Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan 2019 - 2021 jäsenmuutos

KAJDno-2017-741

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan muodostaa hallintosäännön 12 §:n mukaan yhdeksän kaupunginhallituksen nimeämää jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Jäsenistä kuusi nimeää Kajaanin kaupunki, kaksi Kuusamon kaupunki ja yhden Suomussalmen ja Kuhmon kaupunki vuorotellen. Johtokunnan varapuheenjohtaja valitaan Kuusamon nimeämistä jäsenistä.

Kuusamon kaupungin edustajina johtokunnassa toimikaudella 2019 - 2021 ovat Erkki Hämäläinen (varajäsen Tomi Meriläinen) ja Mervi Tornberg-Karjalainen (varajäsen Pauli Miettinen).

Kuusamon kaupungin hallintosäännön mukaan toinen heidän edustajistaan on kasvatus- ja sivistystoimen toimialajohtaja. Toimialajohtajana toiminut Erkki Hämäläinen on siirtynyt eläkkeelle ja viran va. hoitajana toimii tällä hetkellä Anne Koski-Heikkinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

- myöntää Erkki Hämäläiselle eron Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja

- nimeää Kuusamon kaupungin esityksestä johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi Anne Koski-Heikkisen ja valitsee hänet johtokunnan varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, Kuusamon kaupunki

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.

 

Käsitellyt asiat