Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Erityisen koulutustehtävän hakeminen Kajaanin lukiolle (lisäpykälä)

KAJDno-2017-838

Perustelut

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 20/2017) erityistä koulutustehtävää koskevista lainsäädäntömuutoksista. Hallituksen esitykseen sisältyi muun muassa tarkentavia säännöksiä erityisen koulutustehtävän ja siihen sisällytettävän rahoituksen myöntämisestä, ministeriön toimivallasta ja myöntämiskriteereistä. Ehdotuksen mukainen koulutus käynnistyisi 1.8.2018 lukien.

Säädösmuutoksen lähtökohtana on, että tarkempi sääntely lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoon, takaa entistä paremmin hakijoiden yhdenvertaisuuden, selkeyttää erityisen koulutustehtävien asemaa koulutusjärjestelmässä sekä antaa ministeriölle tarkkarajaisemman toimivallan asiasta päättämiseen. Muutokset myös turvaavat erityisen koulutustehtävän kokonaisrahoituksen jatkossa sekä tehostavat sen käyttöä ja kohdentamista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden hakea erityisiä koulutustehtäviä 17.5.2017 saakka, koskien 1.8.2018 käynnistyviä erityisiä koulutustehtäviä. Hakemuksista päätetään uusien säädösten mukaisesti alkusyksystä 2017, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen.

Hakemus tehdään oheisella hakulomakkeella. Hakemuksen allekirjoittajaksi merkityllä henkilöllä tulee olla nimenkirjoitusoikeus koulutuksen järjestäjän puolesta. Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamon osoitteeseen: PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO 17.5.2017 mennessä.

Järjestämisluvan muutoshakemuksesta tehtävä päätös on opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen (688/2015) mukaisesti maksullinen (1 220 euroa).

Kajaanin lukiolla on ollut musiikin ja kuvataiteen erityinen koulutustehtävä jo vuosien ajan ja Kajaanin kaupunki hakee musiikin ja kuvataiteen erityiselle koulutustehtävälle jatkoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus päättää hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä Kajaanin lukiolle musiikin ja kuvataiteen erityistä koulutustehtävää.

Tämä asia tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.

Tämä asia tarkistettiin kokouksessa.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §