Kaupunginhallitus, kokous 15.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta 2019 - 2021, jäsenen muutos

KAJDno-2017-739

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki irtisanoi Kainuun Soten kanssa olleen yhteistoimintasopimuksen ateria- ja puhtaanapitopalvelujen tuottamisesta päättymään 31.12.2019. Sote-palvelualueella toiminut henkilökunta on siirtynyt henkilöstönsiirtosopimuksen mukaisesti Kainuun Soten palvelukseen 1.1.2020 alkaen. Henkilökunnan edustajana johtokunnassa ollut henkilö on siirtynyt em. muutoksella Kainuun Soten palvelukseen. Mamsellin henkilöstö on valinnut uudet edustajat johtokuntaan. 

Johtokunnassa on ollut 1 Kainuun Soten nimeämä jäsen palveluiden käyttäjien edustajana. Johtokunnan kokoonpanosta on hallintosäännön muutoksella syksyllä 2019 poistunut ao. palveluiden käyttäjien edustus 1.1.2020 alkaen. 

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan tämän hetkinen kokoonpano:

Jäsen Varajäsen
Väyrynen Pentti, puheenjohtaja  Husu Alpo
Alanne Olga, varapuheenjohtaja Partanen Minna
Karjalainen Tuomo  Möttönen Tero
Karvinen Hanna  Koskela Anu
Kesti Heikki    Väisänen Heikki

Henkilökunnan edustaja (läsnäolo- ja puheoikeus)

Haataja Ari-Matti

 

Väyrynen Asta

2 palveluiden käyttäjien edustajaa

Kemppainen Unto  (perusopetus)

Huovinen-Tervo Marjo (Sote)

 

Vehkaperä Jaakko

Mäklin Jaana

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

-  myöntää Ari-Matti Haatajalle ja Asta Väyryselle eron johtokunnan jäsenyydestä,

- nimeää henkilökunnan edustajaksi johtokuntaan Hilkka Jokelaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Riikka Soldatkinin.

Toteaa, että johtokunnan kokoonpanosta on poistunut hallintosäännön muutoksella toinen palveluiden käyttäjien edustajan paikka (Kainuun Sote).

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Henkilöstön edustaja Hilkka Jokelainen on pyytänyt eroa johtokunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. Mamselli-liikelaitoksen henkilöstö on valinnut uudeksi edustajakseen johtokuntaan Tytti Käämisen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus

- myöntää Hilkka Jokelaiselle eron johtokunnan jäsenyydestä ja

- valitsee johtokuntaan henkilökunnan edustajaksi Tytti Käämisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Hilkka Jokelainen, valittu, Sarastia Oy, Mamsellin johtokunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.