Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Oulun yliopiston modernin biojalostuksen professuurin lahjoitussopimus

KAJDno-2018-247

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Sopijaosapuolet Valmet Automation Oy, St1 Renewable Energy Oy, Oulun yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE, Kainuun Liitto ja Kajaanin kaupunki tekivät keväällä 2018 Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan perustettavan modernin biojalostuksen professuurin (Professorship in Biorefinery Measurements) ja tutkimusryhmän perustamisesta lahjoitus- ja yhteistyösopimuksen. Professuurin pääteemana on ollut biotalouden tuotantoprosesseihin liittyvät on-line mittaukset, erityisesti puupohjaisten materiaalien valmistuksessa.

Sopimuksen kestoksi sovittiin viisi vuotta siten, että lahjoitusrahoitus sovitaan kolmelle ensimmäiselle vuodelle ja kahden seuraavan optiovuoden rahoituksesta sovitaan ja päätetään sopijaosapuolten kesken rahoitustarpeen mukaisesti. Professuurin ja tutkimusryhmän toiminnasta sovittiin tehtäväksi väliarviointi 31.3.2021 mennessä. Jatkotoimenpiteistä ja niiden rahoituksesta oli tarkoitus sopia 31.5.2021 mennessä. Kainuun Liiton väliarviointi valmistui toukokuussa 2021 ja yliopiston oma professuurin kustannus- ja toimenpideraportti ajalta 7.9.2018– 30.8.2021 syyskuussa 2021. Jatkotoimenpiteistä on neuvoteltu osapuolten kesken syksyllä 2021.

Sopijaosapuolista Valmet Automation, jonka sopimusrahoitusosuus oli 50.000 euroa vuodessa, jäi pois perusrahoituksesta keväällä 2020 mutta on jatkanut professuurin kanssa tutkimushankeyhteistyötä. ST1 rahoitti professuuria sovitusti 50.000 euroa vuodessa ensimmäisen kolmen vuoden ajan ja on ilmoittanut jatkavansa yhteistyötä professuurin kanssa Valmetin tavoin tutkimushankeyhteistyönä. Kainuun Liitto päätti sopimusta hyväksyessään rahoittaa professuuria 100.000 euroa vuodessa ensimmäisen kolmen vuoden ajan mutta ei enää optiovuosina 2022-23. LUKE jäi pois omasta sopimusresursoinnistaan jo varhaisessa vaiheessa, kun keskuksen tutkimusstrategia muuttui niin paljon, ettei tutkimusala sopinut enää siihen.

Kajaanin kaupungin rahoitusosuus oli 100.000 euroa vuodessa ensimmäisen kolmivuotiskauden aikana. Oulun yliopiston johto osoitti alkuperäisessä sopimuksessa strategista rahoitusta puolet professuurin palkkakustannuksista 5 vuoden määräajaksi ja teknillinen tiedekunta osoitti strategista rahoitustaan tohtoritason tutkijaresurssiin. Oulun yliopisto on lisännyt sopimuskauden aikana omaa rahoitusosuuttaan sopimusrahoitukseen siten, että se on kattanut Valmetin pois jääneen sopimusrahoitusosuuden.

Sopijaosapuolten tavoitteena oli, että sopimuskauden päätyttyä professuurin ja tutkimusryhmän toiminta jatkuu Oulun yliopiston omana toimintana ja rahoittamana. Sopimuksen rahoituspohjan perusteella arvioitiin, että tutkimusryhmän kooksi voi muodostua professori ja viisi tutkijaa sijoittuen ensisijaisesti Kajaanin yliopistokeskukseen ottaen huomioon opetusvelvollisuuden ja tutkimusyhteistyön Oulun pääkampuksen teknilliseen tiedekuntaan.

Professuurin ajanjakson ensimmäisen kolmivuotiskauden 7.9.2018– 30.8.2021 kustannus- ja toimenpideraportin mukaan professori Mika Ruususen tutkimuspäivien keskimääräinen suhde on ollut Kajaani noin 0,46 ja Oulu noin 0,54. Laskennallisena viikkotarkasteluna Kajaani 2,3 pv/vko ja Oulu 2,7 pv/vko tutkimuksen osalta. Tutkimusryhmään ajanjaksolla on rekrytoitu 7 tutkijaa Ouluun ja Kajaaniin 2 Kajaani sekä Oulu/Kajaani 2 tutkijaa. Tutkimusryhmän koko on kasvanut lähes kaksinkertaiseksi alun perin arvioituun nähden, mikä johtuu hyvästä tutkimushankekannan volyymista. Professuuri osallistuu myös Kajaanin CEMIS-yhteistyöhön.

Raportin mukaan rahoitusta saaneet, tutkimusstrategiaan liittyvät hankkeet elokuuhun 2021 mennessä ovat olleet kokonaisbudjetiltaan noin 40 M€, josta suoraan Oulun yliopiston professuurin alaan liittyvä tutkimusosuus on noin 3 M€. Yliopiston omarahoitusosuus on ollut 700 k€. Hankekantaan sisältyy kaksi tilaustutkimusta, joissa on ollut pelkästään yritysrahoitusta. Uusia hankkeita on hakemusvaiheessa ja valmistelussa. Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan yksikköön MITY:yyn on hankittu panostoiminen ylikriittinen hiilidioksidiuuttolaitteisto ja parhaillaan sinne ollaan asentamassa toista, jatkuvatoimista hiilidioksidiuuttolaitteistoa.

Yliopiston kanssa on neuvoteltu liitteenä oleva sopimus kaupungin rahoituksen jatkumisesta kahden optiovuoden 2022 ja 2023 ajan 50.000 euroa vuodessa. Määräraha on varattu talousarviossa 2022 konsernipalvelujen käyttöösuunnitelmaan.

Yritysvaikutusten ja kaupunkistrategian toteutumisen arviointi: Modernin biojalostuksen professuurin ja tutkimusryhmän tutkimustoiminta tukee Pohjois-Suomen biotalousalan yritystoimintaa välillisesti tutkimusalan osaamisen kasvun myötä sekä myös välittömästi suorien yritysrahoitteisten tilaustutkimusten kautta. Professuurin toiminta tukee kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman luonnonvarojen jalostuksen ja metsäbiotalouden edistämisen tavoitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy litteenä olevan yhteistyösopimuksen Oulun yliopiston modernin biojalostuksen professuurin kuntarahoituksen jatkamisesta vuosina 2022 ja 2023.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Päätösehdotukseen lisätään teksti: " Sopimuksen teon jälkeen yliopisto määrittelee seuraavan kahden vuoden tutkimussuunnitelman teon yhteydessä tutkimuksen tarkemmat tavoitteet ja mittarit, joiden on tuettava maakuntaohjelman tavoitetta, että Kainuu vahvistuu biotalouden yritys- ja innovaatiotoiminnan alueena. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto seuraa ja ohjaa professuurin tutkimussuunnitelman valmistelua ja professuurin toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista."

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Faksinumero: 08 6155 2510

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.