Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Valtuustoaloite Iso-Ruuhijärvelle juomavettä

KAJDno-2017-353

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Valtuuston työjärjestyksen mukaisena valtuustoaloitteena me allekirjoittaneet vaadimme Kajaanin Iso – Ruuhijärven vesihuoltoasiaan pikaista ratkaisua. Iso – Ruuhijärven lähettyvillä ei ole kunnallista vesihuoltoa.


80 kilometrin säteellä Kajaanista on Iso – Ruuhijärvi ainut virkistys kalastus alue , koska Laahtanen Sotkamosta on laitettu kiinni. Ruuhijärven  tiloihin on tehty usealla 10 tuhanelle eurolla remontia. Remontin yhteydessä rakennettiin esteetön pääsy laiturille  pyörätuolilla. Lisäksi tehtiin kota ,2 laituria  ja pari kuistia. Viime kesänä korjattiin osa kulkureiteistä(pitkospuut). Kävijä määrät ovat olleet nousussa talvella sekä kesällä . Onkijoita ollut noin n.3000-3500 , asunto – autoja käy noin n.100 – 130 , ulkoilijoita  ja makkaranpaistajia käy Ruuhella n. 3000  ja tupa tai kota tapahtumia on n.65 (häät,synttärit , kokoukset, virkistys päivät jne..).


Aloitteemme koskee puhtaan juomaveden saantia Ruuhijärvelle. Tällä hetkellä Ruuhijärvelle tuodaan vesi 20 litran tonkassa työntekijän mukana, koska kaivosta tuleva vesi on juomakelvotonta. Laitteistoa on korjattu useilla tuhansilla euroilla tuloksetta. Sama toiminta on jatkunut jo useita vuosia.  Jotta saamme toimintaa kehitettyä ja asiakkaat viihtymään alueella on sinne saatava puhdas juoma ja peseytymisvesi.


Valtuuston työjärjestyksen mukaisena valtuustoaloitteena me allekirjoittaneet vaadimme Kajaanin Iso – Ruuhijärven vesihuoltoasiaan pikaista ratkaisua. Iso – Ruuhijärven lähettyvillä ei ole kunnallista vesihuoltoa."
 

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen lautakunta 3.5.2017 § 40

(valm. Timo Soininen ja Matti Nousiainen)

"Kajaanin Vesi -liikelaitos:
”Vesijohdon rakentamiskulut Ruuhijärvelle ovat n. 470.000 € (alv 0 %). Investoinnin vuosipoistot olisivat > 17.000 €/v eli laskennallisesti n. 1 sentin korotuspaine vedelle, jos Kajaanin Veden toiminta-aluetta laajennettaisiin ja Kajaanin Vesi rakentaisi ko. putken. Lisäksi aiheutuisi marginaalisia käyttökuluja. Jos rakennettaisiin velkarahalla tästä seuraisi lisää pääomakuluja & korotuspainetta.
Kajaanin Vesihuollon kehittymissuunnitelmassa 2016–2017 (ei kuntaa sitova oikeusvaikutteinen asiakirja vaan tavoitteellinen suunnitteluväline) mukaan Kajaanin Vesi huolehtii vesihuollosta nykyisillä toiminta-alueillaan pääsääntöisesti asemakaava-alueilla ja niitä laajennetaan vain asemakaava-alueiden laajentuessa. Haja-asutusalueilla sijaisevat vesihuolto-osuuskunnat ja -yhtymät vastaavat vesihuollosta hyväksytyillä toiminta-alueillaan. Hyväksyttyjen/vahvistettujen toiminta-alueiden ulkopuolella vesihuollosta vastaa kiinteistön omistaja tai haltija. - Eli tuon linjauksen mukaan Ruuhijärven vesihuollosta vastaa kiinteistön omistaja tai haltija kun se ei kuulu kenenkään toiminta-alueisiin.

Vuoden 2017 Kajaanin Veden talousarvion tuloskortin mukaan Perustehtävä mm. "Vastaa toiminta-alueellaan vesihuoltolain mukaisesta vesihuoltolaitostoiminnasta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Huolehtii toiminta-alueellaan asutuksen ja siihen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoimintojen veden hankinnasta, käsittelystä…" Palvelulinjauksissa 2017-19 on linjattu mm. "- Keskitytään perustehtävään, toimintavarmuuteen ja pohjaveden laadun turvaamiseen. Muita tehtäviä otetaan vastattavaksi harkiten, mikäli niistä saatava kate on vähintään ydintehtävien tasolla ja resursseja tai kapasiteettia on niihin käytettävissä." ja "Korjausvelkaa alentavia investointeja toteutetaan valtuustokausittain päivitettävän korjausvelkaselvityksen mukaisella määrällä ja muita tarpeellisia investointeja toteutetaan taloudellisen kestokyvyn rajoissa."  - Ruuhijärven kate negatiivinen varmasti ja sille 470.000 €:n investoinnille löytyy kyllä saneerattavaa.
Toiminnallisestikaan vesijohto ei ole järkevä: karkeasti laskien putkessa d63mm on vettä noin 30 m3, vedenkulutus Ruuhijärvellä (kun linjalla ei muuta kulutusta) oletettavasti korkeintaan muutama m3/vrk, joten vesi voi seisoa putkessa helposti vähintään 1–2 viikkoa, jolloin laatu putken päässä ei todennäköisesti vastaa vaadittua (ainakin pesäkeluvut nousevat), tai sitten oltava jatkuva juoksutus. Samasta syystä säiliö kohteessa ei ole järkevä vaihtoehto. Parhaaksi vaihtoehdoksi jäänee kaivoveden raudan/mangaanin? nykyistä parempi suodatus kohteessa.”
Ruuhijärven kalastusalueen rakennukset omistaa Kajaanin Teknologiapuisto Oy, joka on vuokrannut ne Kajaanin kaupungille.


Kajaanin Teknologiakeskus Oy:
” Meillä on kaupungin kanssa tällä hetkellä toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus. Siinä sanotaan, että jos sopimus päätyy, niin kaupunki lunastaa rakennukset TK:lta. Jos vesijohtoinvestointi on 470.000, niin me ei rakennettaisi  sitä omilla rahoillamme vaan joutuisimme ottamaan lainan ja pyytämään kaupungilta takausta. Tietysti maksaisimme kaupungille takausprovisiota. Vuokrasopimusta pitäisi muuttaa niin, että se olisi ainakin 10 vuotta voimassa tai sitten vuokrasopimuksen päättyessä kaupunki joutuisi lunastamaan myös kuolettamattoman vesijohtoinvestoinnin. Vuokrahinta voitaisiin laskea esim. 10 vuoden laina-ajalle 3 %:n korolla. Siitä seuraisi, että vuokrahinta nousisi 55.100 euroa vuodessa. Todennäköisesti vakuutusmaksu nousisi vähän, koska tulee myös vuotoriski. Mutta suuruusluokkana vuokrahinta nousisi 1.702 eurosta kuukaudessa hintaan 6.300 euroa kuukaudessa (+ alv). Sitten 10 vuoden kuluttua tuo vuokrahinta laskisi melkein nykyiseen tasoon. Vuokraehtona olisi tietenkin, että kaupunki vastaisi vesijohdon huollosta ja korjauksista. Töihin pääsisi vasta kun lainan takaus on olemassa lainvoimaisena.
Eli vastaus kysymykseen on, että vuokrahinta nousee noin 4.600 euroa kuukaudessa plus alv.”
Ruuhijärven kalastusalueen ja se rakennusten hoidosta vastaa kunnallistekniikka ja liikuntatulosalue.
Ruuhijärven toimintatuotot v. 2016 olivat kokonaisuudessaan 28.558 euroa ja toimintakulut 120.222 euroa, eli toimintakate oli -91.664 euroa. Toimintatuotot muodostuivat lupamaksuista (n. 17.800 €), tapahtumavuokrista ( 6.700 €) ja pienimuotoisesta myyntitoiminnasta (n. 4.000 €). Toimintakulut muodostuivat henkilöstökuluista (n. -58.900 €), kalan istutuksista (n. 26.100 €) sekä vuokrasta, sähköstä ja muista käyttökuluista (n. 35.200 €). Mahdollisen vesijohtoinvestoinnin myötä vuosikate olisi -150.000 euroa vuodessa nykyisellä tulorakenteella.
Ruuhijärvellä käy vuosittain noin 3 000 kalastajaa. Asuntovaunupaikoilla yöpyjiä oli viime vuonna 20 autoa/vaunua. Tilavarauksia on vuosittain noin 50 kpl, joista kaikki eivät ole laskutettavia. Retkeilijöitä ja ulkoilijoita alueella arvioidaan käyvän noin 5 000 henkilöä vuosittain.

Vuonna 2015 Kalamiestuvassa tehtiin pintaremontti Kao:n oppilasvoimin. Kajaanin Teknologiakeskus Oy maksoi remontin materiaalit ja työ tehtiin pääosin opiskelijoiden ja työllistettyjen toimesta.  Remontin yhteydessä rakennettiin uusi laavu Kalamiestuvan läheisyyteen ja parannettiin esteettömiä kulkuyhteyksiä. Nämä työt toteutettiin pääosin työllistetyillä henkilöillä.
Syksyllä 2016 kaivoveden laatua parannettiin puhdistamalla kaivo ja vaihtamalla kaivon suodatushiekat. Keittiöön tulevaan vesijohtoon asennettiin kaksi patruunasuodatinta.  Tehdyillä toimenpiteillä veden laatu parani jonkin verran, mutta humus- ja rautapitoisuus ylittivät edelleen talousvedelle asetetut vaatimukset. Veden laadun parantamiseksi tehtyjen toimenpiteiden kustannus oli noin 2 500 euroa, josta Kajaanin Teknologiakeskus Oy on lupautunut maksamaan puolet. Vuoden 2017 aikana kokeillaan tehokkaampia patruunasuodattimia, joilla pyritään vesi saamaan talousveden vaatimukset täyttäväksi kohtuullisin kustannuksin.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 ja kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 176 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Ympäristötekninen lautakunta esittää, ettei Ruuhijärven alueelle rakenneta vesijohtoa esittelytekstissä mainituin perustein. Ruuhijärvellä käytetyn kaivoveden laatua pyritään kuitenkin parantamaan esittelytekstissä mainitulla tavalla.

Ari Tihinen esitti Helena Rissasen kannattamana, että Ruuhijärvelle rakennetaan vesijohto aloitteen mukaisesti.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: teknisen johtajan ehdotus JAA ja jäsen Ari Tihisen ehdotus EI:

Äänestyksen tulos: 6 JAA-ääntä (Kaija Patronen, Ari Haukipuro, Eero Juutinen, Suvi Karjalainen, Voitto Leinonen ja Jukka Poutiainen), 2 EI-ääntä (Ari Tihinen ja Helena Rissanen), 3 poissa (Timo Krogerus, Iikka Tolonen ja Tuula Väyrynen).

Puheenjohtaja totesi ympäristöteknisen lautakunnan hyväksyneen teknisen johtajan ehdotuksen."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan ehdotuksen ja vie asian tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §