Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Kajaanin kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilökunnan merkkipäivien muistamista koskeva ohje

KAJDno-2019-1259

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt 23.1.2007 luottamushenkilöiden ja henkilökunnan muistamisen toimintaohjeen. Ohjeessa määritellään luottamushenkilöiden ja henkilökunnan muistaminen merkkipäivinä (50 ja 60 -vuotispäivät), eläkkeelle jäädessä, palvelussuhteen keston mukaan myönnettävissä vapaissa ja kunniamerkkien hakemisessa. Muistamisen perusperiaate on ollut kiitoksen ja kannustuksen osoittaminen luottamushenkilöille ja työntekijöille.

Kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelmaan henkilöstön muistamiselle on asetettu omat säästötavoitteensa. Muistamiskäytänteiden uudistamisesta on neuvoteltu henkilöstön edustajien kanssa keväällä 2020. Henkilöstön osalta voimassa olevasta palkkiovapaajärjestelmästä ei oltu valmiita luopumaan kokonaan. Säästöjen toteuttamiseen ollaan kuitenkin sitouduttu. Säästöjen aikaan saamiseksi esityksen pohjana on merkkipäivämuistamisen ja palkkiovapaajärjestelmän välimalli verrattuna nykyiseen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilökunnan muistamisen toimintaohjeen. Toimintaohje tulee voimaan 1.7.2020 ja sillä kumotaan 23.1.2007 hyväksytty toimintaohje.

Palkkiovapaa myönnetään vuonna 2007 hyväksytyn toimintaohjeen mukaisesti niille, joille palkkiovapaaoikeus on tullut täyteen 30.6.2020 mennessä.

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun.

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan.

Valmistelija

  • Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi
  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Muistamissäännöstä on valtuuston hyväksymän sopeuttamissuunnitelman linjauksen mukaisesti poistettu henkilökunnan palkkiovapaaoikeus. Palkkiovapaaoikeuden poistamisesta saavutettu taloudellinen säästö on lisätty kuluvana vuonna koko henkilökunnan työhyvinvointia edistävään ePassiin korottamalla sen arvo 100 €:sta 130 €:oon / henkilö.

Valtuuston asettama henkilökuntaetuuksien säästötavoite saavutetaan pienentämällä henkilökunnalle merkkipäivinä annettavien lahjojen rahallista arvoa.

Muutos toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman A-korissa hyväksytyn henkilökuntaetuuksien säästövelvoitteen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilökunnan muistamissäännön. Sääntö tulee voimaan 1.7.2020 ja sillä kumotaan 23.1.2007 hyväksytty sääntö.

Palkkiovapaa myönnetään vuonna 2007 hyväksytyn säännön mukaisesti niille henkilöille, joille palkkiovapaaoikeus on tullut täyteen 30.6.2020 mennessä.

 

Päätös

Hyväksyi.

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.

 

Käsitellyt asiat