Kaupunginhallitus, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Kainuu-ohjelman luonnos sekä sen ympäristöselostus

KAJDno-2017-1417

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Liitto pyytää lausuntoa Kainuu-ohjelmasta ja sen ympäristöselostuksesta ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta. Lausuntoa on pyydetty viimeistään 15.11.2021 klo 12.00 mennessä, mutta Kainuun Liitto on myöntänyt kaupungille lisäaikaa lausunnon toimittamiseen 17.11. saakka. Kainuu-ohjelma löytyy Kainuun liiton verkkosivuilta www.kainuunliitto.fi > Kehittäminen > Kainuu-ohjelma.

Kainuu-ohjelma sisältää vuoteen 2040 ulottuvan maakuntasuunnitelman ja vuodet 2021–2025 kattavan maakuntaohjelman. Ohjelmassa esitetään Kainuun nykytila sekä alueen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelmaan kuuluu erillisenä liitteenä ympäristöselostus. Ohjelmaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä alueen sidosryhmien kanssa ja se ohjaa lähivuosina myös viranomaisten toimintaa.

Maakuntasuunnitelma vuodelle 2040 on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen strateginen suunnitelma, jossa esitetään maakunnan pitkän aikavälin visio ja tavoitteet. Maakuntaohjelma on alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain ja -asetuksen mukainen maakunnan yhteiset lähivuosien kehittämistavoitteet sisältävä asiakirja.

Maakuntaohjelman 2021–2025 kehittämisen painopisteet ovat: Hyvinvointi ja työllisyys, Elinkeinot, osaaminen ja digitaalinen siirtymä, Elinkeinojen kehittämisen kärkitoimialat, Kansainvälistyminen, Vihreä ja oikeudenmukainen siirtymä sekä Saavutettavuus, aluerakenne ja monipaikkaisuus.

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1500aff2-c424-41db-995a-6b3bfbd9fc0e&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

Kainuu-ohjelma on SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointia edellyttävä ohjelma. Ohjelman ympäristöselostuksessa on käsitelty ohjelman sisältöä, ympäristön ominaispiirteitä ja nykytilaa sekä ympäristöongelmia ja -haasteita. Selostuksessa on arvioitu ohjelman ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia, kulttuurisia sekä alue- ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia. Kainuun SOVA-työryhmä on osallistunut Kainuu-ohjelman ympäristöselostuksen laatimiseen tuomalla eri alojen asiantuntemusta arviointityöhön. Kainuu-ohjelmalle on tehty myös maaseutuvaikutusten- ja sukupuolivaikutusten arviointi osana ohjelman laadintaprosessia.

Kajaanin kaupunki toteaa lausuntonaan Kainuu-ohjelman luonnoksesta seuraavaa:

Ohjelmaluonnos on laadittu hyvin ja sen ympäristöselostus on kattava. Tilastokeskuksen väestöennusteessa 2021 Kainuun pysyvien asukkaiden määrä laskee reiluun 60.000 asukkaaseen. Kainuu-ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi merkittävä nettomuuttovoitto ja väestön vähenemisen pysäyttäminen 70.000 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä. Väestötavoite ja työpaikkatavoite ovat molemmat haastavia. Väestötavoitteen asettamisessa on hyvää sen realismi pyrkiä pysäyttämään väestön väheneminen. Maakuntaohjelman 2021–2025 kehittämisen painopisteet ovat oikeita ja sen ympäristöselostuksen luonnos on kattava ja hyvin laadittu.

Kainuuseen tavoitellaan yli 3.400 työpaikan lisäystä vuoteen 2040 mennessä. Parhaiten se onnistuu kehittämällä olemassa olevaa yritystoimintaa, sillä täysin uuden suurivolyymisen yritystoiminnan tuominen muualta on vaikeaa. Maakuntaan suuntautuneet ulkopuoliset investoinnit ovat tulleet pääsääntöisesti luonnonvarojen ja raaka-aineen takia, kaivostoimintaan ja biojalostukseen sekä matkailuun. Osaamisperusteiseen yritystoimintaan on tullut myös ulkopuolista rahoitusta, kuten Kajaanin pelialan yritystoimintaan. Korkea-asteen koulutuksen, TKI:n ja yritysten muodostamat klusterit voivat luoda vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat uusia sijoituksia ja uusia yrityksiä.  Jos Kainuun kansainvälinen matkailu lähtee tavoiteltuun nousuun, niin se voi luoda ulkopuolisia sijoittajia kiinnostavan markkinan.

