Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvion laadinta vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

KAJDno-2020-853

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi
  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Talousarvio ja -suunnitelma

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen vuosittain antamaa talousarvioraamia ja laadintaohjetta.

Kajaanin kaupungin taloudellinen tilanne

Kajaanin kaupungin tulevaisuutta taloudellisesti turvaa vahva tase ja aiempina vuosina kertyneet ylijäämät. Kajaanin peruskaupungin talous on kuitenkin peruspalvelujen osalta tällä hetkellä selkeästi alijäämäinen. Tavoitteena on saada talous tasapainoon vuoden 2022 loppuun mennessä kaupunginvaltuuston hyväksymän sopeuttamissuunnitelman mukaisesti.

Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi Kajaanin kaupungin talouteen kuluvana vuonna ja aiheuttaa painetta myös tuleville vuosille kuntatalouteen osoitettavista elvytyspaketeista huolimatta. Verotulot romahtavat ennusteesta 9,3 milj. € vuonna 2020. Valtio kompensoi verotulojen menetystä 3,3 milj. € vuoden 2020 aikana, mutta kompensaatio peritään takaisin vuoden 2021 valtionosuuksissa. Yhteisöverotuksen jako-osuutta kunnille kasvatetaan vuodelle 2020, jonka myötä Kajaanin kaupungin yhteisöverotuottojen arvioidaan lisääntyvän 1,2 milj. €. Kuntien tukipakettiin liittyvä peruspalvelujen valtionosuuden lisäys kompensoi koronan vaikutuksia Kajaanille 4,7 milj. €. Rahoitustuottoihin- ja kuluihin liittyy myös epävarmuustekijöitä

Tämän hetken arvion mukaan kuluvalle vuodelle syntyy alijäämää noin 5 -10 miljoonaa euroa.  Oman toiminnan osalta alijäämä on noin 2,5 miljoonaa euroa. Kainuun soten alijäämä oli huhtikuun lopun tilanteen mukaan noin 11,4 miljoonaa euroa, josta koropandemian vaikutukseksi oli arvioitu 7,5 miljoonaa euroa. Se kuinka valtio korvaa sairaanhoitopiireille koronan vaikutuksia on vielä epäselvä.

Talousarvioraami

Kajaanin peruskaupungin osalta vuoden 2021 talousarvion toimintakatteen raami on -227,6 milj. euroa (arvio 2020: -227,2 milj. euroa). Tilikauden alijäämä ilman liikelaitoksia on raamin mukaan 4,9 milj. euroa ja alijäämä on koko kaupungin osalta 4,2 milj. euroa.  Liikelaitosten tuottovaatimus koostuu korvauksesta kaupungin liikelaitokseen sjoittamalle pääomalle. Tuottovaatimukset ovat  seuraavat:  Kajaanin Mamselli: peruspääoman korko, Kajaanin Vesi: peruspääoman korko ja tuloutus yhteensä 1 200 000 euroa, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos: peruspääoman korko ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: peruspääoman korko. 

Talousarvioraamin valmistelussa käytetyt ennusteet verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä perustuvat Verohallinnon ennakkotietoihin sekä Valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton ennusteisiin. Saatavilla olevien veroennusteiden perusteella kaupungin verotuloiksi vuonna 2021 on arvioitu 142,9 milj. euroa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän peruskaupungin osalta 80,3 milj. euroa ja liikelaitosten osalta 31,1 milj. euroa.  Lisäksi toteutettavien investointien määrä vaikuttaa kaupungin lainanottoon, rahoituskuluihin ja poistoihin.

Talousarvioesitystä laadittaessa toimielimien tulee hyödyntää tilinpäätöksen 2019 toteumaa sekä alkuvuoden 2020 talousarviototeumaa. Talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn aikana raamiin sisältyvät toimenpiteet käsitellään erikseen toimielimittäin. Tässä yhteydessä voi tulla muutoksia raamin sisältöön. Verotulo- ja valtionosuusennusteiden päivittyminen voi myös muuttaa talousarvioraamia.

Investoinnit

Vuoden 2021 investointisuunnittelun lähtökohtana on voimassaoleva taloussuunnitelma 2020-2022. Investointisuunnitelma ja -raami tarkentuvat talousarviovalmistelun yhteydessä. Investointiraami ohjaa investointien suunnittelua ja toteuttamista Kajaanin kaupungin talouden kantokyvyn mukaisesti. Kaupunki ei pysty rahoittamaan kaikkia investointeja omalla tulorahoituksellaan, vaan osa rahoituksesta tapahtuu velkarahoituksella ja sijoitustoiminnan tuotoilla. Pitkän aikavälin investointisuunnitelmassa otetaan huomioon taloudellinen tilanne, väestökehitys, palveluverkkoselvitys sekä palvelutuotannon tarpeet. Investoinneiksi hyväksytään vain sellaiset hankkeet, jotka vähentävät tulevaisuudessa käyttötalousmenoja tai lisäävät tuottavuutta ja elinvoimaa. Lähtökohtana on, että vain pakolliset, kaupungin palvelutuotannon ja kehittämisen kannalta välttämättömät tai kaupungin elinvoimaa lisäävät muut investoinnit toteutetaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy peruskaupungin talousarvioraamin ja liikelaitosten tulostavoitteet vuodelle 2021. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaohjeen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Käsitellyt asiat