Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistön 205-407-7-39 Partala määräalan kaupassa

KAJDno-2020-647

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

UPM-Kymmene Oyj on myynyt 23.4.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla n. 2,4 ha määräalan omistamastaan kiinteistöstä 205-407-7-39 Partala kahdelle kajaanilaiselle yksityishenkilölle. Määräala sisältää Petäisenniskan edessä vesialueella olevat yleiskaavassa retkeily- ja ulkoilualueeksi osoitetut saaret Linnasaari, Myhkyrä ja Tanelinpöytä. Kohteet on myyty lisämaa-alueeksi eikä niillä ole rakennusoikeutta eikä rakennuksia. Myyntihinta on neljätoistatuhatta (14 000,00) euroa. Yhteisalueosuudet eivät ole sisältyneet kauppaan.

Etuostolain mukaan kunnalla on oikeus lunastaa myyty kiinteistö tai määräala yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten, kun myydyn kiinteistön pinta-ala ylittää 5000 m² (0,5 ha), eikä myynti tapahdu lähisukulaisten kesken, pakkohuutokaupalla tai milloin sen ostajana ole valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos. Kunnan päättäessä käyttää etuosto-oikeutta se tulee kaupassa ostajan sijaan kauppakirjassa sovituilla ehdoilla.

Kajaanin kaupungilla on oikeus käyttää edellä mainitussa kaupassa etuosto-oikeutta ja saada saaret omistukseensa ja yhteiseen käyttöön yleiskaavan mukaisena ulkoilualueena, jolloin ne palvelevat kaikkien kaupunkilaisten virkistyskäyttöä. Erityisesti saaria voitaisiin hyödyntää lapsiperheiden ja vanhusten virkistystoimintaan, koska niiden saavutettavuus on kohtuullisen hyvä niiden sijaitessa suhteellisen lähellä keskustaa ja Petäisenniskaa, jossa olisi valmiina alueen käyttöä palvelevat pysäköintipaikat.

Mikäli kaupunki päättää käyttää kaupassa etuosto-oikeutta, on sen korvattava ostajalle maksetun kauppahinnan lisäksi kaupasta aiheutuneet rahoitus- ja muut tarpeelliset kustannukset. Lisäksi kaupungin on korvattava mahdollisesti kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuneita kustannuksia. Edellä mainittuja kustannuksia ei ole etukäteen selvitetty, mutta ne jäänevät kauppahintaan suhteutettuna vähäisiksi.

Päätösvalta asiassa on etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallituksella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Kajaanin kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistön 205-407-7-39 Partala n. 2,4 ha suuruiseen määräalaan, joka sisältää Linnasaari, Myhkyrä ja Tanelinpöytä -saaret ja tulee siten kaupassa ostajan sijaan. Ostajalle korvataan kauppahinta ja kaupasta aiheutuneet kulut etuostolain tarkoittamalla tavalla.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kajaanin kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistön 205-407-7-39 Partala määräalan kauppaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.

 

Käsitellyt asiat