Hyvinvoinnin ja työllisyyden tavoitteissa on tuotu hyvin esille vapaaehtoistyön ja järjestöjen merkitys sekä turvallisuus, joka on yksi Kainuun ja myös Kajaanin tunnistettu vahvuus. Tasa-arvoisen aluekehittämisen tavoite on aivan uusi ja erittäin tervetullut. Tavoite panostaa elinkeinopolitiikassa naisenemmistöisiin aloihin ja naistyöpaikkojen lisäämiseen voi onnistuessaan tarkoittaa merkittävää alueen kilpailukyvyn parantumista. Terveydenhuolto ja liike-elämän palvelut ovat naisvaltaisia aloja, joissa Kajaanissa on jo erittäin paljon työpaikkoja. Kaupunki on osaltaan varautunut Kainuun Liiton kanssa toteutetun naisnäkökulmapilotin jatkotoimiin. Kaupunkistrategian päivityksessä on tunnistettu Kajaanin laajan kulttuurielämän merkitys elinvoimalle, ja Kainuu-ohjelmassa maakunnan rikas kulttuuri nousee hyvin esille. Mainetyö on kaikkien asia, ja kaupunki panostaa aiempaa enemmän omaan markkinointiin sekä yhteismarkkinointiin kumppanien kanssa.

Yrittäjyyden edistäminen on yksi keskeinen ja kestävällä pohjalla oleva tavoite kohti maakuntaohjelman yritys- ja työpaikkatavoitteita, ja sen eteen tehdään hyvää työtä myös kaupungin oppilaitoksissa. Osaavan työvoiman saatavuus nähdään oikein maakunnan suurimpana haasteena. Sen ratkaisuja on etsitty jo nykyisen kaupunkistrategian ohjaamana. Koulutuksen ja innovaatioympäristöjen vahvistamisen sekä omien rekrytointitoimenpiteiden lisäksi kaupunki on aloittanut toimenpiteet ulkomaisen työvoiman saatavuutta tukevien palvelujen kehittämiseksi yhteistyössä kuntien kanssa. Toimiva koulutusketju korkea-asteelle saakka on olennainen edellytys osaavan työvoiman saatavuudelle. Puute ketjussa on yliopistollisen koulutuksen puute, vain Vuokatissa on liikuntateknologian maisterikoulutusta. Siihen tulee panostaa ja hyödyntää uusia digitaalisia ja monimuotoisia koulutuksen toteuttamisen keinoja muuntokoulutustyyppisiin, alueen tarpeisiin vastaaviin koulutuksiin.

Älykkään erikoistumisen valinnat ja elinkeinojen kehittämisen kärkialat on valittu oikein alueen vahvuuksien perusteella. Matkailuun on ehkä syntymässä oikealla tavalla yrityslähtöinen yhteistyörakenne Arctic Lakeland kansainvälisen brändin myötä, jossa Visit Kajaani-Oulujärvi matkailun yhteismarkkinointi on mukana.  Teknologia-alat ovat leimallisesti maakuntakeskus Kajaanin elinkeinoelämää. Kaupungin satsaukset niihin ovat erityisesti ammatillisessa ja ammattikorkeakoulutuksessa. Kajaanin suurteholaskennan datakeskusekosysteemin kehittäminen yhdessä CSC:n kanssa on kaupungin tämänhetkinen kärkihanke. Kaivannaisalan merkitys Terrafamen kasvun myötä on Kajaanin seudun ylivoimaisesti suurin aluetaloudellinen tekijä. Myös kaivannaisalan kehittämistarpeisiin vastataan erityisesti kaupungin toimivalla koulutusketjulla. Keskeinen tulevaisuuden haaste alueen elinkeinoelämässä on jalostusasteen nosto, siihen voidaan vastata esimerkiksi vaikuttavalla TKI-toiminnalla.

Kansainvälistymisen tavoitteissa konkreettisimpia asioita ovat kansainvälisen hankerahoituksen mahdollisuuksien hyödyntäminen, ulkomaisten opiskelijoiden potentiaali työnantajille ja monikulttuurisuuden vahvistaminen tukena ulkomaisten työntekijöiden sijoittumiselle alueelle. Näissä kaupungin oppilaitokset ja tutkimusyksiköt sekä kaupungin kansainväliset palvelut ovat avainasemassa.

Vihreän siirtymän tavoitteet ovat kannatettavia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kaupunki tukee osaltaan uusiutuvan energian tuotannon kehittymistä ja vie omaa energiatuotantoaan kohti vähähiilisyyttä. Yksi merkittävä työkalu siihen on datakeskusten hukkalämmön hyödyntäminen. Kaupunki on teettänyt tulevien vuosien mahdollisista vihreistä investointihankkeistaan ensimmäisen alustavan selvityksen, jota on tarkoitus lähteä viemään eteenpäin kohti toteutusta ja eri rahoitusmahdollisuuksien hahmottamista. Kaupungit ja kunnat ovat olennaisen tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen hallinnassa, ja olisi erittäin toivottavaa, että uudella ohjelmakaudella myös ne voisivat saada rahoitusta vihreisiin hankkeisiinsa.

Saavutettavuus, hyvät liikenneyhteydet ovat osaavan työvoiman ohella alueiden ja kaupunkien kilpailukyvyn tärkeimmät tekijät. Kainuussa korostuu ulkoinen saavutettavuus. Sisäiset liikennevirrat ovat ohuita paitsi VT 5 Kajaanin läheisyydessä ja VT 6 Kajaani-Sotkamo yhteysvälillä. Toimiva reittilentoyhteys Helsinkiin on elinehto elinkeinoelämälle ja kaupunki edistää sen jatkuvuutta yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden kanssa. Valtateiden 5 ja 22 kehittämisen lisäksi yhteistä edunajamista tulee suunnata Savon radan merkittävään parantamiseen kohti pääradan ja Pohjanmaan radan nopeustasoa.

Kainuun tavoiteltava aluerakenne 2040 on ohjelmaluonnoksessa kuvattu kuvassa 8. Edellisessä maakuntaohjelman päivityksessä Kainuun aluerakenteen 2035 kuvauksessa oli otettu huomioon Kajaanin ja Sotkamon keskusten välinen yhteistyö, mutta nyt se on jäänyt pois. Merkintä tulee lisätä aluerakenteen 2040 kuvaukseen. Kainuun kuntarakenneselvityksessä tunnistettiin Kajaani – Sotkamo kehityskäytävä maakunnan kasvuakseliksi ja kasvuvyöhykkeeksi, jonka toimivuus, houkuttelevuus ja kilpailukyky ratkaisevat pitkälti koko Kainuun kasvun tulevaisuuden. Tämän tulee näkyä aluerakenteen kehityssuuntaa kuvatessa.

Asuinympäristönä Kajaanin roolina on tarjota mahdollisuuksia erilaiseen kaupunkimaiseen asumiseen sekä myös laajan haja-alueen tarjoamaan maaseutuasumisen vaihtoehtoon. Kaupungin maankäytön kehittämisen painopistealueita määritetään kaavoitusohjelmalla ja maapolitiikan linjauksilla, joita päivitetään valtuustokausittain tehtävässä maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa. Yrityksille Kajaanissa on tarjolla erilaista yritysalueinfraa, paitsi kaupungin omaa, myös Renforsin Rannan menestyvällä yritysalueella. Yritysalueinfran kehittämiseen tullaan panostamaan. Monipaikkaisuus ja etätyö ovat pandemian vaikutuksesta nousseet kaikkien alueiden uudeksi mahdollisuudeksi, ja edellytysten luominen niille on tarpeen. Yksi konkreettinen toimenpide on kaupungin mukaan lähtö mahdollistajana Kajaanin maaseutualueiden valokuituyhteyksien rakentamiseen.

Kainuun tilanne on monella tapaa parempi kuin koskaan aiemmin. Vuonna 2015 alkanut myönteinen kehitys näyttää jatkuvan. Aluekehitysviranomaisten, kuntien ja aluekehityksen toimijoiden yhteistyö on ollut hyvää ja tuloksia aikaan saavaa. Uuden Kainuu-ohjelman ja uudistuvien kuntastrategioiden tuella myönteisiä kehityskulkuja voidaan yhdessä vahvistaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa Kainuu-ohjelmasta ja sen ympäristöselostuksesta esittelytekstin mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyi.

Silja Keränen esitti, että lausuntoon lisätään teksti " Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää naisvaltaisen toimialan lisäämistä yhdeksi elinkeinojen kehittämisen kärkitoimialaksi." Esitys raukesi kannattamattomana.

Tiedoksi

Kainuun liitto 

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §