Kaupunginhallitus, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 LISÄPYKÄLÄ: Hyvinvointialueelle siirtyvän kaupungin henkilöstön tietojen siirtämistä koskeva yt-menettelyn aloittaminen (lisäpykälä)

KAJDno-2020-900

Valmistelija

  • Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi

Perustelut

Työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa koskevan lain (449/2007) 4 §:n mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään sellaiset asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille tammikuun alusta 2023 lukien. 

Hyvinvointialueet tarvitsevat toiminnan valmisteluun tietoja kunnasta siirtyvästä henkilöstöstä. Jotta palkansaajien palkka- ja palvelussuhdetietoja voidaan siirtää, kuntien on käytävä yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintamenettelyn ja muun informaation tarkoitus on kertoa henkilöstölle yleisellä tasolla, mitä tietoja hyvinvointialueille ollaan siirtämässä. Hyvinvointialueiden oikeus saada tietoja siirtyvästä henkilöstöstä perustuu ns. voimaanpanolakiin. Hyvinvointialueilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen valmistelun kannalta välttämättömät tiedot alueen kunnilta. Kuntien on siis luovutettava valmistelun edellyttämät tiedot liikkeen luovutuksen piirissä olevasta henkilöstöstä, joka on siirtymässä hyvinvointialueen palvelukseen. 

Hyvinvointialueet tarvitsevat tiedot hyvissä ajoin ennen kuin aluevaltuustot aloittavat toimintansa 1. maaliskuuta 2022. Tiedot on lisäksi päivitettävä vuoden lopussa 2022, koska henkilöstössä tapahtuu jatkuvasti vaihdoksia esimerkiksi sijaisuuksien tai uusien rekrytointien vuoksi tai koska palvelussuhdetiedot muuttuvat. 

Tämä tietojen luovuttamista koskeva yt-menettely on oma kokonaisuutensa. Varsinainen liikkeen luovutuksesta johtuva yhteistoimintalain mukainen yt-menettely käydään syksyllä 2022.


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelun hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvien henkilöiden tietojen luovuttamisesta. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.