Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Herman IT Oy:n kehittämisrahahakemus konesalikilpailutuksen asiantuntijapalveluihin

KAJDno-2020-864

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Herman IT Oy hakee kaupungilta 20.000 euron avustusta konesalikilpailutuksen asiantuntijapalvelujen hankintaan. Yhtiö on mukana prosessissa, jossa merkittävä eurooppalainen teollinen toimija selvittää sijaintivaihtoehtoja Pohjoismaista suurteholaskennan HPC-konesalin toteuttamiselle. Asiakkaan kilpailutusprojekti on edennyt vaiheeseen, jossa varsinainen tarjouspyyntö tullee heinäkuussa. Ulkoisen konsulttityön tarkoituksena on tukea laadukkaan ja vertailukelpoisen tarjouksen laatimista, ja siinä tehdään pidemmälle menevää, asiakaskohtaista konsepti- ja teknistä suunnittelua. Syntyvä materiaali toimii asiakkaalle lähetettävän tarjouksen liitteenä.

Herman IT Oy perustettiin vuonna 2011 kaupallista Data Center-liiketoimintaa varten. Sen omistaa Kainuun Puhelinosuuskunta. Yhtiön konesalit sijaitsevat Renforsin Rannan yritysalueella, ja sen päätavoitteena on saada konesaleihin tehointensiivisiä, kuten tekoälyyn ja suurteholaskentaan keskittyneitä yrityksiä. Herman IT sai Kajaanin kaupungilta kehittämisrahoitusta 30.000 euroa vuonna 2017 tavoitteena luoda uusi, Kajaanista tuotettava kaupallinen palvelu kasvavalle koneoppimismarkkinalle. Kaupungin myöntämä kehittämisrahoitus on osaltaan mahdollistanut yhtiön tekoälysovelluksia kehittävien uusien asiakkuuksien saamiselle.  

Renforsin Rannan toimintaympäristö konesalipalveluille on lajissaan ainutlaatuinen. Sähkön tehokapasiteetti, luotettava teollinen sähköinfrastruktuuri, mahdollisuus vesijäähdytykseen sekä Kajaanin vesivoimasähköntuotanto ovat siinä keskeisiä vahvuuksia. CSC Oy:n EuroHPC LUMI supertietokone tuo runsaasti positiivista julkisuutta Kajaanin suurteholaskennan HPC-ekosysteemille, joka muodostuu CSC:n ja Herman IT:n konesaleista ja palveluista sekä KAMK:n kasvavasta osaamisesta.

Kaisanet Oy:n toimitusjohtaja Jani Moilanen ja Herman IT:n myyntijohtaja Kari Maikkola esittelivät hanketta kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle jaoston kokouksessa 4.6.2020.

Rahoitushakemus kohdistuu Kajaanin kehittämisrahaan, joka on sisällytetty kaupungin talousarvioon 2020: ”Kajaanilaisen yritystoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä tukevaan sekä Kajaaniin uusia työmahdollisuuksia luovaan toimintaan ja hankkeisiin haettavaksi varataan kaupunginhallituksen käyttöön 50.000 euron suuruinen etukäteen suuntaamaton määräraha, joka kohdennetaan erikseen tehtävillä päätöksillä.”

Yritysvaikutusten arviointi: Hanke on suora yrityshanke, jolla on välitön vaikutus konesaliliiketoiminnan kasvuedellytyksiin Kajaanissa. Hanke tukee alan muun yritystoiminnan kehitystä sekä tuottaa uutta osaamista Kajaanin ammattikorkeakoulun datacenter-alan koulutukseen ja kehitystoimintaan. Hanke toteuttaa kaupungin elinvoimaohjelman tavoitteita.

Yhtiön oman ilmoituksen mukaan Herman IT:lle on myönnetty De minimis –tukea vuosina 2019-2020 yhteensä 107.196 euroa. KPO-konserniin kuuluva Data-Enter on lisäksi hakenut tukea 67.200 euroa, josta ei ole vielä päätöstä. Jos Data-Enterin tukihakemus hyväksytään, de miminis –tukea voidaan myöntää konsernille maksimissaan 25.604 euroa.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus myöntää Herman IT Oy:lle konesalikilpailutuksen asiantuntijapalvelujen hankintaan 20.000 euroa vuonna 2020 Kajaanin kehittämisrahasta talousarviokohdasta 190214487.

 

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Tiedoksi

Herman IT Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.

 

Käsitellyt asiat