Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Loiste Oy:n suunnitelma sähkönmyyntiyhtiön perustamiseksi

KAJDno-2017-345

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan omistamassa Loiste Oy -konsernissa sähkön tuotannosta vastaa Loiste Energia Oy, sähköverkon hallinnasta Loiste Sähköverkko Oy ja sähkön myynnistä Loiste Sähkönmyynti Oy. Loiste Oy on neuvotellut Kuopion Energia Oy:n ja Jyväskylän Energia Oy:n kanssa yhtiöiden sähkönmyyntiliiketoimintojen siirtämisestä yhteisesti perustettavaan sähkönmyyntiyhtiöön. Järjestelyn tavoitteena on kasvattaa ao. yhtiöiden markkinaosuutta sekä sähkönmyyntiliiketoiminnan kannattavuutta ja liiketoiminnan arvoa tiukasti kilpaillulla alalla. Kiristyvässä kilpailutilanteessa yhdistymisellä arvioidaan saavutettavan tehokkuutta, joka turvaa liiketoiminnan kilpailukyvyn.

Loiste Oy:n hallitus on lähettänyt Kajaanin kaupungille omistajaohjaukseen perustuvan pyynnön ilmaista omistajan kanta suunniteltuun yhtiön perustamiseen.

Loiste Oy:n hallituksen omistusohjauspyyntö 1.3.2017 ja pöytäkirjanote, oheisliitteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus antaa Loiste Oy:n hallitukselle sen pyytämänä omistajaohjauksena seuraavan kannanoton:

Kajaanin kaupunginhallitus ei sille esitettyjen selvitysten perusteella voi suosittaa yhtiöiden välisissä neuvotteluissa saavutetun lopputuloksen hyväksymistä.

Kaupunginhallitus kutsuu jatkoneuvotteluihin Jyväskylän Energia Oy:n ja Kuopion Energia Oy:n hallitukset tai hallitusten määräämät henkilöt.

Loiste Oy:n omistajien Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan hallitukset valitsevat kumpikin tahollaan neuvotteluihin osallistuvaksi 3 - 4 edustajaa. Kajaanin kaupungin edustajina toimivat kaupunginjohtaja Jari Tolonen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marjatta Immonen sekä 2 kaupunginhallituksen nimeämää edustajaa.

Jatkoneuvottelujen asialistan valmistelee em. Loisteen neuvotteluryhmä. Asiakohtina tulee olla ainakin Yhtiöjärjestyksen ja Osakassopimuksen määräykset liitteineen.  

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallitus toteaa, että Loiste Oy:n hallituksella ei ole oikeutta tehdä päätöksiä tähän asiaan liilttyen ennen kuin kaupunginhallitus on antanut luvan jatkotoimenpiteille. Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että päätösvalta tässä asiassa kuuluu yhtiökokoukselle.

Kajaanin kaupungin edustajina neuvotteluissa toimivat kaupunginjohtaja Jari Tolonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marjatta Immonen sekä kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Juntunen ja Arto Okkonen. Sotkamon kunta osallistuu neuvotteluihin halutessaan.

Vesa Kaikkonen Loiste Oy:n hallituksen jäsenenä poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen kokouksessaan 14.3.2017 neuvottelijoiksi nimeämät kaupunginjohtaja Jari Tolonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marjatta Immonen sekä kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Juntunen ja Arto Okkonen ovat käyneet 28.3.2017 neuvottelut Kuopion ja Jyväskylän energiayhtiöiden edustajien kanssa. Sotkamon kunta ei osallistunut neuvotteluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Neuvotteluja jatketaan Kuopion ja Jyväskylän energiayhtiöiden edustajien kanssa.

Päätös

Hyväksyi.

Vesa Kaikkonen Loiste Oy:n hallituksen jäsenenä poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perustelut

Käytyjen jatkoneuvottelujen tulokset tuodaan kaupunginhallituksen tietoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Neuvotteluja jatketaan Kuopion ja Jyväskylän energiayhtiöiden edustajien kanssa.

Päätös

Vesa Kaikkonen Loiste Oy:n hallituksen jäsenenä poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Loiste Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle asian päättämiseksi 26.4.2017. Kaupungin edustaja ei hyväksy yhtiön hallituksen esitystä, vaan todetaan, että yhtiökokous päättää asiasta myöhemmin.

Hannu Juntunen toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla.

Perustelut

Loiste Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa hylättiin yhtiön hallituksen esitys sähkönmyyntiyhtiön perustamiseksi.

Kokouksen tietoon tuodaan neuvottelujen tämän hetkinen tilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Nykyisen Voltti-projektin neuvottelujen tuloksena muodostuneita ehtoja Kajaanin kaupunki ei hyväksy, joten Kajaanin kaupunki ei anna Loiste Oy:n hallitukselle lupaa tehdä päätöstä Voltti-projektin suhteen.

Kajaanin kaupunki edellyttää neuvottelujen käynnistämistä laajemman omistuspohjan luomiseksi Loiste Sähkönmyynti Oy:lle.

Päätös

Hyväksyi.

Loiste Oy:n hallituksen jäsen Vesa Kaikkonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §