Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Konserniohjeen uudistaminen

KAJDno-2017-811

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Uudessa kuntalaissa (410/2015) omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta koskevia säännöksiä on tarkennettu ja laajennettu. Kuntalaki edellyttää, että kunnassa on yksi kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista omistajapolitiikka mukaan lukien. Talousarviossa päätetään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden lyhyen aikavälin tavoitteista, joilla kuntastrategiaa toteutetaaan. Kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjeesta. Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset tullaan uudistamaan syksyllä 2017.

Hallintosäännössä, joka tulee voimaan 1.6.2017, on määritelty konsernijohto, sen tehtävät ja toimivalta. Konsernijohdolla tarkoitetaan kaupunginhallitusta, kaupunginjohtajaa sekä niitä kaupungin johtavia viranhaltijoita, jotka toimivat liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevien asioiden valmistelijoina kaupunginhallituksessa. Konserniohjeen tarkoituksena on selkiyttää yhteisiä toimintaperiaatteita kuntakonsernissa niin, että kuntakonsernia ja kunnan toimintaa voidaan johtaa yhtenevin periaattein ja ottaen huomioon kunnan kokonaisetu.  Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä aktiivisesti myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjaus edellyttää avoimuutta sekä  hyvää vuorovaikutusta ja tiedonkulkua konsernijohdon ja yhtiöiden johdon välillä.

Kajaanin kaupungin konserniohjaus ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Kajaanin kaupunkikonsernissa on ollut voimassa 1.1.2009 alkaen. Konsernirakenteessa on tämän jälkeen tapahtunut muutoksia, jotka on päivitetty konserniohjeluonnokseen. Valtuustoryhmien puheenjohtajista, tarkastuslautakunnan puheenjohtajasta, hallintojohtajasta ja hallintosuunnittelijasta muodostettu valmisteluryhmä on valmistellut konserniohjeluonnosta kokouksissaan 26.4.2017 ja 9.5.2017. Kuntaliiton valmistelemaa koserniohjemalliluonnosta on soveltuvin osin käytetty valmistelun pohjana. Konserniohje esitetään tulevan voimaan 1.7.2017. Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kaupungin tytäryhteisöjen yhtiökokouksissa ja hallituksissa sekä muiden kaupungin määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa toimielimissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin konserniohjeen. Ohje tulee voimaan 1.7.2017 ja sillä kumotaan 1.1.2009 voimaan tullut konserniohje.

Päätös

Hannu Juntunen Aki Räisäsen kannattamana esitti, että ohjeen kohtaan 12. Tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet lisätään "toimitusjohtajan valinta, erottaminen ja palkkausjärjestelmä" ja "muu yhtiön tulokseen ja riskeihin merkittävästi vaikuttava tapahtuma".

Silja Keränen Arto Okkosen kannattamana esitti, että konserniohje lähetetään lausunnolle tytäryhtiöille ja liikelaitoksille ennen päätöksentekoa.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §