Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kajaanin kaupungin talouden seurantaraportti 1.1.–28.2.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin vuoden 2021 talousarvio (sisältää liikelaitokset) ajalta 1.1.–28.2.2021 on toteutunut toimintatuottojen osalta 13,2 prosenttia ja toimintakulujen osalta 15,8 prosenttia. Toimintatuottojen ja toimintakulujen koko vuoden toteutuminen tulee edelleen jatkuvan koronapandemian ja rajoitustoimien vuoksi muuttumaan alkuperäisestä talousarviosta.

Toimintakuluissa suurin poikkeama ja riski sisältyy sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 on -16,9 milj. € alijäämäinen. Palkkaharmonisointi on valmistunut KVTES-henkilöstön osalta ja harmonisointi lisää vuoden 2021 henkilöstökuluja 3,75 milj. €. Teknisten ja lääkäreiden palkkaharmonisointi pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 talousarvioon ei sisälly määrärahavarausta palkkaharmonisoinnin aiheuttamiin henkilöstökulujen lisäyksiin. Kainuun Soten talousarvio vuodelle on siis vähintään -20,65 milj.€ alijäämäinen ja sitä tulee syventämään vielä teknisten ja lääkäreiden sopimusten palkkaharmonisoinnin vaikutukset.

Verotulot toteutuvat helmikuun lopussa hieman arvioitua paremmin 27,7 milj.€ (TA 27,4 milj.€). Verotulojen ennustetaan toteutuvan 145,4 milj. € koko vuoden osalta (TA2021 144,2 milj.€). Verotulojen ennustetta parantaa edellisen vuoden verotulojen hyvä kehitys, joka johtui muun muassa odotettua paremmasta palkkasumman kehityksestä, verovuoden 2020 parantuneesta jako-osuudesta ja yritysten verojen maksujärjestelyistä sekä vuoden 2019  verokorttiuudistuksen takia syntyneen kertymävajeen korjaantumisesta.

Valtionosuuksia on saatu helmikuun loppuun mennessä 119,5 milj. € (TA 119,2 milj. €). Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti vuodelle 2021 eli n. 117,2 milj. €. Valtionosuuksien kertymää voi kasvattaa erilliset kohdennetut valtionavustukset ja mahdolliset pandemian rajoitustoimenpiteisiin liittyvät kompensoinnit valtiolta.

Rahoitustuottojen ja kulujen toteumaan tulee vaikuttamaan sijoitussalkun kehittyminen. Sijoitussalkun arvo 28.2.2021 oli 196,2 milj. € (sijoitettu alkuperäinen pääoma 185 milj. €). Sijoitussalkun arvo oli kasvanut vuoden 2021 alusta 1,3 %.

Talouden sopeuttamissuunnitelman 2020–2022 osalta vuodelle 2020 asetetut tavoitteet saavutettiin. Sopeuttamistoimenpitetä toteutettiin vuoden 2020 aikana 1,8 milj. €:n edestä (tavoite 1,7 milj.€). Osa sopeuttamiskeinoista toteutui suunnitelman mukaisena, osassa keinoista tavoitteiden mukaiset säästöt realisoituivat ennakoitua nopeammin ja euromääräisesti suurempina sekä osaa keinoista ei saatu toteutettua. Sopeuttamissuunnitelman keinot vuodelle 2021 on otettu huomioon toimialojen ja liikelaitosten talousarvioissa. Sopeuttamissuunitelma päivitetään kevään 2021 aikana ja valmistellaan myös uusia rakenteisiin ja palveluihin vaikuttavia keinoja talouden sopeuttamisen vahvistamiseksi. Talouden sopeuttamissuunnitelman seuranta oheisliitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 1.1.–28.2.2021 ja talouden sopeuttamissuunitelman katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §