Kaupunginhallitus, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

KAJDno-2023-660

Valmistelija

  • Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet ja talousarvioraamin 6.6.2023 § 120 sekä ohjeisti toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston 13.6.2022 § 34 hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä tavoitteellisesti.

Talousarviota 2024 ja taloussuunnitelmaa 2026 - 2026 on valmisteltu syksyn 2023 aikana kaupunginhallituksen ja valtuuston seminaareissa. Toimielinten ja johtokuntien laatimien talousarvioesitysten perusteella on valmisteltu kaupunginjohtajan esitys Kajaanin kaupungin talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025 - 2026. 

Talousarvion 2024 käyttötalouden toimintatuotot (sis. liikelaitokset) ovat 29,9 milj. euroa (TA 2023: 36,3 milj. euroa), toimintakulut 158,9 milj. euroa (TA 2023: 159 milj. euroa) ja toimintakate -94,6 milj. euroa (TA 2023: -88,1 milj. euroa). 

Tuloveroarvio vuodelle 2024 perustuu veroprosenttiin 8,4 %. Kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2023 tasolla, mutta lakimuutoksen vuoksi yleisen kiinteistöveroprosentin maa-aloja koskeva vero nostetaan uuteen minimialarajaan, joka on 1,3 %. Verotulojen arviossa on otettu huomioon Kajaanin kaupungin ennakollinen vuoden 2024 yhteisöveron jako-osuus, joka kasvaa 44 % vuodesta 2023. Verotuloja on arvioitu saatavan 83,3 milj. euroa (TA 2023: 82,7 milj. euroa) ja valtionosuuksia 48,7 milj. euroa (TA 2023: 44,9 milj. euroa).

Talousarvion 2024 vuosikate on 12,2 milj. euroa, mikä kattaa 73,5 % poistoista. Poistoja kertyy yhteensä 16,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on -4,4 milj. euroa ja varausten muutosten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu -2,9 milj. euroa. Kaupungin talouden sopeuttamisohjelman 2023–2026 (KV 13.6.2022 § 34) toimeenpanoa jatketaan. Sopeuttamisen tavoitteena on saada kaupungin tulot ja menot tasapainoon.

Nettoinvestoinnit (sis. liikelaitokset) vuodelle 2024 ovat  20,2 milj. euroa. Peruskaupungin osuus investoinneista on 15,8 milj. euroa ja liikelaitosten osuus 4,4 milj. euroa. Lainakanta kasvaa arviolta 8 milj. euroa vuonna 2024 ja on lainamäärä vuoden 2024 lopussa 3 552 euroa / asukas. Investointisuunnitelmassa on esitetty Kajaanin kaupungin investointivarauksen käyttämistä Varikon ja pelastuslaitoksen yhteishankkeeseen 7,1 milj. euroa (TA 2023 5,5 milj. euroa) sekä aurinkovoimalahankkeisiin 0,2 milj. euroa (TS 2025-26 0,2 milj. euroa/v).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.