Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Yritysten Jatkumo -omistajanvaihdosten edistämishankkeen rahoitus

KAJDno-2020-835

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Yrittäjät ry. on käynnistämässä alueellista omistajanvaihdoshanketta Kainuun siltasopimuksen rahoituksella ja hakee kunnilta siihen kuntarahoitusta ajalle 1.8.2020 – 31.7.2022. Kajaanin kaupungille esitetty rahoitusosuus on hankkeen aikana yhteensä 25.499 euroa, jakautuen vuosi 2020: 5.788 euroa, vuosi 2021: 12.229 euroa, vuosi 2022: 7.482 euroa. Kainuun Yrittäjät ry. hakee siltasopimusrahoitusta 200.000 euroa ja kunnilta yhdessä kuntarahoitusta 50.000 euroa.

Omistajanvaihdos on yrittäjiien eläköitymisen takia ajankohtainen jopa 50 prosentille yrityksistä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Koronavirusepidemian tuomat haasteet ovat osaltaan nopeuttamassa omistajanvaihdosprosesseja. Siksi Kainuun siltasopimuksessa on omistajanvaihdosten edistäminen nostettu yhdeksi tärkeäksi painopistealueeksi. Omistajanvaihdoshankkeen sisällöstä ja tavoitteista on keskusteltu kuntien elinkeinovastaavien kanssa ja suunnitelma on rakentunut näiden keskustelujen pohjlta. Kainuun Yrittäjät on pyytänyt kunnilta sähköpostivastaukset osallistumisesta kuntarahoitukseen, että voi jättää hankehakemuksen rahoittajalle 11.6. mennessä. Kaikki kunnat ovat vastanneet osallistuvansa.

Hankkeessa tehdään eri tahojen yhteistyön kehittämistä ja asiantuntijaverkoston luomista, herättelytoimia potentiaalisille yritystoiminnan myyjille ja ostajille, valmistetaan yrittäjiä ja yrityksiä omistajanvaihdoksiin, tuetaan yrityksen arvon ja houkuttelevuuden säilymistä ja lisätään ostajien ja myyjien kohtaamisia. Määrällisinä tavoitteina on 150 asiakkuutta ja tilastoitujen toteutuneiden omistajanvaihdosten kaksinkertaistuminen (40 kpl/v).

  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus myöntää Kainuun Yrittäjät ry:lle Yritysten JATKUMO -omistajanvaihdoshankkeen vuoden 2020 kuntarahoituksena 5.788 euroa talousarviokohdasta 190214400 elinkeinopalvelut ja varautuu hankkeen rahoitukseen Kainuun Yrittäjät ry:n esityksen mukaisesti talousarviossa 2021 ja taloussuunnitelmassa 2022. Rahoituksen ehtona on Kainuun Yrittäjät ry:n saama Kainuun siltasopimuksen rahoitus.

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Tiedoksi

Kainuun  Yrittäjät ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.

 

Käsitellyt asiat