Kaupunginhallitus, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kainuun työllisyyden kuntakokeilun yhteistoimintasopimus yhteisten virkojen perustamisesta

KAJDno-2020-1549

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin ja työllisten määrän lisääminen vähintään 60 000 henkilöllä vuoden 2023 loppuun mennessä. Hallitusohjelman mukaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Työllisyyspalveluiden järjestäminen ja toteuttaminen voidaan sopimuksella antaa yhden tai useamman kunnan tehtäväksi kuntien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Hallitus sopi syyskuun 2019 budjettiriihessä työllisyyspalvelujen alueellisten kuntakokeilujen käynnistämisestä ensimmäisenä toimenpiteenä kuntien roolin vahvistamiseksi. Hankkeilla lisätään palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja tavoitellaan hallinnonalat ylittäviä ratkaisuja. Kokeilujen tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Hallituksen esityksessä kunnat voisivat lakiesityksen mukaisesti sopia järjestämisvastuun siirrosta toiselle samaan kokeilualueeseen kuuluvalle kunnalle kuntalain mukaisesti ja kokeilualueen kunnat voisivat sopia kuntalaissa tarkoitetuista yhteistoiminnan muodoista tehtävien hoitamiseksi. Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta on eduskunnan käsittelyssä joulukuussa 2020. (HE 87/2020 vp ja HE 114/2020 vp). Eduskuntakäsittely pitkittyi, joten kokeilut tulevat käynnistymään 1.3.2021, alkuperäisen aikataulun mukaan kokeilujen piti käynnistyä vuoden alussa.

Kuntakokeiluilla tavoitellaan valtakunnallisesti palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja hallinnonalat ylittäviä ratkaisuja. Kokeilujen tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Hankkeen työllisyysvaikutusten odotetaan syntyvän valtion ja kuntien resurssien yhdistämisen, päällekkäisyyksien poistamisen sekä palvelujen ja toimintamallien kehittämisen tuloksena.

Kainuun työllisyyden kuntakokeilussa ovat mukana kaikki Kainuun kunnat Puolankaa lukuun ottamatta. Kuntakokeilun kuntien sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kesken on laadittu kokeilun toteuttamisesta yhteistoimintasopimusluonnos, jonka Kajaanin kaupunki on lähettänyt kuntiin käsiteltäväksi. Sopijapuolina olevat kunnat muodostavat kuntakokeilun kokeilualueen. Kuntakokeilun kokeilulaissa tarkoitetuista tehtävistä vastaavat kokeilualueen kunnat.

Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolten yhteistyön tavoitteena on Kainuun rakennetyöttömyyden alentaminen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, työvoiman saatavuuden parantaminen, työllisyysasteen nostaminen ja työttömyydestä aiheutuvien kustannusten alentaminen. Yhteistyössä luodaan Kainuuseen tehostettu palvelumalli, jossa asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja työllistymisen esteet pyritään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti, toimiviksi osoittautuneita toimintamalleja käyttäen ja uusia vaikuttavia ratkaisuja hakien. Yhteistoimintasopimuksella sovitaan Kainuun kuntien työllisyyden kuntakokeilun eräistä perusperiaatteista ja perustoimintatavoista, jotka ohjaavat kokeilun toteuttamista.

Kokeilualueen kuntien ja Kainuun Soten keskinäisen sopimuksen lisäksi kuntakokeilun toteuttamista tulee ohjaamaan toinen yhteistyösopimus, jossa osapuolina ovat kuntien ja Kainuun Soten kanssa valtionhallinnon toimijat Kainuun ELY-keskus, Kainuun TE-toimisto, ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) sekä Kelan Pohjoisen vakuutuspiiri. Erotuksena kuntien ja Kainuun Soten keskinäiseen yhteistoimintasopimukseen siitä voidaan käyttää nimeä Kokeilualueen yhteistyösopimus.

Mikäli Kainuun Sotelta ei siirry yhteisiin virkoihin henkilöstöä, niin kunnat voivat yhtäpitävillä päätöksillä muuttaa kuntayhtymän perussopimusta määräaikaisesti kuntakokeilun ajaksi siten, että kuntouttava työtoiminta siirretään kuntien järjestettäväksi. Ratkaisulla tuettaisiin kuntakokeilun tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavaa tiiviimpää yhteistoimintaa työllisyyden hoidon palvelujen kesken kokoamalla resursseja yhteen, kuten yhteisten virkojen mallillakin on tavoitteena.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhteistoimintasopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään sopimukseen mahdolliset korjaukset ja allekirjoittamaan sopimus.

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Valmistelija

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun työllisyyden kuntakokeilussa ovat mukana kaikki Kainuun kunnat Puolankaa lukuun ottamatta. Kunnat muodostavat kuntakokeilun kokeilualueen. Kuntakokeilun kokeilulaissa tarkoitetuista tehtävistä vastaavat kokeilualueen kunnat. Kuntakokeilun kuntien sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kesken on tehty kokeilun toteuttamisesta yhteistoimintasopimus, jonka Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt osaltaan kokouksessaan 15.12.2020. Kaikki kunnat ja kuntayhtymä ovat osaltaan hyväksyneet sopimuksen. Sen nojalla ollaan valmistelemassa kuntien ja kuntayhtymän sopimusta siinä määrätyistä yhteisistä viroista.

Kokeilualueen kuntien ja Kainuun Soten keskinäisen sopimuksen lisäksi kuntakokeilun toteuttamista ohjaa toinen yhteistyösopimus, jossa osapuolina ovat kuntien ja Kainuun Soten kanssa valtionhallinnon toimijat Kainuun ELY-keskus, Kainuun TE-toimisto, ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) sekä Kelan Pohjoisen vakuutuspiiri. Liitteenä on sopijaosapuolten kesken valmisteltu yhteistyösopimus, jonka rakenne ja useat määräykset ovat työ- ja elinkeinoministeriön kokeiluille tekemästä sopimuspohjasta. Tämän yhteistyösopimuksen käsittelyn yhteydessä esitetään hyväksyttäväksi myös sen liite Kainuun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP)  järjestämisestä kuntakokeilussa, jossa sovitaan tarvittavista kuntakokeilun edellyttämistä tarkennuksista ja muutoksista TYP-toimintaan liittyen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Kainuun kokeilualueella sekä sen liitteen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä Kainuun työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa sekä valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään mahdolliset vähämerkityksiset ja/tai tekniset korjaukset sopimukseen ennen sen allekirjoittamista. 

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja kokeilualueen kunnat ovat hyväksyneet keskinäisen kuntakokeilun yhteistoimintasopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on Kainuun rakennetyöttömyyden alentaminen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, työvoiman saatavuuden parantaminen, työllisyysasteen nostaminen ja työttömyydestä aiheutuvien kustannusten alentaminen. Yhteistyössä luodaan Kainuuseen tehostettu palvelumalli, jossa asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja työllistymisen esteet pyritään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti, toimiviksi osoittautuneita toimintamalleja käyttäen ja uusia vaikuttavia ratkaisuja hakien.

Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että suostumuksensa perusteella kuntayhtymän kuntouttavan työtoiminnan sosiaaliohjaajat (4 HTV), Kainuun TYPin sosiaaliohjaajat (3 HTV) ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat (5 HTV) siirtyvät kuntakokeilun ajaksi sopijapuolten kuntalain 53 § perusteella perustamiin yhteisiin määräaikaisiin virkoihin. Kajaanin kaupungilta ja Sotkamon kunnalta siirtyy vastaavalla tavalla kuntakokeilun ajaksi yhteisiin määräaikaisiin virkoihin 2 – 4 työllisyysohjaajaa. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu mm. työnjohto- ja direktio-oikeudesta sekä työnantajan velvoitteiden hoitamisesta.

Kuntayhtymä ja sopijapuolina olevat kunnat sopivat yhteisten virkojen perustamisesta oheisella sopimuksella ja sen jälkeen tekevät yhtäpitävät päätökset yhteisten virkojen perustamisesta. Sopimuksella sovitaan kuntalain edellyttämällä tavalla mmm. yhteisten virkojen lukumäärästä, tehtävänkuvista, tiedonvaihdosta ja muista tarvittavista kysymyksistä. Virkojen perustamisen yhtäpitävillä päätöksillä voidaan vielä sopia muista tarvittavista asioista. Kunnista sopijapuolina ovat Kajaani, Sotkamo ja Kuhmo.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Kainuun työllisyyden kuntakokeilun yhteisten virkojen perustamisesta. 

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Tiedoksi

Kainuun Sote, Sotkamon, Kuhmo 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.