Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Kajaanin Energiatuotanto Oy:n hallituksen nimeäminen

KAJDno-2020-72

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö Kajaanin Energiatuotanto Oy perustettiin 15.1.2020 osana Kainuun Voima Oy:n yritysjärjestelyä. Energiatuotanto Oy tulee ostamaan kaupunginvaltuuston 18.5.2020 tekemän päätöksen perusteella 1.7.2020 tehtävällä kauppasopimuksella 50 % Kainuun Voima Oy:n osakekannasta UPM Energy Oy:ltä. Kajaanin kaupunki omistaa suoraan toiset 50 % KAVO Oy:n osakkeista.

Kajaanin Energiatuotanto Oy:n toimiala on yhtiöjärjestyksen mukaan sähkön myynti- ja siirtoliiketoiminta, verkostourakointi sekä sähkön tuotanto ja näihin sekä muuhun energialiiketoimintaan liittyvä hyödykkeiden valmistus, kauppa ja muu energialiiketoiminta kotimaassa ja ulkomailla.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 1 - 5 varsinaista jäsentä. Mikäli varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin 3, valitaan lisäksi 1 varajäsen. Tämän hetkisen hallituksen muodostaa Asta Tolonen, varajäsenenään Joni Partanen. Energiatuotanto Oy:n, KAVO Oy:n ja Loiste Oy:n toimintojen kehittämisen ja synergiaedun optimoinnin kannalta on perusteltua, että näiden yhtiöiden toimiva johto on pitkälti sama. Energiatuotanto Oy:n hallituksen jäseniksi esitetään Kajaanin kaupungilta controller Joni Partasta ja KAVOn hallituksen jäsentä Eero Suutaria. Loiste Oy:n esityksestä hallitukseen nimettäisiin Loiste Oy:n toimitusjohtaja Reino Huusko ja Kajave Oy:n toimitusjohtaja Heikki Juntunen.

Yritysjärjestelyn yhteydessä myös KAVOn yhtiöjärjestystä tullaan muuttamaan niin, että sen hallituksen kokoonpano muuttuu nykyisestä kiinteästä 6 jäsenestä joustavaan 3 - 6 jäseneen. KAVOn hallitukseen nimitetään samat yllä mainitut henkilöt.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus nimeää Kajaanin Energiatuotanto Oy:n hallituksen jäseniksi Joni Partasen, Eero Suutarin, Reino Huuskon ja Heikki Juntusen.

KAVO Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään aiemmin kaupungin nimeämän jäsenen Eero Suutarin lisäksi Joni Partanen.

Päätös

Hyväksyi.

Controller Joni Partanen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

 

 

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.

 

Käsitellyt asiat