Kaupunginhallitus, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Vaalilautakunnat ja -toimikunnat kuntavaaleissa 2021

KAJDno-2020-897

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Vaalien ennakkoäänestys toimitetaan ke 7.4. - ti 13.4.2021.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä ennakkoäänestyspaikkoina olevia laitoksia ja kotiäänestystä varten vähintään yksi vaalitoimikunta.

Kutakin äänestysaluetta varten asetettuun vaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Jäsenistä yksi on määrättävä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä ja sen tehtävänä on varsinaisen vaalitoimituksen järjestäminen, äänestyslippujen alustava laskeminen, tarkastaminen ja järjestäminen sekä tuloksen ilmoittaminen keskusvaalilautakunnalle.

Vaalitoimikuntaan kuuluu kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava muutoin paitsi kotiäänestystä varten siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Jäsenistä yksi on määrättävä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen ympärivuorokautista hoitoa antavissa laitoksissa. Keskusvaalilautakunta valitsee kotiäänestyksestä huolehtivat henkilöt toimikuntien jäsenistä.

Valittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin tulee vaaleista annetun lain 15 §:n 2 momentin mukaan jäsenten ja varajäsenten mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita ja muita äänestäjäryhmiä. Vuoden 2017 kuntavaaleissa Kajaanissa puolueista ehdokkaita asettivat Kokoomus, Suomen Kommunistinen Puolue, Vasemmistoliitto, Keskusta, SDP, KD, Perussuomalaiset ja Vihreä liitto. Lisäksi ehdokkaita asetti kaksi valitsijayhdistystä, Kajaanin Sitoutumattomat ja Uskonpuute.  

Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Yleensä lain vaatimuksen toteuttaminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa ryhmittymää edustavaa henkilöä.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskevan tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joiden molempien osalta vaatimuksen on täytyttävä. Puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Lautakuntien ja toimikuntien jäsenten kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä täsmennettiin 1.6.2016 voimaan tulleella vaalilain muutoksella. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla jäsenenä tai varajäsenenä vaalilautakunnassa. Vaalitoimikunnassa ei voi olla jäsenenä vai varajäsenenä ehdokas itse, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttavaa ehdokkuutta tarkastellaan koko Suomen laajuisesti; ehdokkuus missä tahansa kunnassa muodostaa jääviyden itselle ja em. läheisille.

Kaupunki on jaettu äänestysalueisiin seuraavasti:

1. äänestysalue Keskusta

2.            "          Purola-Puistola

3.            "          Lehtikangas

4.            "          Variskangas

5.            "          Laajankangas

6.            "          Teppana

7.            "          Kuurna

8.            "          Kirkkoaho

9.            "          Kuluntalahti

10           "          Nakertaja

11.          "          Lohtaja

12.          "          Vuoreslahti

13.          "          Mainua

14.          "          Vuolijoen kirkonkylä

15.          "          Otanmäki

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee kuntavaaleja varten

- kaupungin äänestysalueisiin vaalilautakunnat, kuhunkin lautakuntaan viisi jäsentä, joista yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä äänestysalueisiin nrot 1., 3 - 7. ja 11. viisi varajäsentä ja muihin alueisiin kolme varajäsentä ja

- kolme vaalitoimikuntaa, kuhunkin toimikuntaan kolme jäsentä, joista yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä kolme varajäsentä.

Lautakuntien ja toimikuntien varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.

Ensimmäisen vaalitoimikunnan kohteita ovat Kajaanin hoivayksikkö, Hoitokoti Kallio, Terveyskeskuksen akuuttiosasto, Eljaskartano ja Kainuun keskussairaala.

Toisen vaalitoimikunnan kohteita ovat Kajaanin Arvola-koti, Onnela-Koti, Mainiokoti Linnantaus, Kajaaninhelmi, Hoitokoti Toppila, Salmijärven kuntoutuskoti, Marian Kartano.

Kolmannen vaalitoimikunnan kohteita ovat Emmakoti, Minnan Hoitokoti, Samoojan kuntoutuskoti, Samoojantien asumispalvelut, Hoivakoti Menninkäinen ja Rajamiehentien asunnot. 

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.