Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2017-92

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokouspöytäkirjat:

Ympäristötekninen lautakunta 1.3.2017

Ympäristötekninen lautakunta 29.3.2017

Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtokunta 7.4.2017

Sivistyslautakunta 19.4.2017

Lupajaosto 26.4.2017

Vuolijoen aluelautakunta 27.4.2017

Ympäristötekninen lautakunta 3.5.2017

Yhteistyötoimikunta 5.5.2017

 

Tiedoksi merkittävät asiat:

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan tilakeskuksen lausunto (VM/716/03.01.01/2017) luonnoksesta valtioneuvoksen asetuksesta kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätös (Dnro PSAVI/3524/2016) Majasaaren kaatopaikan täyttöaluetta A koskevan vakuuden vapauttamisesta. Hakijana Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimilala. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätös (Dnro PSAVI/130/04.08/2013) Majasaaren jätekeskuksen ympäristöluvasta. Hakijana Kainuun jätehuollon kuntayhtymä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätös (Dnro PSAVI/2656/2016) orgaanista ainesta sisältävän jätteen loppusijoittamista Majasaaren jätekeskuksen kaatopaikalle koskevasta poikkeuslupahakemuksesta ja hakemuksesta toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Hakijana Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Ekokymppi.

 

Asiakirjat ovat nähtävänä kaupunginkansliassa ja kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä siirretä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Silja Keränen Aki Räisäsen kannattamana esitti, että ympäristöteknisen lautakunnan päätös § 31 29.3.2017 siirretään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan tämän asian kohdalla ja hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Muilta osin hyväksyttiin kaupunginjohtajan ehdotus.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §