Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Varatyösuojelupäällikön nimeäminen

KAJDno-2020-18

Valmistelija

  • Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi

Perustelut

Varatyösuojelupäällikkönä on toiminut vuodesta 2008 lähtien kaupungininsinööri Matti Nousiainen. Hän ei ole enää käytettävissä ko. tehtävään.

Varatyösuojelupäällikköä haettiin kaupungin sisäisellä haulla KuntaRekryssä ajalla 25.11.2019–13.12.2019. Asiasta tiedotettiin koko henkilöstölle. Määräaikaan mennessä kiinnostuksensa tehtävään ilmoitti yksi työntekijä. 

Varatyösuojelupäällikkö hoitaa oman työnsä ohella varatyösuojelupäällikön tehtävää (n. 4 h/viikossa) toimien varsinaisen työsuojelupäällikön (Minna Maksniemi) sijaisena.

Edellytykset tehtävän hoitamiseksi ovat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, koordinointi- ja kehittämiskyky sekä kiinnostus työsuojeluun (mm. turvallisten ja terveellisten työolosuhteiden kehittäminen, tapaturmien selvittäminen ja ennaltaehkäisy, ristiriitatilanteiden selvittely ja sovittelu). Varatyösuojelupäällikkö toimii yhteistyössä työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen, johdon, esimiesten sekä AVI:n ja työterveyshuollon kanssa. Tehtävään valitulla on mahdollisuus osallistua työsuojelun peruskoulutuksiin.

Kaupunginhallitus nimeää varatyösuojelupäällikön toistaiseksi. Tehtävän hoitaminen alkaa 1.2.2020.

Hallintosääntö 42 §. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Varatyösuojelupäällikön tehtävään nimitetään 1.2.2020 alkaen palvelussuhdeasiantuntija, kauppatieteiden maisteri Hannu Westerinen.

Päätös

Hyväksyi.

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

 

Tiedoksi

Hannu Westerinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.