Kaupunginhallitus, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Kajaanin Ammattikorkeakoulun kuntapalvelusopimus

KAJDno-2021-1197

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun kunnat aloittivat kehittämishankkeiden aktivointiyhteistyön, KAMK:n kuntapalvelun vuoden 2021 alusta kokeiluluontoisesti. Kuntapalvelu on vuoden aikana osoittautunut toimivaksi ja yhteistyö kuntien ja KAMK:n kesken on saanut siitä luontevan kanavan. Kajaanin kaupungin osalta kuntapalveluyhteistyöhön osallistuu ympäristötekninen toimiala, sivistystoimiala ja elinvoimapalvelut.

Marraskuuhun mennessä kuntapalvelun toimesta on syntynyt 31 hankeaihiota. Niistä uudelle ohjelmakaudelle suunnattuja on kahdeksan, jotka ovat valmistelussa. Rahoittajien käsittelyssä parhaillaan olevia hankkeita on saman verran ja käynnissä olevia hankkeita on yhdeksän. Loput ovat päättyneitä tai kielteisen rahoituspäätöksen saaneita.

Ammattikorkeakoulu on esittänyt kunnille kuntapalvelun jatkamista vuonna 2022. Asiaa on käsitelty kuntajohtajakokouksessa lokakuussa. Kaikki kunnat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhteistyölle jatkoa ja sopimuksen hyväksymistä kunnissaan. Kajaanin kaupungin maksuosuus kuntapalvelusta on 45.692 euroa ja siihen on varauduttu konsernipalvelujen talousarvion 2022 valmistelussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja kaupungin kuntapalvelusopimuksen vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyi.

Risto Oikari ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenenä poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Kajaanin ammattikorkeakoulu 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.