Kaupunginhallitus, kokous 16.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Kainuu Wind-hankkeen rahoitus

KAJDno-2022-849

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Ammattikorkeakoulu on käynnistänyt Kainuu Wind -hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa kainuulaisten yritysten valmiuksia osallistua tuulivoimarakentamisen ja –ylläpidon tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Tuulivoimarakentaminen on voimakkaassa kasvussa maakunnassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset PK- yritykset erityisesti seuraavilla aloilla: maansiirto, koneiden ja laitteiden huolto- ja valmistus, rakentaminen ja palvelualat.. Toisena kohderyhmänä ovat kuntien elinvoimapalvelut, joiden osaamista tuulivoimaliiketoiminnan edistämisessä vahvistetaan.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet jakautuvat kahteen kokonaisuuteen, joissa ensimmäisessä keskitytään yrityskohtaisten valmiuksien kehittämiseen. Toisessa kokonaisuudessa vahvistetaan yritysten verkostoja ja hankintaketjuja tuulivoimasektorilla. Yrityskohtaisissa toimenpiteissä keskitytään aktivoimaan yrityksiä lähteä tarkastelemaan ja kehittämään tuotteitaan, palveluitaan ja toimintojaan tuulivoimasektorille sekä avataan kanavia toimijoiden välillä. Hankkeessa edistetään yritysverkostojen syntymistä, joiden avulla pk-yritykset pystyvät vastaamaan paremmin avautuviin tarjouskilpailuihin. Lisäksi tuetaan yritysten kytkeytymistä kansallisiin verkostoihin.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 155 222 €, johon Kainuun Liitto on myöntänyt EAKR- ja valtion tukea 108 655 € (70 %). KAMK:n omarahoitus hankkeessa on 16 219 € (10,45 %) ja kuntien (Kajaani, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Kuhmo, Hyrynsalmi) rahoitusta 30 348 € (19,55 %). Kajaanin kuntarahoitusosuus hankkeelle sen toiminta-aikana 31.08.2023 saakka on 15 684 €. Vuonna 2022 kaupungin rahoitusosuus on 8 598 € ja vuonna 2023 7 086 €. Kaupungin edustajana hankkeen valmistelussa oli yritysneuvoja Seppo Räisänen, joka on mukana hankkeen ohjausryhmätyöskentelyssä. Kaupunki antoi KAMK:lle hankkeen hakuvaiheessa rahoitussitoumuksen.

Yritysvaikutusten arviointi: Hankkeella on suorat vaikutukset kajaanilaisiin pk-yrityksiin. Hanke toteuttaa kaupunkistrategian uusiutuvan energian tavoitetta sekä elinvoimaohjelman tavoitetta hyödyntää uusiutuvan energian tuotannon uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus myöntää Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:lle Kainuu Wind-hankkeeseen kuntarahoitusta 8 598 euroa vuonna 2022 talousarviokohdasta 190214491 ja varautuu rahoittamaan hanketta 7 086 eurolla talousarviossa 2023.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.