Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Talousjohtajan viran täyttäminen

KAJDno-2017-1451

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtaja xxxxxxxxxxxxjää eläkkeelle 1.2.2021. Talousjohtajan virka oli avoinna syksyllä 2020, mutta kaupunginhallitus päätti keskeyttää virantäyttöprosessin marraskuussa 2020. Viransijaiseksi ja avoimen viran hoitajaksi määrättiin controller xxxxxxxxxxxxx.

Talousjohtajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus julistaa talousjohtajan viran julkisesti haettavaksi. Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva tutkinto ja kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Talousjohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi. Kelpoisuusehtona virkaan on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä. 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Vs. talousjohtaja Joni Partanen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtajan virka on ollut haettavana 19.1. - 11.2.2021 välisen ajan. Hakuilmoitus on julkaistu KuntaRekryssä, Mol.fi:ssä, kaupungin ilmoitustaululla ja sosiaalisen median sivustoilla, Oikotie.fi:ssä, Monsteri.fi.ssä, LinkedIn:ssä, Duunitori.fi:ssä ja Mercuri Urval.fi:ssä. 

Hakuaikaan mennessä virkaan tuli 21 hakemusta. Hakemuksensa jättivät 

 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx
 • xxxxxxxxx

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee talousjohtajan viranhakijoista kaupunginhallituksen haastatteluun kutsuttavat hakijat.

Haastattelussa käytetään apuna henkilöstöarvioinnin ammattilaista. Mahdollisesti suoritettaviin soveltuvuusarviointeihin valittavat hakijat päätetään haastattelujen perusteella.

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi haastatteluihin Tarja Lempeän, Ari Niskasen, Joni Partasen, Heidi Pyykkösen, Johanna Tähkiön ja Päivi Vauhkosen.   

Va. talousjohtaja Joni Partanen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

 • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Haastatteluihin valitut hakijat haastateltiin 22.2.2021. xxxxxxxxx perui hakemuksensa ennen haastattelua. Haastatteluihin osallistui kaupunginhallituksen jäseniä, valtuuston puheenjohtajistoa, kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja. Haastatteluissa käytettiin apuna henkilöstöarvioinnin ammattilaista.

Haastattelujen perusteella soveltuvuusarviointiin päätettiin lähettää xxxxxxxxx

Soveltuvuusarvioinnin tulokset on esitelty kaupunginhallitukselle ennen päätöksentekoa.   

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee talousjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Virka on tällä hetkellä avoimena ja virantoimituksen aloittamisajankohdasta sovitaan valitun henkilön kanssa viranhaltijatasolla. 

Virantäytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Talousjohtajan virkasuhteen ehdot ja palkkaus perustuvat virantoimituksen alkaessa voimassaolevaan KVTESiin. Kaupunginhallitus vahvistaa talousjohtajan peruspalkan kokouksessa.

Päätös

Talousjohtajan virkaan valittiin KTM Tarja Lempeä. 

Varalle valittiin tradenomi YAMK Joni Partanen.

Hyväksyttiin päätösehdotus. Viranhoidon aloittamisajankohdasta ja palkkauksesta sopii kaupunginjohtaja.

Vs. talousjohtaja Joni Partanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Hakijat 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.