Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Maankäyttösopimuksen solmiminen tontin 205-18-17-1 (Tuiskutie 1) kaavoituksen käynnistämisestä ja kaavan toteuttamiskustannusten jakamisesta

KAJDno-2020-828

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin Tontti- ja paikkatietoyksikössä on valmisteltu oheisen liitteen mukainen maankäyttösopimus tontin 205-18-7-1 (Tuiskutie 1) kaavoittamisen aloittamisesta ja kaavan toteuttamiseen liittyvien kustannusten jakamisesta kaupungin ja sopijaosapuolten kesken. Sopimuksen tarkoittaman kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa tontin käyttötarkoitusta siten, että tontille voisi rakentaa asuinkäyttöön tarkoitetun pientalon. Tontin nykyinen kaavamerkintä sallii n. 100 m² suuruisen liikerakennuksen (kioskin) rakentamisen. Tämän tyyppisille tonteille ei ole juuri kysyntää ja kaupungille jäisi kaavamuutoksen jälkeenkin riittävä tonttivaranto kyseisen tyyppisiin tarpeisiin.

Kaavamuutoksen kustannukset maksaa kaupungin vahvistetun kaavoituksen taksan mukaisesti sopijaosapuoli. Lisäksi sopijaosapuolelle tulevat mahdolliset tontin lohkomisen kustannukset sekä edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeiset tontin kaupantekokustannukset. Tontin myyntihinta määrittyy asemakaavan muutoksen ja siihen liittyvän tonttijaon mukaisen tontin pinta-alan ja kaupunginvaltuuston vahvistaman tonttien aluehinnaston perusteella. Kaupungille voi aiheutua sopimuksen perusteella kustannuksia meluvallin rakentamisesta, mikäli sellainen edellytetään rakennettavaksi asemakaavan muutoksella. Kaupunki on aiemmin toteuttanut vastaavalla tavalla meluvallin Kehräämöntien varteen Tuiskutien pohjoispuolelle.

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy maankäyttösopimuksen, Kajaanin kaupunki varaa tontin sopijaosapuolelle toukokuun 2021 loppuun saakka erillisellä kaupungingeodeetin varauspäätöksellä siten, että päätös sisältää samalla ehdollisen myyntipäätöksen perustuen edellä mainittuun tontin tulevaan asemakaavan ja tonttijaon mukaiseen pinta-alaan sekä valtuuston vahvistamaan aluehintaan ja hinnan määrityksen perusteisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan tonttia 205-18-7-1 (Tuiskutie 1) koskevan maankäyttösopimuksen.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Asianosaiset

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.