Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Vaalilautakunnat ja -toimikunnat Eduskuntavaaleissa 2023, muutokset

KAJDno-2022-749

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja ennakkoäänestys ke 22.3. - ti 28.3.2023.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä ennakkoäänestyspaikkoina olevia laitoksia ja kotiäänestystä varten vähintään yksi vaalitoimikunta.

Kutakin äänestysaluetta varten asetettuun vaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Jäsenistä yksi on määrättävä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä ja sen tehtävänä on varsinaisen vaalitoimituksen järjestäminen, äänestyslippujen alustava laskeminen, tarkastaminen ja järjestäminen sekä tuloksen ilmoittaminen keskusvaalilautakunnalle.

Vaalitoimikuntaan kuuluu kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava muutoin paitsi kotiäänestystä varten siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Jäsenistä yksi on määrättävä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen ympärivuorokautista hoitoa antavissa laitoksissa. Lisäksi vuonna 2021 annetulla vaalilain muutoksella laitosäänestys tulee järjestää varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa, Kajaanissa Kainuun Prikaatilla. Keskusvaalilautakunta valitsee kotiäänestyksestä huolehtivat henkilöt toimikuntien jäsenistä.

Valittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin tulee vaaleista annetun lain 15 §:n 2 momentin mukaan jäsenten ja varajäsenten mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita ja muita äänestäjäryhmiä. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Oulun vaalipiirissä ehdokkaita asettivat Kansallinen Kokoomus, Vasemmistoliitto, Suomen Keskusta, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Perussuomalaiset, Vihreä liitto, Suomen ruotsalaisen kansanpuolue, Suomen Kansa Ensin, Sininen Tulevaisuus, Kansalaispuolue, Kommunistinen Työväenpuolue, Piraattipuolue, Liberaalipuolue, Feministinen puolue, Itsenäisyyspuolue, Suomen Kommunistinen Puolue ja Seitsemän Tähden liike.

Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Yleensä lain vaatimuksen toteuttaminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa ryhmittymää edustavaa henkilöä.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskevan tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joiden molempien osalta vaatimuksen on täytyttävä. Puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Lautakuntien ja toimikuntien jäsenten kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä täsmennettiin 1.6.2016 voimaan tulleella vaalilain muutoksella. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla jäsenenä tai varajäsenenä vaalilautakunnassa. Vaalitoimikunnassa ei voi olla jäsenenä vai varajäsenenä ehdokas itse, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Vaalitoimikunnan kelpoisuuteen vaikuttavaa ehdokkuutta tarkastellaan koko Suomen laajuisesti; ehdokkuus missä tahansa kunnassa muodostaa jääviyden itselle ja em. läheisille.

Kaupunki on jaettu äänestysalueisiin seuraavasti:

1. äänestysalue Keskusta

2.            "          Purola–Puistola

3.            "          Lehtikangas

4.            "          Variskangas

5.            "          Laajankangas

6.            "          Teppana

7.            "          Kuurna

8.            "          Kirkkoaho

9.            "          Kuluntalahti

10           "          Nakertaja

11.          "          Lohtaja

12.          "          Vuoreslahti

13.          "          Mainua

14.          "          Vuolijoen kirkonkylä

15.          "          Otanmäki

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee eduskuntavaaleja varten

- kaupungin äänestysalueisiin vaalilautakunnat; kuhunkin lautakuntaan viisi jäsentä, joista yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä äänestysalueisiin nrot 1., 3. -  5., 7. ja 11.  viisi varajäsentä ja muihin alueisiin kolme varajäsentä ja

- kolme vaalitoimikuntaa; kuhunkin toimikuntaan kolme jäsentä, joista yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä kolme varajäsentä.

Lautakuntien ja toimikuntien varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.

Laitosäänestys järjestetään seuraavissa laitoksissa:  

Kajaanin hoivayksikkö,​ Hoitokoti Kallio,​ Terveyskeskuksen akuuttiosasto,​ Eljaskartano, Kainuun keskussairaala.

Kajaanin Arvola-​koti,​ Onnela-​Koti,​ Mainiokoti Linnantaus,​ Kajaaninhelmi,​ Palvelukoti Arkki, Hoitokoti Toppila,​ Salmijärven kuntoutuskoti ja Marian Kartano.

Samoojan kuntoutuskoti,​ Rastitien asumispalvelut (sis. Samoojantien asumispalvelut),​ Hoivakoti Menninkäinen, Rajamiehentien asunnot ja Kainuun Prikaati.  

 

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallitus valitsi vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenet liitteen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Seuraavat henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa esteellisiä toimimaan vaalilautakunnassa tai - toimikunnassa:

6. äänestysalue Teppana, varajäsen xxxxxx

14. äänestysalue Vuolijoki, jäsen, vpj xxxxx

2. vaalitoimikunta, 1. varajäsen xxxxx

2. vaalitoimikunta, 2. varajäsen xxxxxx

 

 

 


 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus myöntää eron xxxxxxxvaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenyydestä ja valitsee

- 6. äänestysalue Teppana, varajäseneksi xxxxx 

- 14.äänestysalue Vuolijoki, jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi uuden henkilön   

-  2. vaalitoimikunta, 1. varajäseneksi xxxxx

-  2. vaalitoimikunta, 2. varajäseneksi uuden henkilön   

 

 

 

Päätös

Lisätty päätösehdotus: Edellä mainittujen lisäksi ero myönnetään 6. äänestysalueen Teppanan varajäsen Paula Ollitervolle (KESK) ja hänen tilalleen valitaan uusi varajäsen.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan lisätyn päätösehdotuksen ja nimesi uudet jäsenet: 

6. äänestysalue Teppana, varajäsen Rainer Valovaara SDP

6. äänestysalue Teppana, varajäsen Raili Heikkinen KESK 

14. äänestysalue Vuolijoki, jäsen, vpj Patrik Huotari, KESK 

2. vaalitoimikunta, 1. varajäsen Asko Kortelainen VAS

2. vaalitoimikunta, 2. varajäsen Seppo Pussinen KESK  

Tiedoksi

ao. henkilöt