Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Vuoden 2017 talousarvion muutos/Teatteritalon valokaluston uusiminen työturvallisuusmääräysten mukaiseksi

KAJDno-2017-515

Valmistelija

  • Eeva Suomalainen, Talousjohtaja, eeva.suomalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginteatterin valokaluston uusiminen työsuojelumääräysten mukaiseksi -asiaa on käsitelty vuonna 2016, jolloin kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää 25 000 euron määrärahan teatterin rikkoutuneen himmenninkaapin uusimiseen. Samassa yhteydessä on päätetty, että valokaluston uusimisasiaan palataan talousarvion 2017 valmistelun yhteydessä.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2016 § 75 talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. Talousarviossa 2017 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen investointiosaan on hyväksytty 134 000 euron investointimeno valokaluston uusimista varten. Määrärahavarausta ei kuitenkaan ole tehty kaupungin eikä teatterin käyttötalousmenoihin. Mikäli teatterin investointi toteutetaan, täytyy se toteuttaa kaupungin myöntämällä toiminta-avustuksella.

Teatterin valokaluston uusiminen on perusteltua työturvallisuuden parantamiseksi sekä teatterin toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvioon myönnetään lisämääräraha 134 000 euroa kaupunginteatterin valokaluston uusimiseen.

Määräraha 134 000 euroa myönnetään kaupunginhallituksen toimialalle keskushallinnon kustannuspaikalle kohtaan avustukset ja se myönnetään teatterille toiminta-avustuksena.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §