Kaupunginhallitus, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kajaanin yrityspalveluseteli

KAJDno-2021-157

Valmistelija

 • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kokouksessaan 18.6.2019 § 129 kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön Kajaanin yrityspalvelusetelijärjestelmän 1.7.2019 alkaen ja hyväksyi Kajaanin yrityspalvelusetelin ohjekirjan. Setelin myöntökriteerejä muutettiin väliaikaisesti vuonna 2020 koronakriisin takia. Vuodelle 2021 yrityspalveluseteliin on varattu talousarviossa ja konsernihallinnon käyttösuunnitelmassa 70.000 euroa. Setelin myöntökriteerejä tulee eräiltä osin tarkentaa. Muutokset voimassa olevaan ohjeeseen ovat seuraavassa kursivoituina:

Myöntämiskriteerit

Yrityspalvelusetelin hakemusten arvioinnissa noudatetaan seuraavia kriteereitä:

 • yrityspalvelusetelin myöntämisen edellytyksenä on voimassa oleva y-tunnus
 • yrityspalveluseteli voidaan myöntää osakeyhtiölle, osuuskunnalle, kommandiittiyhtiölle, avoimelle yhtiölle ja yksityiselle elinkeinonharjoittajalle (toiminimelle)
 • yrityksellä on oltava kotipaikka ja kiinteä toimipiste Kajaanin kaupungissa
 • setelillä ei tueta sijoittamistoimintaa harjoittavien yritysten kehittämistoimenpiteitä
 • yrityspalveluseteliä ei myönnetä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöille
 • hakuvaiheessa asiakasyrityksen on ilmoitettava de minimis -tuen tilanne
 • yrityksen on hakemuksessaan ilmoitettava yrityksen omistajat, yrityksen liikevaihto sekä henkilöstön määrä
 • samassa setelissä yritys ei voi olla sekä asiakasyrityksen että palveluntuottajan roolissa
 • asiakasyritys voi saada yrityspalvelusetelin yhden kerran kalenterivuoden aikana
   
  Yrityspalveluseteliä ei myönnetä yrityksen normaalin tai olemassa olevan toiminnan tai palkkakulujen rahoittamiseen. Esimerkiksi yrityksen normaalit myynti- ja markkinointikampanjat, yrityksen perustoimintaan oleellisesti liittyvien ohjelmistojen hankinnat tai nykyisen toiminnan uudelleen brändäys eivät kuulu palvelusetelillä hankittavien palveluiden piiriin.
   
  Yrityspalveluseteliä ei myöskään myönnetä tuotekehityksen, uutuustutkimuksiin ja teollisuusoikeudellisiin suojauksiin kuten patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki, mallisuoja jne. Yrityspalveluseteliä ei myönnetä omistajan vaihdostapauksiin, jossa yrityksen omistus siirtyy Kajaanin ulkopuolelle tai yritys sulautuu kotimaiseen tai kansainväliseen ketjuyritykseen.
   

Yrityspalvelusetelin myöntämiseen vaikuttavia seikkoja ovat lisäksi:

 • yrityksellä katsotaan olevan edellytykset kokoaikaiseen, jatkuvaan ja kannattavaan liiketoimintaan
 • yrityksellä on halukkuus kasvaa ja/tai kansainvälistyä sekä suunnitelma kasvun toteuttamiseksi (kasvulla tarkoitettaan kasvua Kainuun ulkopuolelle)
 • yrityksellä on selkeä ja perusteltu tarve yrityspalvelusetelillä rahoitettavien ja yrityksen kasvusuunnitelmaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseksi
   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy esittelytekstin mukaisen Kajaanin yrityspalveluseteliohjeen muutoksen. Muutokset tulevat voimaan 17.2.2021. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.