Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Kajaanin suurteholaskennan DC-ekosysteemin kehittäminen

KAJDno-2020-871

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

CSC Oy esittää, että Kajaanin kaupunki osallistuisi Kajaanin suurteholaskennan DC-ekosysteemin kehittämisyhteistyöhankkeeseen ja sen rahoitukseen ajalla 1.7.2020 – 31.12.2022. Yhteistyöhankkeen aikana CSC käynnistäisi uuden toiminnon/yksikön, joka CSC:n omia verkostoja ja yhteyksiä hyödyntäen ryhtyy aktiivisesti tunnistamaan ja hakemaan potentiaalisia toimijoita sijoittumaan Renforsin Rantaan ja Kajaanin osaamisympäristöön.

Datakeskustoiminnan (DC) kehittämiselle on Kajaanissa CSC:n näkemyksen mukaan erinomaiset edellytykset. CSC Oy:n vahvan suurteholaskennan (HPC) osaamisen, eurooppalaisen yhteistyön ja EuroHPC-LUMI hankkeen myötä Kajaanin alueelle on syntynyt ainutlaatuinen mahdollisuus luoda erottuvaa ja globaalisti kilpailukykyistä toimintaa tekoälyn, supertietokoneiden ja datakeskusteknologian alueilla. Myös HermanIT:n operointi suurteholaskennan kaupallisella puolella lisää alueen monipuolisuutta ja tarjoaa paremmat puitteet eri asiakkuuksille. Kehittämistä tukevat Renforsin Rannan tiloihin ja sähkönsaantiin liittyvä laajennuskapasiteetti, kustannus- ja energiatehokkaiksi suunnitellut tuotantolaitokset, sekä hukkalämmön hyödyntäminen ilmastopäästöjä vähentävänä tekijänä.

CSC ehdotti kaupungille maaliskuussa yhteistyötä uuden yksikön käynnistysvaiheen resursoinnissa, jonka jälkeen CSC ja kaupunki ovat neuvotelleet yhteistyön toteutuksesta. CSC on keskustellut myös Kainuun Liiton kanssa yhteistyöhankkeen osarahoitusmahdollisuudesta parhaillaan auki olevassa EAKR-haussa. Yhteistyöhanketta on esitelty Kajaanin kaupunginhallituksen iltakoulussa.

Hankkeella lisätään Kajaanin näkyvyyttä sekä edistetään tunnettuutta alueella toteutettavan datakeskusoperoinnin eduista. CSC:n tavoite yhdessä Kajaanin paikallisten toimijoiden kanssa on saada Kajaaniin vähintään yksi uusi kansallinen tai kansainvälinen datakeskusasiakkuus (datakeskustoimija / datakeskuspalveluiden käyttäjä) yhteistyöhankkeen puitteissa. Datakeskusasiakkuudet voivat olla sekä kaupallisia että julkisia.

Yhteistyöhanke on tarkoitus toteuttaa kahtena rinnakkaisena hankkeena/osiona, kahden ja puolen vuoden aikana heinäkuusta 2020 alkaen. CSC ja kaupunki resursoivat yhteisrahoitteisesti uuden yksikön/toiminnon toisen osion ja sen kaksi henkilötyövuotta. Toiseen 1,75 henkilötyövuoden suuruiseen osioon CSC hakee osaresurssia Kainuun Liiton EAKR-rahoituksesta. Kaupungilla ja CSC:llä on myös tässä osiossa omat, lähes tasasuuruiset rahoitusosuutensa.

Yhteistyöhankkeen yhteisrahoitteisen osion kaupungin rahoitusosuus on 401.338 € ja EAKR-rahoitteisen osion 147.018 €, yhteensä 548.356 € ajalla 1.7.2020 – 31.12.2022. Kaupungin rahoitus ehdotetaan katettavaksi vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseeseen tehdystä elinkeinopoliittisesta varauksesta, ja sille sovitaan vuosittainen maksuaikataulu yhteistyöhankkeen ajaksi. Yhteistyöhankkeelle ehdotetaan asetettavaksi yhteinen ohjausryhmä, johon osapuolet nimeävät edustajansa. CSC Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Koski on ilmoittanut osallistuvansa tiiviisti yhteistyöhön ja uuden yksikön/toiminnon ohjaukseen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus:

  • myöntää CSC Oy: lle 401.338 euroa toiminta-avustuksena Kajaanin suurteholaskennan DC-ekosysteemin kehittämisen yhteistyöhankkeen yhteisrahoitteiseen osioon talousarviokohdasta 190214100 kaupunginhallitus;
  • myöntää CSC Oy:lle 147.018 euroa toiminta-avustuksena Kajaanin suurteholaskennan DC-ekosysteemin kehittämisen yhteistyöhankkeen EAKR-rahoitteiseen osioon talousarviokohdasta 190214100 kaupunginhallitus, toiminta-avustuksen maksamisen ehtona on EAKR-rahoituksen saaminen CSC Oy:n myöhemmin hakemalle hankkeelle;
  • päättää, että myönnettävien toiminta-avustusten yhteissummaa 548.355 euroa vastaava erä katetaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseeseen tehdystä elinkeinopoliittisesta varauksesta kohdasta 211000 investointivaraukset, ja että toiminta-avustuksille sovitaan CSC Oy:n kanssa vuosittainen maksuohjelma;
  • nimeää edustajansa yhteistyöhankkeen ohjausryhmään, joka seuraa ja ohjaa yhteistyöhankkeen toimintaa sekä kustannusten ja rahoituksen toteutumista;
  • päättää, että mikäli Kainuun Liitto ei myönnä CSC Oy:lle yhtiön myöhemmin hakemaa EAKR-rahoitusta, niin yhteistyöhankkeen EAKR-rahoitteiseksi suunnitellun osion osalta voidaan neuvotella kaupungin ja CSC Oy:n kesken sen toteuttamisesta ainakin osittain yhteisrahoitteisena hankkeena.

Päätös

Hyväksyi.

Yhteistyöhankkeen ohjausryhmäksi nimettiin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Tiedoksi

CSC Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.