Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Kuntarahoitus Oyj:n lainan 17874/15 korkoperusteen muuttaminen

KAJDno-2020-607

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on nostanut Kuntarahoitus Oy:jltä 18.6.2015 talousarviolainan 25 miljoonaa euroa 10 vuoden maksuajalla. Luoton korko on sidottu viitekorkoon 3 kk euribor lisättynä marginaalilla 0,27 %-yksikköä. Lainaehtojen mukaan marginaali on voimassa viisi vuotta luoton ensimmäisen erän nostosta.

Kuntarahoitus Oyj on ilmoittanut, että lainan nro 17874/15 marginaali muuttuu 30.6.2020 ja uusi marginaali 3 kk euriborkorkoon sidotulla lainalla on 0,51 %-yksikköä laina-ajan loppuun 30.6.2025 saakka. Lainan pääoma on tällä hetkellä 13 750 000 euroa.

Jos kyseessä olisi 6 kk euriborkorkoon sidottu laina, marginaali olisi 0,38 % -yksikköä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Kuntarahoitus Oyj:n lainan  nro 17874/15 korkoperuste muutetaan 3 kk euriborkorosta 6 kk eriborkorkoon lisättynä marginaali 0,38 %-yksikköä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.

 

Käsitellyt asiat