Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kajaani-Sotkamo rakennemallin hyväksyminen

KAJDno-2017-814

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kansliapäällikkö, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus ja Sotkamon kunnanhallitus käynnistivät lokakuussa 2015 Kajaani-Sotkamo rakennemallin valmistelun yhtäpitävillä päätöksillään. Rakennemalli on yksi osa kuntien välisen yhteistyön lisäämistä, joka kunnat sopivat Kainuun kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteenä. Kuntarakenneselvitys totesi, että Kainuun vahvin kasvuakseli on Kajaani – Sotkamo, ja Kainuun menestymisen ja houkuttelevuuden ratkaisee, miten nämä kunnat löytävät yhteisen kehittämisen sävelen.

Rakennemalli on kuntien yhteinen näkemys niistä tulevaisuuden kehittämiskohteista ja yhteistyömahdollisuuksista, joilla voidaan edistää alueen kasvua, kilpailukykyä ja palvelurakenteen toteutusta. Se ei ohjaa maakäyttöä tai kunnan muita toimia juridisesti, mutta kertoo kuntien yhteisen näkemyksen pitkän tähtäimen kehittämisperiaatteista. Kuntien sitoutuminen rakennemallissa tehtäviin ratkaisuihin tehdään valtuustoissa.

Rakennemallin konsulttityön tekijäksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Sweco Ympäristö ja konsulttina toimi kehitysjohtaja Kimmo Vähäjylkkä. Valmistelu käynnistettiin kuntien hallitusten yhteisellä tavoitetyöpajalla. Valmistelun aikana on ollut useita muita työpajoja ja konsultti on kuullut keskeisiä sidosryhmiä eri tilaisuuksissa. Valmistelun ohjausryhmänä toimi kuntien luottamushenkilöjohto ja kuntajohtajat. Valmistelutyöryhmän muodostivat kuntien keskeiset viranhaltijat. Viimeisessä vaiheessa rakennemalliluonnos on käsitelty kuntien valtuustojen iltakoulu/esittelytilaisuuksissa, joiden perusteella liitteenä oleva rakennemalliehdotus 4.5.2017 on viimeistelty.

Kajaani – Sotkamo kuntaparin rakennemalli on tehty yhteisen MALPE-kehittämisen tiekartaksi, jossa yhteistyösisältöjä ovat mm. kuntien väliset työmatka- ja asiointiliikenteen yhteydet, Vuokatin matkailun ja muun seudun elinkeinotoiminnan kehityksen ja toimintaympäristöjen kehityksen tukeminen, virkistysmahdollisuuksien parantaminen, palvelujen kehittäminen. Rakennemalli lähtee enemmän hakemaan ratkaisuja seudun toiminnallisiin kehittämishaasteisiin, mutta niitä tarkastellaan myös maankäytön ja kaavoituksen tiivistyvän yhteistyön kautta.  Rakennemallin tultua hyväksytyksi se sisällytetään mukaan kuntastrategioihin ja talousarvioihin osana Kajaani-Sotkamo yhteistyötä.

Rakennemallin eri pohjavaihtoehdoista on syntynyt liitteessä esitetty yhdistelmämalli. Siinä on hahmotettu yhteinen näkemys Kajaanin kehittämiseen kaupunkikeskuksena, Vuokatin matkailukeskuksen kasvun edellytyksiin ja Sotkamon kuntakeskuksen palveluihin sekä maaseudun elinvoimaisten kylien tukemiseen. Kuntien välinen kehityskäytävä muodostuu Nuasjärven eteläpuoliseen valtatie 6:n liikennekäytävään. Rakennemallin lopuksi on ehdotus toimenpiteistä rakennemallin toteuttamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Kajaani-Sotkamo rakennemallin.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §