Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Kainuun Etu Oy:n toiminta vuodesta 2021

KAJDno-2020-836

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Etu Oy:n omistajakunnat ovat kevään aikana arvioineet yhtiön toimintaa ja selvittäneet vaihtoehtoja, miten yhtiön osakassopimuksen mukaiset tehtävät voitaisiin hoitaa toisella, tarkoituksenmukaisemmalla ja kuntien elinkeinotoimintoja paremmin tukevalla tavalla. Kainuun Edun tehtävä on harjoittaa yrityslähtöistä kehityshanketoimintaa sekä yritysneuvontaa ja konsultointia, jota yhtiö on hoitanut hankerahoituksella.

Kuntien perusrahoitus yhtiölle vuonna 2020 on 385.000 euroa, kun Vaalan kunta jäi pois osakassopimuksesta. Kunnat rahoittavat erillisrahoituksella parhaillaan käynnissä olevaa I4B-hanketta, josta kaupungin rahoitusosuus on 46.000 euroa vuodessa. Kainuun Edulla on lisäksi taseessaan 383.000 euroa osakasvelkana omistajakuntien vuonna 2017 yhtiölle myöntämää väliaikaisrahoitusta, joka on maksettava kunnille takaisin vuoden 2021 loppuun mennessä.

KPMG:n Kainuun Edun taloudesta tekemän selvityksen mukaan Kasvua Kainuuseen hankkeen osalta tehty 272.000 euron takaisinperintäpäätös on kirjattu pakollisena varauksena taseeseen, jolloin yhtiön oma pääoma on muodostunut negatiiviseksi. Takaisinperintäsumma tulee maksaa Kainuun Liitolle vuoden 2020 aikana. Yhtiö kykenee suoriutumaan olemassa olevien hankkeiden hallinnoimisesta nykyisellä rahoituksellaan vuoden 2020 ajan, nykyisen osakassopimuksen puitteissa, mutta takaisinperintäprosessin vuoksi yhtiö ei voi hakea rahoitusta uusille hankkeille.

Kainuun Edulla on käynnissä kolme EAKR/ESR -rahoitteista hanketta, joista kaksi, Digitie ja I4B –ideasta bisnekseksi jatkuvat 2021. Interreg Europe –rahoitteisia hankkeita on neljä, joista yhden käytännön toiminta on siirtynyt Kainuun Liitolle. Edelleen Karelia CBC –rahoitteisena on käynnissä yksi hanke ja yhtiö on mukana toisessa CBC-rahoitteisessa hankkeessa. Interreg- ja CBC-rahoitteiset hankkeet jatkuvat vaihtelevasti vuoden 2021 puolelle. Yritysryhmähankkeita yhtiöllä on hallinnoitavana kaksi, josta toinen jatkuu kevääseen 2021. Lisäksi maakunnan kehittämisrahalla on käynnissä kolme muuta kehittämistoimenpidettä.

Kevään aikana tehtyjen selvitysten ja yhtiön tilanteen kokonaisarvioinnin arvioinnin perusteella Kainuun Edun omistajakunnat ovat päätymässä omistajakokouksessa ja kuntajohtajakokouksissa linjattuun ratkaisuun olla enää jatkamatta yhtiön osakassopimusta vuodesta 2021 alkaen. Kunnat eivät ole myöskään halukkaita lisäpääomittamaan yhtiötä takaisinperinnän aiheuttamassa taloustilanteessa. Selvitykset osoittavat, että yhtiö kykenee hoitamaan nykyiset hankkeet vielä tämän vuoden ajan, mutta vuoden 2021 osalta on löydettävä uusia hallinnointiratkaisuja. Hankehallinnointia kykenevät hoitamaan taloudellisesti vakaalta pohjalta ainakin Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kainuun Liitto, yrityspalveluorganisaatiot ja osaltaan myös kunnat sekä yrittäjäjärjestöt.

Yritysten tarvitsemia neuvontapalveluja tarjoavat laajasti kunnat, Kainuun ELY-keskus ja TE-toimisto sekä erityisesti maaseutuyritysten neuvontapalveluja Pro Agria, Maa- ja kotitalousnaiset sekä Leader-ryhmät. Kunnat ovat vahvistaneet omia yrityspalvelujaan ja ottaneet käyttöön sähköisiä yritystoiminnan kehittämispalveluja sekä suosituiksi osoittautuneita yrityspalveluseteliratkaisuja. Koronakriisin vaikutuksesta yrityspalvelujen verkoston yhteistoiminta on tiivistynyt ja organisoitunut aiempaa systemaattisemmin.  

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen, että Kainuun Etu Oy:n osakassopimusta ei uusita 2021 alkaen. Kaupunki toimii aktiivisesti sen hyväksi, että vuonna 2021 jatkuvat yhtiön hallinnoimat kehittämishankkeet siirtyvät tarvittaessa soveltuvasti muille hanketoimijoille ilman katkoksia niiden toiminnassa.

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli kokouksessa asiantuntijana asian esittelyn ajan.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Käsitellyt asiat