Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin rahoitusjärjestelyt

KAJDno-2022-1032

Valmistelija

 • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tavoitteena on järjestellä uudelleen yhtiön rahoitusta. Rahoitusjärjestelyiden tarkoituksena on yhtiön maksuvalmiuden varmistaminen ja järjestäminen tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Lisäksi tavoitteena on, että rahoitusjärjestelyiden avulla saadaan turvattua Pietarin perimien vuokrien kohtuullista kehitystä.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari on viime vuosina lyhentänyt huomattavasti lainakantaansa. Lainat rahoituslaitoksilta olivat tilinpäätöksessä 2021 44,3 milj. euroa (tp 2020 45,0 milj. euroa, tp 2019 50,2 milj. euroa). Lainakannan vuosittaiset lyhennykset ovat olleet suhteessa omaisuuteen merkittävät ja lainakannan lyhennykset ovat vaikuttaneet yhtiön maksuvalmiuden suunnitteluun. Pietarilla on ollut käytössä maksuvalmiuden turvaamiseksi neuvoteltu limiitti rahoitusyhtiön kanssa lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseksi.

Pietari on neuvotellut rahoitusjärjestelyistä rahoitusyhtiöiden ja Kajaanin kaupungin talousjohdon kanssa kesän ja alkusyksyn 2022 aikana. Pietari järjestelee yhtiön rahoituksen rahoitusyhtiöiden kanssa huomioiden Kajaanin kaupungin takaamat lainat ja konserniohjauksen. Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan yhtiöt vastaavat itse rahoitus- ja pääomahuollostaan. 

Kajaanin kaupungin takausvastuut Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin lainoista olivat tilinpäätöksessä 2021 23,5 miljoonaa euroa. Pietarin rahoitusjärjestelyiden piirissä on kaupungin takaama Kainuun Osuuspankin myöntämä laina nro FI37 570 0383 5903 37. Lainan saldo tilinpäätöksessä vuonna 2021 oli 985 975,88 euroa.

Konserniohjeen mukaan Kajaanin kaupungilla on käytössä konsernitili (konsernitilin käyttöönotto KH 30.10.2012 § 207) Konsernitilissä ovat mukana Kajaanin kaupunki ja kaupungin liikelaitokset sekä tytäryhteisöistä Kajaanin Teknologiakeskus Oy, Kajaanin Energiatuotanto Oy ja Edukai Oy. Konsernitili keskittää konsernin maksuliiketilien euro ja valuuttamääräiset yhdelle tilille. Palvelu muodostuu konsernitilistä ja valuuttamääräisistä yksikkötileistä, jossa Kajaanin kaupungilla ja eri yksiköillä on jokaisella omat yksikkötilinsä päivittäiseen maksuliikenteen hoitoon. Konsernitili summaa yhteen kaikkien palveluun kuuluvien yksikkötilien varat ja toimii laskennallisena päätilinä. Konsernitilin hyötynä on keskitetty likviditeetin hallinta, jossa päivittäinen toiminta tehostuu, kun pystytään hyödyntämään konsernin kokonaislikviditeettiä ja optimoimaan lyhytaikaisen ulkopuolisen rahoituksen tarvetta konsernitasoisesti.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin maksuvalmiuden ja lyhytaikaisen rahoitustarpeen optimoimiseksi Pietari on tarkoituksenmukaista liittää osaksi Kajaanin kaupungin konsernitiliä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus:

 • hyväksyy Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin osaksi Kajaanin kaupungin konsernitiliä.
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää euromääräisesti olemassa olevan takausvastuun mukaiselle takaukselle lisää laina-aikaa Kainuun Osuuspankin lainojen uudelleenjärjestelyyn:
  • Pankkilainan 100 % takaus:
   • Osuuspankin uudelleen järjesteltävälle lainalle nro FI37 570 0383 5903 37, pääomaltaan 909 478,55 euroa.
   • Laina-aika 15 vuotta. 
  • Takausprovisio 0,5 % / vuosi kulloisestakin lainapääomasta

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §