Kaupunginhallitus, kokous 15.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Vuolijoen vanhustenkotiyhdistys ry:n konkurssi

KAJDno-2020-300

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi
  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen Vanhustenkotiyhdistys ry on vuonna 1972 perustettu yhdistys, joka voittoa tavoittelematta tuottaa vanhuksille, eläkeläisille ja vammaisille asuintalo- ja ryhmäkotitoimintaa ja muita palveluja. Yhdistys omistaa Vuolijoella kaksi tonttia ja niillä sijaitsevat viisi kiinteistöä, joiden huoneistoja vuokrataan yksityishenkilöille. Yhdistyksen jäsenenä on noin 70 henkilöjäsentä ja 25 yritystä tai yhteisöä. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on pitkään ollut heikko vuokralaisten määrän pienentymisen, vuokratulojen vähentymisen ja kiinteistön korjaus- ja muiden kulujen aiheuttamien paineiden vuoksi.

Vuolijoen kunta oli aikanaan taannut yhdistyksen pankkilainoja, ja Kajaanin kaupungin ja Vuolijoen kuntaliitoksen yhteydessä nämä lainatakaukset siirtyivät Kajaanin kaupungin vastuulle. Kajaanin kaupunginvaltuusto antoi 16.2.2010 takauksen 812.000 €:n suuruiselle lainalle, jolla yhdistys järjesteli lainakantaansa vaihtamalla rahoittajayhtiötä ja parantamalla maksukykyään. Samassa kokouksessa valtuusto antoi takauksen yhdistyksen omistamien tilojen parantamiseen nostetulle 70.000 €:n suuruiselle lainalle. Lisäksi kaupunginvaltuusto on antanut 7.11.2016 takauksen yhdistyksen 30.000 euron suuruiselle käyttötilin limiitille. Yhdistyksen heikon toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen takia yhdistys ei ole kyennyt juurikaan lyhentämään lainakantaansa. Kajaanin kaupungilla on lainoille annettujen takausten vastavakuutena hallussaan yhdistyksen omistamiin kiinteistöihin tontti 205-23-9-1 (Vuolijoentie 2) ja tontti 205-23-8-5 (Vuolijoentie 4) kiinnitetyt panttikirjat, määrältään 236.400 euroa sekä Asunto Oy Vuolijoen Jokirivin osakkeet nrot 205–239.

Kainuun käräjäoikeus on päätöksellään 31.8.2020 asettanut Vuolijoen Vanhustenkotiyhdistys ry:n konkurssiin yhdistyksen omasta hakemuksesta. Konkurssipesän pesänhoitajaksi on määrätty asianajaja Merja Eskonpekka ottamaan haltuunsa pesän omaisuus ja laatimaan pesäluettelo ja velallisselvitys sekä suorittamaan pesänhoitajalle konkurssilaissa säädetyt tai muuten pesänhoitoon kuuluvat tehtävät.

Kainuun Osuuspankki on irtisanonut Vuolijoen Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainat konkurssiin asettamispäivästä 31.8.2020 lukien Kajaanin kaupungin maksettavaksi. Takausvastuiden määrä viivätyskorkoineen maksupäivänä 8.9.2020 oli yhteensä 718.209,95 euroa. Kajaanin kaupungin tilinpäätöksessä 2019 on kirjattu 731.000 euron luottotappiovaraus lainojen erääntymistä varten.

Mikäli Kajaanin kaupunki pantinhaltijana ei valtuuta pesänhoitajaa hoitamaan panttiomaisuutta tai konkurssi raukeaa varojen puutteessa, pantin hoito vuokrasuhteineen jää pantinhaltijan vastuulle. Vuokrattujen asuntojen määrä on tällä hetkellä 40/44.

Pesänhoitaja on pyytänyt  Kajaanin kaupungilta konkurssin suurimpana velkojana ja pantinhaltijana kannanottoa seuraaviin kysymyksiin:
1) valtuuttaako pantinhaltija pesänhoitajan hoitamaan panttiomaisuutta?
2) valtuuttaako pantinhaltija pesänhoitajan jatkamaan huoneistojen vuokrausta entisin ehdoin?
3) valtuuttaako pantinhaltija pesänhoitajan tekemään uusia vuokrasopimuksia?
4) valtuuttaako pantinhaltija pesänhoitajan solmimaan työntekijöiden (enintään 3) kanssa uudet määräaikaiset työsopimukset entisin ehdoin?
5) valtuuttaako pantinhaltija pesänhoitajan realisoimaan kiinteistöt 205-23-8-5 ja 2O5-23-9-1 parhaaksi katsomillaan ehdoilla lain ja hyvän pesänhoitotavan mukaisesti?
6) valtuuttaako pantinhaltija pesänhoitajan realisoimaan Asunto Oy Vuolijoen Jokirivin osakkeet nrot 205–239 parhaaksi katsomillaan ehdoilla lain ja hyvän pesänhoitotavan mukaisesti?
7l  sitoutuuko pantinhaltija vastaamaan pantin hoitamisesta, työsuhteista ja realisoinnista aiheutuvista kustannuksista, mikäli pantin tuotot eivät kata kaikkia kustannuksia?
8) sitoutuuko Kajaanin kaupunki vastaamaan konkurssikustannuksista, mikäli pesän varat eivät riitä täysimittaisesta konkurssista aiheutuvien konkurssikustannusten kattamiseen?

Järjestelyjen tarkoituksena on, että kohde pyritään realisoimaan konkurssimenettelyn yhteydessä mahdollisimman pian toimivana kokonaisuutena sekä turvata pantin hoitaminen ja asumisen jatkuminen realisointiprosessin ajaksi.

Oheismateriaalina ei-julkinen pesähoitajan selvitys 9.9.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus vastaa pesänhoitajan esittämiin kysymyksiin seuraavasti:

Kajaanin kaupunki

1) valtuuttaa pesänhoitajan hoitamaan panttiomaisuutta,

2) valtuuttaa pesänhoitajan jatkamaan huoneistojen vuokrausta entisin ehdoin,

3) valtuuttaa pesänhoitajan tekemään uusia vuokrasopimuksia,

4) valtuuttaa pesänhoitajan solmimaan työntekijöiden (enintään 3) kanssa uudet määräaikaiset työsopimukset entisin ehdoin,

5) valtuuttaa pesänhoitajan realisoimaan kiinteistöt 205-23-8-5 ja 2O5-23-9-1 parhaaksi katsomillaan ehdoilla lain ja hyvän pesänhoitotavan mukaisesti,

6) valtuuttaa pesänhoitajan realisoimaan Asunto Oy Vuolijoen Jokirivin osakkeet nrot 205–239 parhaaksi katsomillaan ehdoilla lain ja hyvän pesänhoitotavan mukaisesti,

7)  sitoutuu vastaamaan pantin hoitamisesta, työsuhteista ja realisoinnista aiheutuvista kustannuksista, mikäli pantin tuotot eivät kata kaikkia kustannuksia,

8)   sitoutuu vastaamaan konkurssikustannuksista, mikäli pesän varat eivät riitä täysimittaisesta konkurssista aiheutuvien konkurssikustannusten kattamiseen. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.