Kaupunginhallitus, kokous 15.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Lausunto Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen OAS-luonnoksesta ja Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnoksesta

KAJDno-2020-1126

Valmistelija

  • Ismo Vendelin, Yleiskaavasuunnittelija, ismo.vendelin@kajaani.fi
  • Anne Siltavuori, Kaupunginarkkitehti, anne.siltavuori@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun liitto on asettanut Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osal­lis­tu­mis- ja arviointisuunnitelman luonnoksen sekä ”Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet” -raporttiluonnoksen julkisesti nähtäville 12.8.–14.9.2020 väliseksi ajaksi ja pyytää Kajaanin kaupungin lau­sun­toa näistä luonnoksista. Kajaanin kaupungille on myönnetty lausunnon antamiseksi lisäaikaa 25.9.2020 asti.

Valmisteluaineisto on luettavissa verkossa osoitteessa: www.kainuunliitto.fi.         

Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on päivittää ja ajantasaistaa vuonna 2015 hyväksytty ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 2019 lainvoimaiseksi tullut Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Uudistettavana olevan tuulivoimamaakuntakaavan tavoitevuosi on 2035. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisessa selvitetään maakuntakaavatason selvityksiin ja tarkasteluihin perustuen yleiset edellytykset tuulivoimapuistojen sijoittumiselle maakunnassa ja osoitetaan selvitysten perusteella vähintään seudullisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet sekä niiden kytkeytyminen sähköverkkoon. Lisäksi kaavassa käsitellään tärkeitä pohjavesialueita, joiden luokituksia koskevat tarkastelut Kainuun alueelta ovat valmistuneet v. 2020 alussa.

Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen lähtökohtana on Kainuun voimassa oleva tuulivoimamaakuntakaava, jossa osoitetut tuulivoimaloiden alueet on tarkoitus säilyttää ja siirtää uuteen vaihemaakuntakaavaan, elleivät niiden osoittamisen maakuntakaavoitukselliset perusteet ole muuttuneet kaavan laadinnan jälkeen. Niihin kuuluvat mm. voimassa olevan tuulivoimamaakuntakaavan toteutuneet ja toteutumassa olevat alueet.

Valtakunnallisiin, maakunnallisiin ja paikallisiin tavoitteisiin ja lähtökohtiin sekä tuulivoimatoimijoiden alustaviin esiselvityksiin ja esityksiin perustuen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen tavoitteeksi vuodelle 2035 asetetaan noin 330 uutta teollisen kokoluokan tuulivoimalaa seudullisesti merkittävissä tuulivoimapuistoissa. Määrälliset tavoitteet täsmentyvät kaavoitusprosessin edetessä. Määrällisen tavoitteen täyttyminen edellyttää riittävää kaavoitusvaraa, jonka arvioidaan olevan noin 1,2-kertainen edellä mainittuun tavoitteeseen verrattuna. Tämä tarkoittaa noin 410 teollisen kokoluokan tuulivoimalaa Kainuussa tavoitevuonna 2035.

Maakuntakaavoissa osoitetaan seudullisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet, jotka edellyttävät alueiden olosuhteiden erilaisuus huomioon ottaen pääsääntöisesti vähintään 8–10 tuulivoimalaa. Tätä pienemmät tuulivoimapuistot voidaan toteuttaa kuntakaavoituksella.

Voimassa olevassa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa kaavamerkinnän tv, Tuulivoimaloiden alueen kaavamääräyksessä Oulujärven ranta-alueet on huomioitu seuraavasti: ”Maisemallisesti herkällä Oulujärven ranta-alueella maakuntakaavaa edellyttävänä tuulivoimaloiden alueen rajana pidetään vähintään viittä (5) teollisen kokoluokan voimalaa, mikäli niiden muodostama tuulivoimaloiden alue sijaitsee kokonaan tai osittain alle 3 kilometrin etäisyydellä Oulujärvestä.”

Voimassa olevassa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa Kajaanin kaupungin alueelle on osoitettu tuulivoimaloiden alueina länteen Piiparinmäki-Kokkosuo ja Murtomäki sekä eteläosiin Maaselänkangas ja osin Kajaanin puolella sijaitseva Sivakkalehto. Näistä alueista Piiparinmäen alue Kajaanin kaupungin ja Pyhännän kunnan rajalla on rakenteilla. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Kajaanin kaupungin ja Vieremän kunnan rajalla sijaitsevaa Kajaanin Murtomäen tuulivoimahanketta koskevat Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ja Kajaanin kaupunginvaltuuston tekemät päätökset osayleiskaavan hyväksymisestä (KHO 2019:160). Kajaanin kaupunginhallitus on sittemmin tehnyt päätöksen (KH § 90, 12.5.2020) kaavoituksen valmistelun uudelleen käynnistämisestä Murtomäen alueen Kajaanin puoleiselle osalle. Uudelleen hanketoimijan aloitteesta käynnistettävän hankkeen nimi on Harsunlehto erotuksena Kajaanin ja Vieremän alueilla sijainneeseen Murtomäen hankkeeseen. Lisäksi Kajaanin kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen (KH § 236, 17.12.2019) kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Kivikankaalle, joka sijaitsee osittain Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa osoitetulla Maaselänkankaan tuulivoima-alueella Kajaanin eteläosissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §) sisältää maakuntakaavan etenemisen vaiheet ja aikataulun, selvityksen eri tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja ja sitä täydennetään kaavan valmistumisen edetessä. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen aloitusvaiheeseen liittyen valmistuneessa ”Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen, Lähtökohdat ja tavoitteet” -raporttiluonnoksessa kuvataan mm. toimintaympäristön nykytilaa sekä kaavan laatimisen tavoitteet.              

Lähtökohdat ja tavoitteet -raporttiluonnoksessa Kajaanin kaupungin tavoitteet on kirjattu seuraavasti: ”Kajaanin kaupunki näkee tuulivoiman pääosin myönteisesti, mutta kaupunkilaisten suhtautuminen vaihtelee. Kaupunginhallitus hyväksyi tuulivoimatuotantoa koskevan kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä Kivikankaan alueella 12/2019. Alue kuuluu voimassa olevan tuulivoimamaakuntakaavan alueisiin (Maaselänkangas). Tuulivoimamaakuntakaavassa osoitetulla Murtomäen alueella on käynnistynyt osayleiskaavan laatiminen uudelleen Harsunlehto-nimellä 5/2020.

Kajaanin kaupunki korostaa, että tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisessa on hyvä huomioida voimaloiden korkeuden kasvaminen ja sen mahdollinen vaikutus maisemaan. Maisemavaikutusten arviointi on tärkeää erityisesti Oulunjärven ympäristössä, jossa korkeat voimalat näkyvät kauas. Voimassa olevan tuulivoimamaakuntakaavan mukaan Oulujärven ranta-alueella maakuntakaavaa edellyttävänä tuulivoimaloiden alueen rajana pidetään vähintään viittä (5) teollisen kokoluokan voimalaa, mikäli niiden muodostama tuulivoimaloiden alue sijaitsee kokonaan tai osittain alle 3 kilometrin etäisyydellä Oulujärvestä. Kajaanin mukaan vaihemaakuntakaavan tarkistamisessa on tarpeen arvioida, onko voimalarajaa tarpeen laskea ja etäisyyttä Oulujärveen kasvattaa.”

Lisätietoja asiasta antaa yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin, p. 044 421 4188 ja kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori,  p. 044 7100 834, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunginhallitus antaa Kai­nuun liitolle seuraavan lausunnon:

Kajaanin kaupunki suhtautuu tuulivoiman kehittämisen Kainuussa lähtökohtaisesti myönteisesti. Kuntalaisten keskuudessa on herännyt viime aikoina jonkin verran huolta tuulivoiman mahdollisista negatiivisista vaikutuksista. Kajaanin kaupunki on tuonut voimassa olevan Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatimisen yhteydessä ja lausunnoissaan esille keskeisenä tavoitteena turvata Oulujärven maisema- ja matkailuarvojen säilymisen. Oulujärven matkailuvaikutus Kainuulle on merkittävä. Oulunjärven ranta-alueet sisältyvät alueella voimassa olevan Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 matkailun vetovoima-alueeseen, jolla osoitetaan matkailu- ja virkistystoiminnan kannalta merkittävimmät aluekokonaisuudet sisältäen matkailukeskusten alueet ja niihin liittyvät virkistys-, suojelu- ja muut alueet, joista on mahdollista kehittää matkailu- ja virkistystoimintaa palveleva laaja kokonaisuus.  

Nykyisin suunniteltavien ja jo rakenteilla olevien tuulivoimaloiden koko ja tehokkuus ovat kasvaneet huomattavasti verrattuna Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatimisen ajankohtaan.Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä on hyvä huomioida voimaloiden korkeuden kasvaminen ja tämän mahdollinen vaikutus maisemaan. Erityisesti Oulujärven ranta-alueille jatkossa kohdistuvia maisemavaikutuksia on arvioitava uusimpien tietojen ja selvitysten valossa. Samalla on tarpeen arvioida, onko Oulujärven ranta-alueita koskevaa voimalarajaa syytä laskea ja maakuntakaavaa edellyttävien tuulivoimaloiden alueiden etäisyyttä Oulujärveen kasvatettava. Asiasta käydyissä keskusteluissa on pohdittu etäisyyden kasvattamista esimerkiksi 5 kilometriin Oulujärvestä. Maisemallisten arvojen turvaamiseksi tulisi Oulujärven ranta-alueesta laatia kohtuullisen tarkka maisemaselvitys, johon voimalaitoksia rajoittavan maisema-alueen rajaus perustuu.

Kajaanin kaupunki näkee uusiutuvan energiantuotannon ja sen edellyttämien infrastruktuuristen ratkaisujen kuten sähköverkon kehittämisen Kainuussa tärkeäksi tavoitteeksi. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen yhteydessä on tehtävä vähintään seudullisen kokoluokan tuulivoima-alueiden osoittamiseksi kattava vaikutusten arviointi ja pyrittävä yhteensovittamaan maankäyttö kestävällä tavalla mm. olemassa olevan pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen sekä maisemallisten ja luonnonarvojen kanssa.

Päätös

Hyväksyi.

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin oli asiantuntijana Teams-etäyhteydellä kokouksessa asian esittelyn ajan.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §