Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Kajaanin kaupungin tuulivoimaohjelma 2035

KAJDno-2021-928

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi

Perustelut

Kuvaus
Tuulivoiman lisäämisellä kansallisesti on kova paine. Samaan aikaan tuulivoimaloiden tehokkuuden kasvaessa myös pienemmät tuulivoimapuistot maa-alueille ovat nousseet kannattaviksi. Kajaanin kaupungille on tullut useita kaavoitusaloitteita samanaikaisesti tuulivoimakaavojen käynnistämisestä. On noussut tarve tarkastella tuulivoiman sijoittumista koko kaupungin alueella kokonaisuutena, minkä takia Kajaanin kaupungin tuulivoimastrategiatyö on hyvä käynnistää. Samaan aikaan Kainuun liitolla on meneillään tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen, joka on käynnistetty 17.6.2019 Kainuun maakuntavaltuuston päätöksellä. Tuulivoimastrategiatyössä voidaan tarkastella maakuntakaavaa tarkemmin tuulivoiman sijoittumista Kajaanin alueella. 

Tuulivoimakaavoitus Kajaanissa
Kajaanin kaupungin alueella on yksi voimassa oleva tuulivoimaosayleiskaava (Piiparinmäki), kaksi tuulivoimakaavaa on vireillä (Katajamäki ja Kivikangas) sekä kolmen hankkeen osalta tuulivoimakaavoitusaloite on hyväksytty (Harsunlehto, Luolakangas ja Sivakkalehto). Lisäksi kyselyitä uusista tuulivoimahankkeista on tullut. Yhteensä Kajaanin alueelle on suunnitteilla tällä hetkellä noin 200 tuulivoimalaa. 

Maakuntakaava ja sen reunaehdot tuulivoima-alueiden rajaamiselle
Voimassa olevan tuulivoimamaakuntakaavan seudullisesti merkittävän tuulivoimaloiden alueen raja on kymmenen teollisen kokoluokan voimalan muodostama alue. Maisemallisesti herkällä Oulujärven ranta-alueella seudullisen tuulivoimapuiston kokoraja on viisi (5) tuulimyllyä, mikäli niiden muodostama tuulivoimaloiden alue sijaitsee kokonaan tai osittain alle 3 kilometrin etäisyydellä Oulujärvestä. YVA-menettely vaaditaan, kun voimaloiden kokonaisteho on 45 MW tai tuulivoimapuisto koostuu vähintään 10 tuulivoimalasta, lisäksi arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksissa YVA-lain 3 § 2–3 momentin mukaisissa hankkeissa. 

Tuulivoimastrategia
Kajaanin kaupunki voi tuulivoimastrategiassa linjata maakuntakaavaa yksityiskohtaisemmin, millä ehdoilla tuulivoimaa Kajaanin alueelle rakennetaan ja missä laajuudessaan. Kajaanin kaupunki voi esimerkiksi linjata tuulivoimastrategiassa maakuntakaavaa yksityiskohtaisemmin, mille etäisyydelle esimerkiksi kylistä, arvokkaista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista tai maisema- tai matkailualueista tuulivoimaa voidaan sijoittaa. Kajaanin kaupunki voi myös linjata paikallisten tuulivoimaloiden alueiden (pienemmät kuin kymmenen teollisen kokoluokan voimalaa ja Oulujärven rannoilla pienemmät kuin viisi) sijoittamisen periaatteista. Strategiassa luodaan Kajaanin kaupungin omat linjaukset tuulivoiman sijoittamisesta. 

Kajaanin kaupungin tuulivoimastrategiatyötä tekemään valitaan kilpailutuksen kautta konsultti ja ohjaamaan ohjausryhmä. Ohjausryhmään kutsutaan poliittisten päättäjien lisäksi Kainuun ELY-keskus, Kainuun liitto sekä Kainuun SOTE-ympäristöterveys. 
Kaupungin viranomaisista ohjausryhmään kuuluvat tekninen johtaja Jussi Heikkinen, kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori, ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen ja kaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen. Lisäksi ohjausryhmään liittyvät konsultin edustajat.
Erillisiä työneuvotteluita pidetään mm. Kainuun ELY-keskuksen, Kainuun liiton sekä Kainuun SOTE-ympäristöterveyden kanssa. 

Strategiatyö käynnistyy syksyn 2021 ja strategia valmistuu kevään 2022 aikana päätettäväksi luottamuselimissä.

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen puh. 040 131 9437 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi ja kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen,
puh. 044 714 8285 tai etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää käynnistää tuulivoimastrategian laatimisen. Kaupunki kilpailuttaa konsultin strategiaa laatimaan. 

Kaupunginhallitus valitsee tarpeelliseksi katsomansa määrän edustajia Kajaanin kaupungin tuulivoimastrategian ohjausryhmään.
 

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmän jäseniksi Teuvo Hatvan, Päivi Fonseliuksen, Eero Suutarin, Helena Ohtosen, Tea Heikkisen ja Silja Keräsen.

Valmistelija

  • Kirsi Kyllönen, kaavasuunnittelija, kirsi.kyllonen@kajaani.fi
  • Enja Valkonen, Kaavasuunnittelija, enja.valkonen@kajaani.fi
  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungissa on tullut esille tarve määritellä tuulivoimarakentamisen periaatteet ja laatia kokonaisvaltainen tarkastelu tuulivoimarakentamisesta koko kaupungin alueella. Kaupunginhallitus on 28.9.2021 § 209 päätöksellä käynnistänyt tuulivoimastrategian, nyttemmin tuulivoimaohjelman, laatimisen. Ympäristöministeriö on rahoittanut Kajaanin tuulivoimaohjelmatyötä, ja tuulivoimaohjelman laativana konsulttina on toiminut Sweco Infra & Rail Oy. Työtä ohjasi kaupunginhallituksen asettama ohjausryhmä, jossa oli läsnä kaupunginhallituksen, Kainuun ELY-keskuksen, Kainuun liiton ja Kainuun SOTE-ympäristöterveydenhuollon edustus sekä Kajaanin kaupungin viranhaltijoita ja konsultin edustajat. Ohjausryhmä kokoontui säännöllisesti ohjelman laadintaprosessin aikana yhdeksän kertaa. 

Kajaanissa halutaan osaltaan vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, energiamurroksen edistämistarpeisiin sekä omavaraisuuden ja huoltovarmuuden edistämisen mahdollistamiseen, mutta samalla halutaan varmistaa, että pystytään vastaamaan myös mahdollisiin muihin tulevaisuuden alueidenkäyttötarpeisiin. Kajaanin tuulivoimaohjelman 2035 avulla halutaan varmistaa myös muun elinkeinoelämän, virkistyksen ja asumisen edellytysten turvaaminen sekä säästää alueita myös luonnonympäristöinä. Työtä on ohjannut tavoite mahdollistaa uusiutuvan energian lisääminen, huomioiden kuitenkin kattavasti maisema-, luonto- ja virkistyskäyttöarvot sekä tuulivoiman sosiaaliset vaikutukset.  Työ on laadittu laajassa vuorovaikutuksessa eri osallisten kanssa, ja ohjelman muodostamisessa on huomioitu vuorovaikutusmenettelyissä saadut näkemykset ja huomiot.

Tuulivoimaohjelmassa on esitetty Kajaanin tuulivoimarakentamisen kriteerit ja periaatteet. Kajaanin tuulivoimaohjelman pohjalta kaupungin alueelle voi sijoittua merkittävä määrä tuulivoimaa, mutta sijoittamista ohjataan erilaisia asumisen ympäristöjä sekä luonto- ja maisema-arvoja säilyttäen niin, että laajamittaiset energiantuotantoalueet sijoittuvat jo nykyisten ympäristövaikutuksia tuoneiden toimintojen läheisyyteen. Tuulivoiman sijoittamisen kriteereissä ja periaatteissa on huomioitu muun muassa seuraavaa:

-        Asutukseen jätetään riittävät suojavyöhykkeet melu- ja maisemavaikutusten minimoimiseksi

-        Luontoarvot sekä maisema- ja kulttuuriarvot turvataan

-        Tuulivoimarakentamista ei osoiteta lentoaseman tai Puolustusvoimien toiminnan kannalta kriittisille alueille

-        Varmistetaan, että Kajaaniin jää myös hiljaisia ja erämaisia alueita sekä mahdollisuudet säilyttää ekologisia yhteyksiä

-        Tuulivoimalat sijoitetaan liikenneväylien, rataverkon sekä melua aiheuttavien toimintojen lähivyöhykkeelle usean voimalan kokonaisuuksiin

 

Toteutus ja seuranta

Tuulivoimaohjelman toteutus tapahtuu hankekohtaisesti Kajaanin kaupungin ohjatessa hankkeita kaavoituksen kautta. Kaavoituksessa tulee huomioida ohjelman linjaukset ja kriteerit. Ohjelman periaatteiden tarkistamistarve tulee tarkistaa vähintään valtuustokausittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin tuulivoimaohjelman 2035.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti äänin 6 - 5 palauttaa asian valmisteluun.

Kaavasuunnittelijat Kirsi Kyllönen ja Enja Valkonen sekä Sweco Oy:n Jaakko Raunio ja Johanna Lehto olivat asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan.

Äänestystulokset

  • Kyllä 5 kpl 45%

    Silja Keränen, Tea Heikkinen, Teuvo Hatva, Markku Hyvärinen, Pasi Kilpeläinen

  • Ei 6 kpl 55%

    Miikka Kortelainen, Tero Paukkeri, Marjatta Immonen, Päivi Fonselius, Marjo Kangasharju, Rea Sticker


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §