) KAIELY/333/2022 13.05.2022 huomioida, että vuonna 2017 toimenpiderajoitusta lievennettiin ranta asemakaava-alueilla ja nykyisin luvantarve koskee ranta-asemakaava alueita, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään. Tämä tosin koskee vain ranta-asemakaavoja, jotka on laadittu lakimuutoksen voimaantulon jälkeen (1.5.2017)

Vastine: Ei muutostarvetta.

Saunarakennus

Ehdotuksen mukaan saunarakennuksessa tulee olla saunomiseen tarkoitettuja tiloja vähintään 40 % kerrosalalasta. Kainuun ELY-keskus muistuttaa, että rakennuksen varustelutasolla on huomattava merkitys, milloin rakennus tulkitaan tavanomaiseksi saunarakennukseksi (vrt. KHO:2021:137).

Vastine: Ei muutostarvetta

Asuinrakennusten kerrosala

Ehdotuksen mukaan asuinrakennuksen enimmäiskerrosala (kohdat 3.3 ja 4.3) saa olla enintään 600 m2 (asuinrakennus 350 m2, talousrakennukset 250 m2). Voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä enimmäiskerrosala on määritelty vain prosentuaalisesti, joten Kainuun ELY-keskus pitää positiivisena asiana, että sallittu enimmäiskerrosala määrätään myös tietyllä enimmäiskerrosalalla. Tästä huolimatta Kainuun ELY-keskus näkee, että ehdotuksen mukainen kerrosalamäärä voi olla hankala sopeuttaa etenkin rantamaisemaan ja että maisema-arvojen vaaliminen esitetyn kaltaisilla kerrosaloilla voi olla hankalaa. Kainuun ELY-keskus esittää, että enimmäiskerrosalaa etenkin ranta-alueilla pienennettäisiin.

Vastine: Ei aiheuta toimenpiteitä

Työmaan jätehuolto

Kohdassa 6.2 on määrätty työmaan jätehuollon järjestämisestä. Kainuun ELY-keskus näkemyksen mukaan työmaan jätehuollon järjestäminen olisi hoidettava kierotalouden asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Vastine: Lisätään rakennusjärjestykseen esitetyn mukaisesti

Hulevedet

Kohdassa 7.2 on määrätty hulevesien hallinasta. Kainuun ELY-keskusesittää, että kohdan lopussa olisi erilliset viittaukset asiaa koskeviin säädöksiin (maankäyttö- ja rakennuslaki ja vesihuoltolaki) sitä koskevin pykälin.

Vastine: Ei aiheuta toimenpiteitä

Valomainokset

Rakennusjärjestyksen mukaan valomainokset edellyttävät asema kaava-alueella toimenpidelupaa. Ehdotuksessa mainosten luvanvaraisuudesta on tarkemmin määrätty kohdassa 12.2. Kainuun ELY-keskus pitäisi perusteluna, että etenkin kaava- ja lakisuojeltuihin rakennuksiin sijoitettavia valomainoksia ohjattaisiin rakennusjärjestyksessä erillisin tai yksityiskohtaisemmin määräyksin.

Vastine: Ei aiheuta toimenpiteitä

Vuorovaikutus

MRL 15 §:n mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 §:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. MRL 62 §:ssä on säädetty vuorovaikutuksesta kaavaa, tässä tapauksessa Lausunto 3 (3) KAIELY/333/2022 13.05.2022 rakennusjärjestystä, valmisteltaessa. Lausunnolla olevaan aineistoon on liitetty ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta. Pöytäkirjaotteesta ei ilmene, miten ja milloin valmisteluaineisto on ollut nähtävillä ja miten on varattu tilaisuus esittää asiasta mielipiteensä. Tähän Kainuun ELY-keskus toivoisi selvennystä.

Sekä lausuntopyynnön että ympäristöteknisen lautakunnan pöytäkirjan mukaan kirjalliset lausunnot pyydetään Kainuun ELY-keskukselta, PohjoisPohjanmaan ELY-keskukselta, naapurikunnilta ja Kainuun liitolta. Koska rakennusjärjestyksellä voidaan vaikuttaa sekä rakennetun kulttuuriympäristön että maiseman vaalimiseen, Kainuun ELY-keskus näkisi peruteltuna, että myös Kainuun Museota kuultaisiin rakennusjärjestyksen muuttamisen yhteydessä.

Vastine: Kuntaliiton oppaan mukaisesti: Rakennusjärjestystä voidaan muuttaa tietyltä osaltaan tai sitä voidaan täydentää tarvitsematta avata koko rakennusjärjestystä uuteen valmisteluun. Menettely on muutoksia ja täydennyksiä tehtäessä sama kuin koko rakennusjärjestyksen hyväksymisen prosessissa.

Kohdan 9.1 viittauksissa viitataan MRA 50 §:ään. Todettakoon, että pykälä on kumottu asetuksella 6.3.2014/201.

Vastine: Huomioidaan

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon tarkennukset ja vastineet rakennusjärjestykseen

Rakennusjärjestysehdotuksen kohdassa 5.1. Rakennuksen etäisyys naapurista sekä yleisestä tiestä on viitattu maantielakiin (503/2005), viittaus tulee päivittää nykyisen nimen mukaiseksi Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005). Maantien suoja- ja näkemäalueiden rakentamisrajoituksista on hyvä myös mainita kohdassa 5.1. Ellei tiesuunnitelmassa ole toisin osoitettu, maanteiden suoja-alueiden etäisyydet maantien lähimmän ajoradan keskiviivasta ovat yleensä: · seutu- ja yhdysteillä 20 m · valta- ja kantateillä 30 m · moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 m.

Vastine: Lisätään rakennusjärjestykseen.

Kohdassa 7.2 Hulevesien ja perustusten kuivatusten hallinta kiinteistöllä todetaan " Mikäli alueella ei ole mahdollisuutta johtaa hulevesiä kunnan hulevesijärjestelmään tulee ne johtaa pois rakennuksen läheisyydestä ja viivyttää hulevesiä rakentamalla tontille oma imeytysjärjestelmä tai pihan oma vesiaihe tai johtaa vedet ympäröivään maastoon alueen haltijan suostumuksella." Asiassa olisi hyvä täsmentää, että kiinteistöjen hulevesiä ei saa johtaa suoraan maanteiden sivuojiin ilman tienpitäjän lupaa.

Vastine: Lisätään täsmennys rakennusjärjestykseen.

Kohdassa 8.2 Rakennuspaikan liikennejärjestelyt ja ajoneuvoliittymä mainitaan, että uuden liittymän rakentamiseen on saatava tienpitäjän lupa. Maanteiden liittymien osalta myös liittymän käyttötarkoituksen POPELY/1103/2022 2/2

Vastine: Asia huomioidaan lupaharkinnan yhteydessä

Mainoslaitteita käsittelevässä kohdassa 12 todetaan, että Asemakaavaalueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin mukaisella liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Kyseisessä asiassa tulee huomioida, että mikäli mainos on suunnattu maantien käyttäjille, tulee mainoslaitteen sijoittamisesta pyytää asemakaava-alueella maantien tienpitäjän lausunto ja asemakaavaalueen ulkopuolella maantien tienpitäjän lupa myös liikennealueen ulkopuolella. Mainoslaitteiden sijoittamisessa maanteiden läheisyyteen tulee huomioida Traficomin määräys tienvarsimainonnasta ja - ilmoittelusta (TRAFICOM/22492/03.04.03.00/2019).

Vastine:  Asia huomioidaan lupaharkinnan yhteydessä

Kainuun Liitolla, Sonkajärven kunnalla ja Vieremän kunnalla ei ollut huomautettavaa.

Rakennusjärjestykseen esitetyt muutokset eivät ole museota koskettavia asioita, joten lausuntoa ei ole pyydetty.

Lisätietoja antavat johtava rakennustarkastaja Kari Huusko, 044 7100 246, ja rakennustarkastaja Juha Moilanen, 040 678 3224, etunimi.sukunimi( at )kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta huomioi annetut lausunnot ja tekee valmistelutekstin mukaiset tarkennukset sekä esittää Kajaanin kaupungin muutettua rakennusjärjestystä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.

Pykälä käsiteltiin ensimmäisenä varsinaisena kokousasiana klo 16.20-16.35.

Johtava rakennustarkastaja Kari Huusko oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan, poistuen klo: 16.35.

Valmistelija

  • Kari Huusko, Rakennustarkastaja, kari.huusko@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Kajaanin kaupungin muutetun rakennusjärjestyksen. 

Päätös

Tea Heikkinen Pasi Kilpeläisen kannattamana esitti, että kappaleessa 3.2. oleva määräys rakennuspaikan koosta muutetaan esitetystä 3.000 neliömetristä  rakennus- ja maankäyttölain mukaiseksi 2.000 neliömetriksi. 

Kaupunginhallitus hyväksyi Tea Heikkisen esityksen yksimielisesti. 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen Tea Heikkisen esityksellä muutettuna.

Johtava rakennustarkastaja Kari Huusko oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §